Loading...

Ливан

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Бейрут

Пламен Василев

Ръководител Служба по търговско-икономически въпроси
Посолство на Република България
HAZMIEH, Mar Takla, 44 Str., Sector 6, P.O.Box 11-6544, Beirut
тел.: +961 5 453044;
факс: +961 5 453044
e-mail:
p.vasilev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconomicOfficeLB
https://www.facebook.com/BGEconOfficeLB/
https://twitter.com/BGEconOfficeLB
https://www.linkedin.com/in/economic-office-bulgarian-embassy-beirut-028941106/

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел: +359 2 940 7688,

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Ливан

Мехмед Мюхтар

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 76 52

факс +359 2 987 40 08

m.myuhtar@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Ливан република

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

  1. Икономическите отношения между България и Ливанската република

Ливанската република заема важно място в провежданата от ЕС политика на съседство (ЕПС) и Средиземноморския процес. Ливан е един от основните бенефициенти на средства от ЕС сред Средиземноморските държави.

  1. Стокообмен (млн. щ.д)

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

145.2

-26.5

95.5

-41.9

49.7

50.6

45.8

2018

175.1

20.6

80.4

-15.8

94.7

90.5

-14.3

2019

163.4

-6.7

132.1

64.3

31.3

-66.9

100.8

2020

156.0

-4.5

118.8

-10.1

37.2

18.8

81.6

2021

115.3

-26.1

59.8

-49.7

55.5

49.2

4.3

2022

262.6

127.8

185.8

210.7

76.8

38.4

109.0

2023

77.4

-70.5

28.2

-84.8

49.1

-36.0

-20.9

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Ливанската република за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България с Ливанската република за 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

4 664.2

16.5

0406

Сирена и извара:

4 029.4

14.3

4703

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне:

2 965.1

10.5

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

1 942.4

6.9

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1 745.9

6.2

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

1 287.5

4.6

2835

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити), фосфати и полифосфати:

850.2

3.0

4813

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички:

724.1

2.6

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

667.9

2.4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

502.9

1.8

Водещи стоки във вноса на България с Ливанската република за 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

7404

Отпадъци и отломки от мед

21 345.5

43.4

2510

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди:

17 134.4

34.9

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

3 982.3

8.1

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

2 879.8

5.9

3102

Минерални или химични азотни торове:

2 326.9

4.7

8438

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от

563.1

1.2

3915

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси:

457.0

0.9

3210

Други бои и лакове; готови водни пигменти от видовете, използвани за дообработка на кожи

62.7

0.1

8609

Контейнери, (вкл. контейнерите -цистерни контейнерите -резервоари), специално предназначени и оборудвани за

57.5

0.1

7607

Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката):

57.2

0.1

Водещи стоки в износа на България с Ливанската република за 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

108 963.2

58.6

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

36 147.4

19.5

1005

Царевица:

6 908.1

3.7

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

6 275.5

3.4

4703

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне:

5 727.1

3.1

0406

Сирена и извара:

4 066.6

2.2

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1 922.2

1.0

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

1 721.0

0.9

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

1 668.7

0.9

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

1 038.5

0.6

Водещи стоки във вноса на България с Ливанската република за 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

7404

Отпадъци и отломки от мед

53 517.7

69.7

2510

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди:

10 059.9

13.1

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

9 311.9

12.1

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

2 118.0

2.8

3915

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси:

420.1

0.6

0713

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени:

193.3

0.3

7607

Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката):

123.5

0.2

6802

Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от N 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите),

115.3

0.2

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

109.1

0.1

3208

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в Забележка 4 на настоящата глава:

101.8

0.1

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ за 2023 г, Годишни данни; нетни чуждестранни инвестиции от Ливан в България възлизат на 0.7 млн. евро.

  1. Други

Смесена комисия за икономическо сътрудничество

Между двете държави няма създадена смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Инженеринг

Български инженерингови организации са изградили в Ливан далекопроводи, обекти в селското стопанство и в други отрасли на икономиката.

Споделете