Loading...
Файлови библиотеки

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., доп., бр. 1 от 2.01.2018 г.)

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., доп., бр. 1 от 2.01.2018 г.)

Прочети повече
Файлови библиотеки

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Република България е изпълнила задължението за въвеждане на Директивата за услугите в националното законодателство с приемането на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Този закон урежда общите правила за упражняването на свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното движение на услуги при запазване на високото им качество.

Прочети повече
Файлови библиотеки

Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или достатъчно предвидими условия

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или достатъчно предвидими условия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 7 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за съответствие на производствения процес съгласно изискванията на този член

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 7 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за съответствие на производствения процес съгласно изискванията на този член

Прочети повече
Файлови библиотеки

Закон за електронната търговия

Закон за електронната търговия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Целта на закона е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление

Прочети повече
Файлови библиотеки

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Този закон урежда условията и реда за приватизация и следприватизационен контрол

Прочети повече