Loading...

Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР на

Решения за установяване конфликт на интереси

Решение на органа по избора/назначаването Първа инстанция Втора инстанция В сила от
8
7
6
5
4
3
2
1