Loading...

Даване на предварително разрешение от министъра на икономиката и индустрията, съгласно чл. 5, ал. 7 от Устава на Българска агенция за експортно застраховане ЕАД (БАЕЗ ЕАД) .

С решение на министъра на икономиката и индустрията от 04.05.2022 г., в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД (БАЕЗ) и съгласно изискванията на чл. 5, ал. 7 от Устава на дружеството, са дадени три предварителни разрешения за предоставяне на кредитен лимит и сключване на застрахователен договор по продукта „Застраховка на кредити и финансирания за сметка на държавата“ и две предварителни разрешения по продукта „Предескспортно финансиране на големи предприятия за сметка на държавата“.

Споделете