Loading...

Министерство на икономиката е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, т.7 от Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването личните данни.

Министерство на икономиката (МИ) е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, т.7 от Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването личните данни.

С настоящото предоставяме информация за поверителност и защита на обработваните лични данни в Министерство на икономиката.

Съгласно Регламента “лични данни” е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, като име, идентификационен номер, онлайн идентификатор, местонахождение или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

Основната цел, за която се обработват лични данни на физически лица, е във връзка с предоставянето на административни или регистрационни режими, плащане на административни такси, установяване на административни нарушения, както и при възникване на други договорени или административно-правни отношения с министерството.

Личните данни се обработват при спазване на следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите;
 • свеждане на данните до минимум;
 • точност;
 • ограничение на съхранението;
 • цялостност, поверителност и отчетност.

В Министерство на икономиката е определено Длъжностно лице по защита на данните, отговарящо по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в МИ, наблюдаващо законосъобразното обработване на лични данни, спазването на правилата за защита на личните данни, както и на политиката за защита на данните в МИ.

Функциите на длъжностното лице по защита на личните данни са описани в Устройствения правилник на МИ (Приет с ПМС № 447 от 23.12.2014 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., в сила от 13.05.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 9.12.2016 г., бр. 49 от 12.06.2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) и се изпълняват от Служителя по сигурност на информацията.

Обработването на лични данни в МИ се осъществява от определени лица, действащи от името на министъра на икономиката, съобразно спецификата на изпълняваните от тях служебни функции.

При обработване на лични данни е необходимо писмено съгласие от физическите лица, освен когато е налице възникване на взаимоотношения с МИ, произтичащи от нормативен акт.

За обработване на личните данни в МИ са създадени и се поддържат самостоятелни регистри на хартиен и/или технически (електронен) носител. За осигуряване на сигурност и защита на регистрите са въведени и се прилагат необходимите технически и организационни мерки, за да не се допуска нерегламентиран достъп, загуба или неправомерно ползване на обработваните лични данни в МИ.

При обработването на личните данни физическите лица имат право на:

 • Информираност и достъп до личните им данни;
 • Коригиране или допълване на личните им данни, ако са неточни или непълни;
 • Изтриване на личните им данни, при наличието на законово основание за това;
 • Ограничаване на обработваните лични данни при законово основание;
 • Преносимост на личните им данни – за прехвърляне на личните им данни към друг администратор;
 • Възражение спрямо обработваните лични данни, при наличието на нормативно основание;
 • Защита по съдебен ред, в случай че правата им са били нарушени.

Личните данни могат да бъдат предоставени на друг администратор или на обработващ лични данни, когато това е законово регламентирано, по искане на съда или на разследващите органи, следствие, прокуратура, за целите на националната сигурност или при ситуации от обществено значение.

Контакти на администратора и длъжностното лице:

Министерство на икономиката – София 1052, ул. “Славянска” №8, тел. 029407001, e-mail e-docs@mi.government.bg

Длъжностното лице по защита на данните: г-жа Юлиана Натева, тел. 029407478, e-mail yu.nateva@mi.government.bg и адрес: гр. София 1052, ул. “Славянска” №8, ет. 6, ст. 620.