Loading...

Алжир

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Алжир
Боряна Минчева
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7798
b.mincheva@mi.government.bg

СПРАВКА

ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Дипломатическите отношения между Република България и Алжирската Демократична и Народна Република (AДНР) са установени на 20 март 1962 г.

Връзките между двете страни датират от периода на борбата за независимост на АДНР, когато България е оказала на Алжир голяма материална (включително и военна) помощ и политическа подкрепа.

Характерна особеност на икономическото сътрудничество в миналото е развитието му главно на базата на предоставяните от българска страна междудържавни кредити.

Потенциалът на Алжир /пазар, енергоносители и значителни приходи от тях/ го поставя сред важните външнотърговски партньори на България в арабския свят. От 1 януари 2009 г. АДНР е член на Арабската зона за свободна търговия (АЗСТ).

През последните години търговско-икономическите отношения се развиват неравномерно, а тяхното ниво не отговаря на потенциала и интереса на двете страни. Стокообменът се характеризира с непостоянно равнище. През последните години износът ни минава през посредници и трети държави и следователно реалният износ е по-висок от отчитания.

СТОКООБМЕН

(млн. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2007

95.4

95.4

0.0

95.4

2008

60.3

59.0

1.3

57.7

2009

44.3

42.7

1.6

41.1

2010

73.4

67.4

6.0

61.4

2011

98.3

66.7

31.6

35.1

2012

74.1

74.1

0.0

74.1

2013

110.5

108.1

2.4

105.7

2014

211.26

211.06

0.20

210.86

2015

88.4

72.8

15.6

57.2

2016

252.31

249.50

2.81

246.61

2017

95.87

94.91

0.96

93.95

2018

90.4

80.22

10.18

70.04

2019

105.3

92.1

13.2

78.9

2020

94.4

89.6

4.8

84.8

2021

148.7

97.9

50.7

47.2

2022

626.2

552.2

73.9

478.2

1-6.2022

411.2

372.9

38.3

334.6

1-6.2023

444.8

397.9

46.9

351.0

През първите шест месеца на 2023 г. стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република възлиза на 444.8 млн. щ.д. като отбелязва ръст от 8.2% спрямо същия период на 2022 г. Българският износ възлиза на 397.9 млн. щ.д., като бележи увеличаване с 6.7%, а вносът достига 46.9 млн. щ.д., с ръст 65,7%. Водещата позиция в българския износ за Алжир с 87.7% продължава да се заема от пшеница и смес от пшеница и ръж. Водеща позиция в българския внос от Алжир през първото полугодие на 2023 г. заемат полупродуктите от желязо или нелегирани стомани с дял от 63,2% от вноса, за разлика от същия период на 2022 г., когато 59,2% се заемаха от амоняк, безводен или във воден разтвор.

През 2022 г. стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република възлиза на 626.2 млн. щ.д. като отбелязва ръст от 321.1% спрямо същия период на 2021 г. Българският износ възлиза на 552.2 млн. щ.д., като бележи увеличаване с 463.8%, а вносът достига почти 74 (73.98) млн. щ.д. (ръст от 45.8%).

През 2021 г. стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република възлиза на 146.3 млн. щ.д. като отбелязва ръст от 55% спрямо същия период на 2020 г. Българският износ възлиза на 95.6 млн. щ.д. (ръст от 6.7%), а вносът достига 50.7 млн. щ.д. (ръст от 950%).

През 2020 г. стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република възлиза на 94.4 млн. щ.д. спрямо 105.3 млн. щ.д. през 2019 г., като бележи спад от 10.3%.

СТОКОВА СТРУКТУРА НА СТОКООБМЕНА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АЛЖИР

Стокова структура на стокообмена за 1-6 месец на 2023 г.

Износ

%

Внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

87.7

Полупродукти от желязо или нелегирани стомани

63.2

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

2.6

Амоняк, безводен или във воден разтвор

23.0

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

2.5

Необработено олово

10.1

Крахтхартии и крахткартони

1.96

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или нелегирани стомани

2.4

Стокова структура на стокообмена за 2022 г.

Износ

%

Внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

87.0

Амоняк, безводен или във воден разтвор

63.7

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

2.6

Минерални или химични азотни торове

10.6

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

2.5

Други изделия от олово

6.0

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити), фосфати и полифосфати

2.3

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

5.3

Стокова структура на стокообмена за периода 2021 г.

Износ

%

Внос

%

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали

20.8

Амоняк, безводен или във воден разтвор

60.3

Пшеница и смес от пшеница и ръж

18.9

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

18.3

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече

8.3

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

4.5

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити), фосфати и полифосфати

6.4

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси

1,1

ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ, в края на 2021 г. нетните чуждестранни инвестиции от Алжир в България възлизат на общо на -0.1 млн. евро, в края на 2022 г. се съкращават до –0.9 млн. евро, а в края на второто тримесечие на 2023 г. възлизат н а-0.8 млн. евро. Няма данни за български инвестиции в Алжир.

ТУРИЗЪМ

Между България и Алжир не съществува активно сътрудничество в областта на туризма. Данните за пътуванията между двете страни сочат, че през последните няколко години броят на алжирските туристи в България е на сравнително скромно равнище.

СМЕСЕН БЪЛГАРО-АЛЖИРСКИ КОМИТЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО, НАУЧНО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

В периода 30 юни – 2 юли 2006 г. на посещение в АДНР бе заместник-министър на икономиката, като член на делегация за провеждане на политически консултации между двете страни. При състоялите се разговори в рамките на посещението бе договорено подновяване работата на Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество (СКИНТС).

В изпълнение на постигнатите договорености, в периода 26-27 март 2007 г. в гр. Алжир, АДНР, се проведе Осемнадесетата сесия на Комитета.

В рамките на Сесията се подписаха следните двустранни документи:

  • Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на България и Алжирската агенция за насърчаване на износа;
  • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане и Алжирската компания за застраховане и гарантиране на износа.

Обсъдени бяха въпроси в областта на търговията, енергетиката, водните ресурси, селското стопанство, здравеопазването и други от взаимен интерес.

В периода 1-2 ноември 2011 г. в София се проведе Деветнадесетата сесия на Комитета. Българската делегация бе ръководена от г-н Трайчо Трайков. Алжирската делегация бе оглавена от г-н Абделмалек Селлал, министър на водните ресурси на Алжирската демократична и народна република.

В рамките на сесията бяха проведени разговори и постигнати договорености с цел задълбочаване на двустранното сътрудничество в следните области: икономика, инвестиции, малки и средни предприятия, индустрия, енергетика, транспорт, водни ресурси, туризъм, информационни и комуникационни технологии и др.

По време на работата на сесията се състояха и двустранни бизнес срещи между представители на бизнеса от България и Алжир. От българска страна участваха представители на фирми от областите фармация, хранително-вкусова промишленост, туризъм, инфраструктура и строителство и др. От алжирска страна присъстваха генералният директор на Алжирската търговско-промишлена палата, вицепрезидентът на Форума на алжирските предприемачи, бизнесмен от сферата на строителството. Подписан бе Меморандум за разбирателство между КРИБ и Форума на ръководителите на предприятия на Алжир за създаване на двустранен бизнес съвет. Подписано бе и Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Алжирската търговско-промишлена палата.

В рамките на сесията бяха подписани три двустранни споразумения: Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република; Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на индустрията, малките и средните предприятия и насърчаването на инвестициите на Алжирската демократична и народна република; Спогодба между правителството на Република България и правителството на АДНР за морско търговско корабоплаване.

В периода 27-28 февруари 2014 г. в гр. Алжир, АДНР се проведе Двадесетата сесия на СКИНТС. От българска страна съпредседател бе министърът на икономиката и енергетиката, г-н Драгомир Стойнев, а от алжирска – министърът на водните ресурси, г-н Хосин Несиб. В рамките на сесията министър Стойнев осъществи срещи с редица представители на алжирското правителство: с министър Несиб, с министъра на търговията, г-н Мустафа Бенбада, с министъра на благоустройството и околната среда, г-жа Далила Буджмаа, с генералния секретар на Министерство на здравеопазването, населението и здравната реформа, с генералния секретар на Министерство на енергетиката и мините. По време на сесията бяха подписани следните документи: Споразумение за сътрудничество в областта на туризма; Споразумение за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията; Споразумение за сътрудничество в областта на спорта; Споразумение за научно-техническо сътрудничество между Селскостопанска академия и Националния институт за агрономически изследвания на Алжир. Паралелно на сесията, на 27 февруари се проведе и българо-алжирски бизнес форум.

На 25 май 2016 г. в град София се проведе Първото събрание на Комитета за наблюдение към Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество с АДНР. От алжирска страна в срещата участваха представители от следните министерства: Министерство на външните работи; Министерство на водните ресурси и околната среда; Министерство на земеделието, на селскостопанското развитие и риболова; Министерство на пощите, информационните технологии и комуникациите; Министерство на благоустройството, на туризма и занаятите и Министерство на младежта и спорта. По време на събранието на Комитета за наблюдение се направи преглед на резултатите от постигнатите договорености залегнали в подписаните споразумения и в Протокола от Двадесетата сесия на СКИНТС. В края на мероприятието двете страни приеха „Заключения“, които обобщават резултатите от експертната среща.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

Търговско-икономическото сътрудничество се основава на: Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (в сила от 2002 г.); Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (в сила от 2005 г.); Споразумение за икономическо сътрудничество (подписано през 2011 г.). Подписани са и: Протокол за сътрудничество между БТПП и Конфедерацията на алжирските работодатели; Споразумение за сътрудничество между БТПП и Алжирската търговско-промишлена палата; Споразумение за създаване на Бизнес съвет между КРИБ и Форума на ръководителите на предприятия в Алжир. Съветът бе създаден на 20 февруари 2013 г., в гр. Алжир; приоритетни сектори в дейността на Бизнес съвета са: са строителство, ИКТ, фармация, нефт и нефтопродукти, а в дългосрочен план – туризъм, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

На 18 февруари 2010 г. в София бе проведен информационен семинар за представяне на алжирската икономика и възможностите, които предлага страната за развитието на взаимно изгодни бизнес отношения и партньорства в много отрасли, като енергетика, строителство, минно дело и др. Присъстваха заместник-министър Иво Маринов от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и около 50 бизнесмени и представители на български фирми. На семинара бе изразено мнение, че възстановяването на поста търговско-икономически съветник при българското посолство в Алжир би било полезно за развитието на икономическото ни сътрудничество.

През м. март 2010 г. делегация от български бизнесмени посетиха Алжир, със съдействието на Българската търговско-промишлена палата и Алжирската Търговско-Промишлена Камара. Мероприятието бе посветено на установяване на преки контакти между български и алжирски фирми. В българската част на делегацията бяха включени предприятия в областта на машиностроенето: „Випом” АД, „Балканкар”, „Елпром-зем” и др. При засилен интерес бяха проведени редица срещи с местни фирми.

В периода 19-20 февруари 2013 г. министърът на външните работи Николай Младенов, придружаван от представители на българския бизнес, осъществи официално посещение в Алжирската демократична и народна република по покана на алжирския външен министър Мурад Меделси. Освен разговорите между двамата външни министри, бяха проведени срещи с президента на републиката Абделазиз Бутефлика и с министър-председателя Абделмалек Селал. Сред перспективните сфери от взаимен интерес бяха откроени: енергетика, строителство, селско стопанство, здравеопазване и фармация, водни ресурси, отбранителна промишленост. Според оценката на алжирската страна, най-перспективни са контактите в сферата на строителството и на селското стопанство. На 20 февруари 2013 г. министър Младенов участва в откриването на двустранен бизнес форум, в рамките на който представители на някои от най-големите български фирми в сферата на фармацията, строителството, производството и дистрибуцията на нефт и нефтопродукти, информационните и комуникационните технологии и военно-ремонтните дейности се срещнаха и обсъдиха възможностите за съвместен бизнес с предварително подбрани техни алжирски партньори. В присъствието на министър Младенов бе подписано Споразумение за учредяване на двустранен Бизнес съвет между Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и алжирския Форум на ръководителите на предприятия (FCE), разширяващ правната рамка и улесняващ преките контакти между бизнеса на двете страни.

Ноември 2023 г.

Отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество”

Министерство на икономиката и индустрията

Споделете