Loading...

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката

Ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
Име Второстепенен разпоредител
с бюджет
№ и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Александър Дамянов Радовски ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 94-А-227/01.10.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Ирена Илиева Миленова-Бориславова ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 23.02.2015
11.05.2015
Изтегли
Изтегли
Иван Градев Градев Директор на Център на промишлеността на РБългария в Москва 94-И-176/25.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-189/17.11.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-190/17.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2