Loading...

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Директор на Център на промишлеността на РБългария в Москва
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-75/09.05.2023
Няма