Loading...

Чили

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Чили

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

I. ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ЧИЛИ

1. Икономическо сътрудничество

Дипломатически отношения между България и Чили са установени през 1935 г., с прекъсвания през 1943-65 г. и 1973-90 г.

След военния преврат през 1973 г. България прекъсва дипломатическите си отношения с Чили, без да денонсира подписаните двустранни документи.

С началото на демократичния преход в двете страни, България предприе стъпки за възобновяването на икономическите и политическите контакти с Чили. На 6 април 1990 г. в Мадрид е подписано споразумение за възстановяване на дипломатическите отношения между България и Чили.

Икономическия ръст за 2017 г. e 1.5%, през 2016 г. – 1.3 %, а през 2015 г. – 2.3%. По данни на CIA (Central Intelligence Agency) през 2017 г. БВП на Чили е в размер на 452.1 милиарда долара (44-то място в света), а през 2016 г. – 445.5 милиарда долара. През 2017 г. основната част от БВП се формира от сектора на услугите – 63%, следва индустрията с 32.8%. Делът на земеделието е едва 4.2%.

2. Стокообмен

в млн. щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2006

0,895

405,279

406,174

-404,384

2007

6,974

493,601

500,575

-486,627

2008

2,708

472,078

474,786

-469,37

2009

3,684

337,331

341,015

-333,647

2010

5,718

235,347

241,065

-229,629

2011

17,046

6,722

23,768

10,324

2012

7,996

3,242

11,238

4,754

2013

5,59

3,43

9,02

2,16

2014

5,06

23,82

28,88

-18,76

2015

16,26

9,31

25,57

6,95

2016

7,44

5,76

13,2

1,68

2017

7,49

5,77

13,26

1,72

2018

12,36

38,04

50,4

-25,68

2019

15,00

37,80

52,8

-22,8

2020

13,5

155,45

168,95

-141,95

2021

17,35

325,28

342,63

-307,93

I-IV 2022

6,1

99,02

105,12

-92,92

През първите четири месеца на 2022 г. стокообменът на страната ни с Чили възлиза на 105.12 млн. щ.д. спрямо 158.4 млн. щ.д. през същия период на 2021 г. – спад от -33.6%.

През 2021 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Чили отбелязва ръст от 102.8% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 342.63 млн. щ.д.

Българският износ за Чили също отбелязва ръст от 28.52% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 17.35 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на автоматични машини за обработка на информация и техните единиции, хранителни продукти, табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др. Вносът от Чили бележи ръст от близо 110% до 325.28 млн. щ.д.

За 2020 г. износът от България достига 13.5 млн. щ. д., което отбелязва спад от -10% в сравнение със същия период на предходната година. Вносът от Чили е на стойност 155.48 млн. щ. д., като тук се отбелязва ръст от 311.24% в сравнение с 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 168.95 млн. щ. д., като и тук статистиката отчита ръст от 220% в сравнение с 2019 г.

Водещи стоки в стокообмена с Чили през I – IV 2022 г.

Износ от България

%

Внос от Чили

%

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

38.8

Медни руди и техните концентрати

97.5

Артикули и дрехи

11.2

Медикаменти

0.8

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

5.4

Необработен калай

0.8

Хранителни продукт

4.9

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

0.3

Медикаменти

3.8

Отпадъци и отломки от мед

0.2

Водещи стоки в стокообмена с Чили през 2021 г.

Износ от България

%

Внос от Чили

%

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

30.29

Медни руди и техните концентрати

98.29

Артикули и дрехи, употребявани

13.95

Медикаменти

0.95

Хидравлични турбини

4.96

Ракообразни

0.31

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

4.40

Вина от прясно грозде

0.13

Медикаменти

4.31

Хлориди

0.12

Водещи стоки в стокообмена с Чили през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Чили

%

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

32.2

Медни руди и техните концентрати

91.4

Артикули и дрехи

11.9

Руди на благородните метали и техните концентрати

4.9

Медикаменти

7.5

Медикаменти

1.6

Семена от слънчоглед

5.4

Ракообразни

0.7

Инсектициди

5.0

Отпадъци и отломки от мед

0.4

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Чили отбелязва ръст от 4.76% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 52.8 млн. щ.д.

Българският износ за Чили също отбелязва ръст от 21.36% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 15.00 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на автоматични машини за обработка на информация и техните единиции, хранителни продукти, табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др. Вносът от Чили бележи спад от -0.63% до 37.80 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Чили през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Чили

%

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

25.93

Медни руди и техните концентрати

80.49

Артикули и дрехи, употребявани

8.18

Медикаменти

5.86

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

8.14

Вълна, фини или груби косми

2.54

Инсектициди

7.83

Ракообразни

2.47

Електрически бойлери и бързовари

4.56

Вина от прясно грозде

1.99

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Чили се увеличава с 280.09% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 50.4 млн. щ.д.

Българският износ за Чили отбелязва ръст от 65.02% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 12.36 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на медицински инструменти и апарати, артикули за колективни игри, други изделия от пластмаси и изделия от другите материали и други. Вносът от Чили също бележи ръст от 560% до 38.04 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Чили през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Чили

%

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

10.72

Медни руди и техните концентрати

81.86

Артикули за колективни игри

10.56

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

4.94

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали

10.41

Медикаменти

2.93

Артикули и дрехи, употребявани

7.72

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол

2.21

Маркучи от вулканизиран каучук

6.83

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

2.04

3. Инвестиции

Регистрираните в България инвестиции от страните от Латинска Америка са незначителни, в това число и от Чили.

По данни на БНБ в периода 2014-2021 г. Годишни данни; Нетни чуждестранни инвестиции в България; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви;

в млн. евро

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Чили

0.8

6.9

5.2

0.8

0.1

1.6

2.5

2.6

4. Договорно-правна база

След влизането на страната ни в ЕС с Решение на Министерския съвет №727/29.08.2005 г. и № 196/07.04.2006 г. се денонсира Търговската спогодба между България и Чили, за което чилийската страна е уведомена по официален път. С денонсирането на спогодбата се прекратява и дейността на двустранната междуправителствена комисия. Чили има подписано Споразумение за свободна търговия с ЕС, което е в сила от 01.01.2003 г.

Споделете