Loading...
Регистри

Публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане, производство, продажба, предоставяне или възстановяване на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия

Публичен регистър по чл. 25, ал. 2 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Регистри

Публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия

Публичен регистър по чл. 43к, ал. 4 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Регистри

Публичен регистър на новите тютюневи изделия

Публичен регистър на новите тютюневи изделия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или достатъчно предвидими условия

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или достатъчно предвидими условия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 7 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за съответствие на производствения процес съгласно изискванията на този член

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 7 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за съответствие на производствения процес съгласно изискванията на този член

Прочети повече
Файлови библиотеки

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО

Прочети повече