Loading...

За нас

Ефективност, прозрачност, полза за бизнеса и потребителите. Това са трите принципа, на които основаваме дейността си.

Нашият главен приоритет е да създадем условия за траен икономически растеж в Република България и да осъществяваме законосъобразно и целесъобразно икономиката на страната. Поставяме цели, които водят към конкурентоспособна икономика с висока добавена стойност и по-добър стандарт на живот на хората в България.

Фундаментите на икономическото развитие на страната са устойчиво производство, повишена производителност и конкурентоспособност, основана на нови технологии, иновации и модерни индустриални политики. Развиваме традиционни сектори и сектори на бъдещето с потенциал за глобален растеж, за да създадем устойчиви индустриални клъстери. Създаваме среда за инвестиции с по-малко бюрокрация, лесни и прозрачни процедури за бизнеса, ефективно управление в полза на предприемачите.

Ефективното външноикономическо сътрудничество също е съществена част от политиките на министерството в подкрепа на стабилния икономически растеж на страната.

Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, т.7 от Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването личните данни