Loading...

Постановления

Общо намерени: 12

Постановление на Министерски Съвет № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос

Постановление на Министерски Съвет № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос

Прочети повече

Приложение II на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. (Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос)

Приложение II на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Прочети повече

Приложение I на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. (Списък на продуктите, свързани с отбраната)

Приложение I на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Прочети повече

Становище на дирекция “Модернизация на администрацията” на МС по частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на ПМС за отмяна на Наредбата за запалките

Становище на дирекция “Модернизация на администрацията” на МС по частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на ПМС за отмяна на Наредбата за запалките

Прочети повече

Частична предварителна оценка на въздействието към проект на ПМС за отмяна на Наредбата за запалките, приета с Постановление 41 на МС от 2007 г.

Частична предварителна оценка на въздействието към проект на ПМС за отмяна на Наредбата за запалките, приета с Постановление 41 на МС от 2007 г.

Прочети повече

Проект на Мотиви към проект на ПМС за отмяна на Наредбата за безопасност на запалките и на Постановление № 41 на Министерския съвет от 2007 г.

Проект на Мотиви към проект на ПМС за отмяна на Наредбата за безопасност на запалките и на Постановление № 41 на Министерския съвет от 2007 г.

Прочети повече

Постановление № 307 на МС от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО)

Постановление № 307 на МС от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО)

Прочети повече

Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г.

Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка

Прочети повече

Постановление №118 на МС от 08.06.1995 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси

Тарифата включва таксите, които се събират по Закона за държавните такси

Прочети повече

Постановление № 4 на МС от 19.01.2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи

Определя списък на обектите по § 1, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 181 на МС от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, които се охраняват от МВР в рамките на бюджета на МВР съгласно приложението. Обн., ДВ, бр. 7 от […]

Прочети повече
1 2
1 2
1 2