Loading...
Файлови библиотеки

Заповед РД-16-456/09.05.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията за разпределение на финансовите средства за подпомагане на представителните сдружения на потребителите за 2024 г.

Заповед РД-16-456/09.05.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията за разпределение на финансовите средства за подпомагане на представителните сдружения на потребителите за 2024 г.

Прочети повече
Файлови библиотеки

Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите

Прочети повече
Файлови библиотеки

Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО

Директива (ЕС)2020/1828

Прочети повече
Файлови библиотеки

Закон за защита на потребителите

Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област

Прочети повече
Файлови библиотеки

Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (2020)

Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

Прочети повече
Файлови библиотеки

Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите

Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите

Прочети повече
Файлови библиотеки

Наредба № 1/24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите /2015г./

Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите

Прочети повече
Икономика

Безопасност на потребителите

Защитата срещу рискове от придобиване на стоки и услуги

Прочети повече
Файлови библиотеки

Директива (ЕС) 2023/2225 на Европейския парламент и Съвета от 18 октомври 2023 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 2008/48/ЕО

Директива (ЕС) 2023/2225

Прочети повече
Файлови библиотеки

Директива (ЕС) 2023/2673 на Европейския парламент и Съвета от 22 ноември 2023 година за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние, и за отмяна на Директива 2002/65/ЕО

Директива(ЕС)2023/2673

Прочети повече
Файлови библиотеки

Регламент (ЕС) 2023/988 на Европейския парламент и Съвета от 10 май 2023 година относно общата безопасност на продуктите, за изменение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 87/357/ЕИО на Съвета

Регламент (ЕС)2023/988

Прочети повече
Файлови библиотеки

Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки

Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки. Обн., ДВ, бр. 65 от 9.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., бр. […]

Прочети повече
Файлови библиотеки

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки

Приета с ПМС № 130 от 2.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

Прочети повече
Файлови библиотеки

Наредба РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 20 от 7.03.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 3.10.2006 г.

Прочети повече
Файлови библиотеки

Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките

Приета с ПМС № 112 от 15.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

Прочети повече
Файлови библиотеки

Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла

Приета с ПМС 115 от 17.05.2006 г.,обн., ДВ, бр.44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.

Прочети повече