Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3(имена, започващи с буква Ц)

Ц
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Цако Михайлов Бънчев Изп. директор на ДП “Управление и стопанисване на язовири”, гр. София 94-Ц-49/09.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-50/26.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-16/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ц-23/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цветан Петров Цирков Член на СД на НКИЗ ЕАД 94-Ц-95/02.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-1/04.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2