Loading...

Мисия и цели

Мисия

Мисията на Министерството на икономиката и индустрията е да води ясна и прозрачна икономическа политика, основана на европейските ценности и спазвайки принципите на последователност и приемственост за защита на държавния и обществения интерес.

Цели

  • Запазване на икономическата и финансовата стабилност в страната, като същевременно се предприемат активни мерки за постигане на висок икономически растеж. Провеждане на политика, насочена към постигане на устойчив растеж, движен от знанието и иновациите;

  • Промяна на структурата на икономиката чрез стимулиране на създаването и развитието на устойчиви предприятия от високотехнологичните промишлени производства и интензивните на знание услуги, и насърчаване на инвестициите;
  • Изграждане на конкурентоспособна, ресурсно-ефективна нисковъглеродна индустрия чрез въвеждане на нови технологии, иновации и стимулиране на иновативните фирми;

  • Осигуряване прилагането на икономическите и данъчни стимули за инвестиции в производства и мощности за намаляване на дисбалансите в регионалното икономическо развитие;

  • Подобряване на условията за бизнес чрез намаляване на административната тежест и броя на регулациите, както и намаляване на финансовата тежест за бизнеса. Осъществяване на изменения в нормативната уредба с особено внимание към малките и средните предприятия;

  • Подобряване на работата на институциите и обслужването на гражданите и бизнеса. Осигуряване на прозрачност на публичните дейности и превенция на корупцията чрез ускорено въвеждане на електронно управление;

  • Позициониране на България като предпочитана дестинация за инвеститори в сектори с висока добавена стойност;

  • Насърчаване на износа като двигател на икономическия растеж. Подкрепа за експортно ориентираните предприятия чрез засилване на търговско икономическите контакти, особено с бързо растящи икономики. Експортно финансиране и гарантиране;

  • Ефективно управление на европейските фондове. Повишаване на усвоените средства чрез опростяване на процедурите, засилване на прозрачността и контрола. Подобряване достъпа до финансиране на малките и средните фирми.

Доклад за дейността на администрацията през 2011 г. и Цели за 2012 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2012 г. и Цели за 2013 г. на Министерството на икономиката и енергетиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2013 г. и Цели за 2014 г. на Министерството на икономиката и енергетиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2014 г. и Цели за 2015 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2015 г. и Цели за 2016 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Отчет на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г. (към 07.11.2016 г.)

Доклад за дейността на администрацията през 2016 г. и Цели за 2017 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2017 г. и Цели за 2018 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2018 г. и Цели за 2019 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2019 г. и Цели за 2020 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2020 г. и Цели за 2021 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2021 г. и Цели за 2022 г. на Министерство на икономиката и индустрията и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2022 г. и Цели за 2023 г. на Министерство на икономиката и индустрията и на всички административни структури към него.

Презентация относно предприетите мерки от Министерството на икономиката и енергетиката в сферата на икономиката, енергетиката и туризма за периода 29 май 2013 г. – 30 септември 2013 г.

Правомощия на министъра на икономиката и индустрията