Loading...

Малайзия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия” Аделина Кьосева

Ул. “Княз Александър І” 12

Тел. +359 2 940 76 88

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Малайзия Борислав Александров

Ул. “Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 76 96
b.alexandrov@mi.government.bg

I. Икономическите отношения между Република България и Малайзия

1. Стокообмен (в млн. щ. д.)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2023

57.9

14.4

137.1

-13.4

195.0

-6.7

-79.2

2022

50.6

31.5

158.4

43.8

209.0

40.6

-107.8

2021

38.5

51.0

110.1

25.5

148.6

31.3

-71.6

2020

25.5

14.3

87.7

20.0

113.2

18.7

-62.2

2019

22.3

-23.9

73.1

-21.2

95.4

-21.9

-50.8

2018

29.3

-9.6

92.8

-2.0

122.1

-3.9

-63.5

2017

32.4

17.8

94.7

94.5

127.1

66.8

-62.3

2016

27.5

-13.2

48.7

8.7

76.2

-0.4

-21.2

2015

31.7

-5.7

44.8

2.3

76.5

-1.2

-13.1

2014

33.6

-44.6

43.8

9.0

77.4

-23.2

-10.2

2013

60.6

40.2

100.8

20.4

Източник: МИИ

2. Водещи стоки в стокообмена на България с Малайзия за 2023 г. и 2022 г.

2.1. Водещи стоки в износа на България за Малайзия през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

15 998.4

27.6

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

5 817.5

10.0

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

5 437.9

9.4

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

5 294.8

9.1

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати:

4 414.9

7.6

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803:

2 375.3

4.1

8608

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки …

1 541.2

2.7

8515

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез

1 462.2

2.5

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения:

1 011.3

1.7

8530

Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги,

973.0

1.7

2.2. Водещи стоки във вноса на България от Малайзия през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

58 865.7

42.9

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно:

22 766.0

16.6

1511

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

7 447.9

5.4

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения:

7 138.0

5.2

8486

Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки (boules) или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и апаратите, посочени в Забележка 9 В)…

4 561.8

3.3

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори:

4 398.1

3.2

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини:

3 892.9

2.8

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1 935.1

1.4

4015

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба:

1 352.7

1.0

9403

Други мебели и техните части:

1 141.5

0.8

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

1 132.6

0.8

3401

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти:

1 132.4

0.8

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

1 000.1

0.7

2.3. Водещи стоки в износа на България за Малайзия през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

15 998.4

27.6

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

5 817.5

10.0

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

5 437.9

9.3

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

5 294.8

9.1

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати:

4 414.8

7.6

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803:

2 375.3

4.1

8608

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки …

1 541.1

2.6

8515

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез

1 462.1

2.5

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения:

1 011.3

1.7

2.4. Водещи стоки във вноса на България от Малайзия през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

58 865.6

42.9

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно:

22 765.9

16.6

1511

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

7 447.9

5.4

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения:

7 138.0

5.2

8486

Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки (boules) или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и апаратите, посочени в Забележка 9 В)…

4 561.8

3.3

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори:

4 398.0

3.2

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини:

3 892.8

2.8

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1 935.1

1.4

4015

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба:

1 352.7

0.9

9403

Други мебели и техните части

1 141.4

0.8

Източник: МИИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Малайзия в България към 01 юли 2023 г. възлизат на 20.3 млн. евро.

4. Други

4.1. ЕС И Малайзия

Преговорите за Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Малайзия започнаха през 2010 г. и бяха прекратени след седем кръга през 2012 г. по искане на Малайзия. През 2016-17 г. се проведе инвентаризация, за да се оцени перспективата за възобновяване на преговорите. Новото правителство, назначено през август 2021 г., все още не е взело позиция относно евентуалното подновяване на преговорите.

Малайзия е член на СТО от създаването й през 1995 г.

На 14 декември 2022 г. в Брюксел ЕС и Малайзия подписаха Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС). Това споразумение ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от държавите — членки на ЕС, и Малайзия. Това споразумение ще засили политическия диалог по въпроси от световно значение и ще предостави повече възможности за взаимноизгодно сътрудничество в редица области на политиката, включително околната среда, енергетиката, изменението на климата, транспорта, търговията, заетостта и социалните въпроси, правата на човека, селското стопанство, неразпространението на оръжия, борбата с тероризма, борбата с организираната престъпност и миграцията.

5. Договорно – правна основа

Между България и Малайзия са подписани следните споразумения със значение за търговско-икономическите отношения:

1. Търговско-икономическа спогодба – подписана през 1968 г.

Спогодбата предвижда създаване на Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, но към настоящия момент такава не е учредена.

2. Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество – подписана през 1971 г.

3. Спогодба за въздушни съобщения от 1970 г.

През май 1999 г. чрез посолството на Малайзия в Будапеща са били предадени български рамкови проекти на следните спогодби:

  • Споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (насрещен проект е представен от малайзийската страна през февруари 2003 г.);
  • Конвенция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (компетентната българска институция към настоящия момент е Националната агенция по приходите);
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма;
  • Проект на Спогодба за сътрудничество в областта на морското търговско корабоплаване (водещата българска институция е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията).

Споделете