Loading...
Файлови библиотеки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните вещества

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент (ЕС) 2022/2065 за единния пазар на цифровите услуги

Регламентът обхваща всички онлайн посреднически услуги на информационното общество, които се състоят в предаване или съхраняване на съдържание, което е предоставено от трета страна, включително всички онлайн платформи (социални мрежи, платформи за споделяне на съдържание, магазини за приложения, онлайн пазари, услуги за организиране на превози, онлайн платформи за пътуване и настаняване). Онлайн платформите вече са неразделна част от нашето ежедневие, но наред с ползите и улесненията, които създават, пораждат и редица рискове за потребителите, бизнес ползвателите на техните услуги, както и за икономиката и обществото като цяло.

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004

Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004

Прочети повече
Файлови библиотеки

Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО

Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането

Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход […]

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията

Прочети повече
Файлови библиотеки

Делегиран Регламент (ЕС) 2018/729 на Комисията от 26 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с оглед на добавянето на някои прекурсори на наркотични вещест

Делегиран Регламент (ЕС) 2018/729 на Комисията от 26 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с оглед на добавянето на някои прекурсори на наркотични вещества в описа на включените в списък вещества

Прочети повече
Файлови библиотеки

Делегиран Регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на

Делегиран Регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и […]

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави

Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно общия режим за внос от някои трети държави

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно общите правила за внос

Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно общите правила за внос

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1092 на Комисията от 20 юни 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети дъ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1092 на Комисията от 20 юни 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави.

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 юни 2015 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 юни 2015 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 на Kомисията от 28 април 2016 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 на Kомисията от 28 април 2016 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави

Прочети повече