Loading...

Малайзия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 4008

a.kioseva@mee.government.bg

Референт за Малайзия

Борислав Александров

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7696, факс: +359 2 987 4008

b.alexandrov@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МАЛАЙЗИЯ

1. Стокообмен

(млн. щ. д.)

Износ

Внос

Общо

Салдо

2022

50.62

158,37

208.99

-107,75

2021

38,5

110,1

148,6

-71,6

2020

25,5

87,7

113,2

-62,2

2019

22,3

73,1

95,4

-50,8

2018

29,3

92,8

122,1

-63,5

2017

32,4

94,7

127,1

-62,3

2016

27,5

48,7

76,2

-21,2

2015

31,7

44,8

76,5

-13,1

2014

33,6

43,8

77,4

-10,2

2013

60,6

40,2

100,8

20,4

2012

23,2

29,5

52,7

-6,3

През 2022 г. общият стокообмен с Малайзия е на стойност 208.99 млн. щ.д. (увеличение с 40.64% спрямо 2021 г.), в т.ч. 50.62 млн. щ.д. износ (увеличение с 31.48% спрямо 2021 г.) и 158.37 млн. щ.д. внос (43.84% увеличение спрямо 2021 г.). Салдото е отрицателно за България и възлиза на -107.75 млн. щ.д.

През 2021 г. данните показват увеличаване на двустранната търговия с Малайзия с 31.3% спрямо 2020 г. до ниво от 148.6 млн. щ.д. Българският износ нараства с близо 51% спрямо 2020 г. до 38.5 млн. щ.д., като интегралните схеми заемат водеща позиция в експортната листа с относителен дял от близо 31%. От своя страна вносът за разглеждания период също се повишава с над 25% до 110.1 млн. щ.д. при запазване на водещото положение на интегралните схеми в структурата му с относително тегло от близо 40%.

Водещите стоки в износа за 2022 г. са: Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (28.4); карбонати (20.1); Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни (7.2); Крафтхартии и крафткартони (4.8); Слънчогледово, шафраново или памучно масло (4.4); Автоматични машини за обработка на информация (4.4); електрически апарати (3.9); органични тиосъединения (2.2); ламарини (2.1)

Водещите стоки във вноса за 2022 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (32.0); машини и апарати за кондициониране на въздуха (16.8); Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели (15.9); Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки (5.4); Осцилоскопи, спектрални анализатори (3.8); облекла (2.8); гъстомери и аеромери (2.5); Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани (1.7); инструменти и апарати (1.7) и др.

Водещите стоки в износа за 2021 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (11.8 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (4.5 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (2.8 млн. щ.д.); отпадъци и отломки от мед (2.5 млн. щ.д.); органични тиосъединения (1.6 млн. щ.д.); бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси (1.3 млн. щ.д.) и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (43.8 млн. щ.д.); машини и апарати за кондициониране на въздуха (10.5 млн. щ.д.); машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или вентили (8.04 млн. щ.д.); гъстомери, ареометри и други подобни инструменти (7.5 млн. щ.д.); облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук (7.3 млн. щ.д.); Осцилоскопи, спектрални анализатори (4.4 млн. щ.д.) и др.

През 2020 г. двустранната търговия с Малайзия бележи увеличение с 18.7% на годишна база до ниво от 113.2 млн. щ.д. Българският износ нараства с 14.3% спрямо 2019 г. до 25.5 млн. щ.д. От своя страна вносът също се повишава с близо 20% на годишна база до 87.7 млн. щ.д.

Водещите стоки в износа за 2020 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (6.3 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (2.1 млн. щ.д.); неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (1.8 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (1.6 млн. щ.д.); автоматични машини за обработка на информация и техните единици (1.3 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (1.1 млн. щ.д.) и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (24.2 млн. щ.д.); животински или растителни мазнини и масла и техните фракции (11.4 млн. щ.д.); палмово масло (8.9 млн. щ.д.); машини и апарати за кондициониране на въздуха (7.7 млн. щ.д.); облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук (7.5 млн. щ.д.); биодизел и смеси от биодизел (4.3 млн. щ.д.) и др.

През 2019 г. стокообменът между България и Малайзия възлиза на 95.4 млн. щ.д., отчитайки намаление от близо 22% спрямо 2018 г. Износът на България възлиза на 22.3 млн. щ.д. (намаление от 23.9% спрямо предходната година), а вносът – 73.1 млн. щ.д. (намаление с 21.2%).

Водещите стоки в износа за 2019 г. са: неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (3.4 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.3 млн. щ.д.); печатни платки (1.9 млн. щ.д.); карбонати (1.9 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (1.2 млн. щ.д.); автоматични машини за обработка на информация (1.2 млн. щ.д.); органични тиосъединения (0.97 млн. щ.д.) и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (18.95 млн. щ.д.); палмово масло (9.3 млн. щ.д.); машини и апарати за кондициониране на въздуха (8.6 млн. щ.д.); осцилоскопи (8.1 млн. щ.д.); плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани (3.7 млн. щ.д.); облекла и принадлежности към тях (3.1 млн. щ.д.) и др.

През 2018 г. – стокообменът между България и Малайзия възлиза на 122.1 млн. щ.д. отчитайки намаление от 0.7% спрямо 2017 г. Износът на България възлиза на 29.3 млн. щ.д. (увеличение от 5.8% спрямо 2017 г.), а вносът – 92.8 млн. щ.д. (намаление с 2%).

Водещите стоки в износа за 2018 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (7 млн. щ.д.), автоматични машини за обработка на информация и техните единици (4 млн. щ.д.), печатни платки (3.5 млн. щ.д.), неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (3.3 млн. щ.д.), осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини (1.9 млн. щ.д.), крафтхартии и крафткартони (1.5 млн. щ.д.), машини и апарати за запояване или заваряване (0.8 млн. щ.д.), и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (25.3 млн. щ.д.), осцилоскопи (13.2 млн. щ.д.), палмово масло (9.8 млн. щ.д.), машини и апарати за производство на полупроводникови заготовки (8.4 млн. щ.д.), биодизел и смеси от биодизел (6.3 млн. щ.д.), плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани (4.9 млн. щ.д.), облекла и принадлежности към тях (3.7 млн. щ.д.) и др.

През 2017 г. – стокообменът между България и Малайзия възлиза на 122.9 млн. щ.д. отчитайки увеличение от 68.8% спрямо 2016 г. Износът възлиза на 27.7 млн. щ.д. (увеличение от 7 % спрямо 2016 г.), а вносът – 95.2 млн. щ.д. (увеличение с 103%).

Водещите стоки в износа за 2017 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (5.9 млн. щ.д.), водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите (3.9 млн. щ.д.), автоматични машини за обработка на информация и техните единици (3.9 млн. щ.д.), печатни платки (2.9 млн. щ.д.), неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (1.6 млн. щ.д.), осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини (1.6 млн. щ.д.), крафтхартии и крафткартони (1.4 млн. щ.д.) и др.

Водещите стоки във вноса са: биодизел и смеси от биодизел (32.6 млн. щ.д.), интегрални схеми и електронни микрокомплекти (21.3 млн. щ.д.), палмово масло (11.8 млн. щ.д.), осцилоскопи (8.1 млн. щ.д.), плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани (2.7 млн. щ.д.), облекла и принадлежности към тях (2.5 млн. щ.д.), сапуни (1.4 млн. щ.д.), мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции (1.3 млн. щ.д.) и др.

За 2016 г. – стокообменът между България и Малайзия възлиза на 72.8 млн. щ.д. отчитайки намаление от 4.7% спрямо 2015 г. Износът възлиза на 25.9 млн. щ.д. (спад с 18% спрямо 2015 г.), а вносът – 46.9 млн. щ.д. (увеличение с 4.7%).

Водещите стоки в износа за 2016 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (7.4 млн. щ.д.), печатни платки (4.9 млн. щ.д.), автоматични машини за обработка на информация и техните единици (4.9 млн. щ.д.), осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване (1.7 млн. щ.д.), крафтхартии и крафткартони (1.3 млн. щ.д.), медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (0.9 млн. щ.д.), органични тиосъединения (0.8 млн. щ.д.) и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (17.1 млн. щ.д.), палмово масло (7.4 млн. щ.д.), осцилоскопи (7.1 млн. щ.д.), биодизел и смеси от биодизел (3.2 млн. щ.д.), облекла и принадлежности към тях (2.4 млн. щ.д.), мазнини и масла от животински или растителен произход (1.1 млн. щ.д.), други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси (0.6 млн. щ.д.), механични машини и апарати, имащи специфично предназначение (0.6 млн. щ.д.) и др.

За 2015 г. – стокообменът ни е 75.1 млн. щ.д., отчитайки спад от близо 3% спрямо 2014 г. Износът ни за Малайзия възлиза на 29.2 млн. щ.д. (спад с 13.1% спрямо предходната година), а вносът – 45.9 млн. щ.д. (увеличение с 4.8%).

Водещите стоки в износа за 2015 г. са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (8.1 млн. щ.д.), печатни платки (7.6 млн. щ.д.), крафтхартии и крафткартони (2.9 млн. щ.д.), ламарини, листове и ленти от мед (1.8 млн. щ.д.), осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване (1.6 млн. щ.д.), семена от анасон (1.1 млн. щ.д.), автоматични машини за обработка на информация и техните единици (0.9 млн. щ.д.) и др.

Водещите стоки във вноса са: интегрални схеми и електронни микрокомплекти (13.7 млн. щ.д.), палмово масло (7.4 млн. щ.д.), осцилоскопи (7.2 млн. щ.д.), облекла и принадлежности към тях (2.4 млн. щ.д.), механични машини и апарати (1.9 млн. щ.д.), сапуни (1.8 млн. щ.д.), мазнини и масла от животински или растителен произход (0.9 млн. щ.д.), машини и апарати за запояване или заваряване (0.8 млн. щ.д.) и др.

През 2014 г. общият стокообмен с Малайзия е на стойност 77.4 млн. щ.д. (спад с 23.2%) в т.ч. износ 33.6 млн. щ.д. (намаление с 44.6% спрямо същия период на 2013 г.) и внос в размер на 43.8 млн. щ.д. (увеличение с 8.9% спрямо същия период на 2013 г.) Външнотърговското салдо е отрицателно и възлиза на 10.2 млн. щ.д.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за периода през 2022 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

28.4

интегрални схеми и електронни микрокомплекти

32.0

Карбонати

20.1

машини и апарати за кондициониране на въздуха

16.8

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни

7.2

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели

15.9

Крафтхартии и крафткартони

4.8

Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки

5.4

Слънчогледово, шафраново или памучно масло

4.4

Осцилоскопи, спектрални анализатори

3.8

Автоматични машини за обработка на информация

3.9

облекла

2.8

органични тиосъединения

2.2

гъстомери и аеромери

2.5

ламарини

2.1

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

1.7

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за периода през 2021 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

30.7

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

39.8

Крафтхартии и крафткартони

11.7

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

9.6

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

7.3

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или вентили

7.3

Отпадаци и отломки от мед

6.4

Гъстомери, ареометри и други подобни инструменти

6.8

Органични тиосъединения

4.1

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

6.7

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси

3.3

Осцилоскопи, спектрални анализатори

4.0

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2020 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

24.5

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

27.6

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

8.1

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции

13.0

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства

6.9

Палмово масло

10.2

Крафтхартии и крафткартони

6.2

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

8.8

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

5.2

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

8.6

Ламарини, листове и ленти от мед

4.4

Биодизел и смеси от биодизел

4.9

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2019 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства

15.2

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

25.9

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

15.0

Палмово масло

12.8

Печатни платки

8.7

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

11.8

Карбонати

8.5

Осцилоскопи, спектрални анализатори

11.1

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

5.5

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

5.1

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

5.2

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

4.2

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2018 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

23.9

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти Биодизел и смеси от биодизел

27.3

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

13.7

Осцилоскопи, спектрални анализатори

14.2

Печатни платки

11.8

Палмово масло

10.6

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства

11.2

Машини и апарати за производство на полупроводникови заготовки

9.1

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване

6.4

Биодизел и смеси от биодизел

6.8

Крафтхартии и крафткартони

5.1

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

5.3

Машини и апарати за запояване или заваряване

2.6

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

4.0

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2017 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

21.3

Биодизел и смеси от биодизел

34.3

Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите

14

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

22.4

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

11.4

Палмово масло

12.4

Печатни платки

10.7

Осцилоскопи, спектрални анализатори

8.4

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства

5.8

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

2.8

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване

5.6

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

2.6

Крафтхартии и крафткартони

5.2

Сапуни

1.5

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2016 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

28.4

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

36.5

Печатни платки

18.8

Палмово масло

15.7

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

18.7

Осцилоскопи, спектрални анализатори

15.2

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване

6.7

Биодизел и смеси от биодизел

6.95

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

5.2

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

5.2

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

3.5

Мазнини и масла от животински или растителен произход

2.4

Органични тиосъединения

3.2

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

1.3

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2015 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

% от общия износ

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

% от общия внос

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

27.6

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

29.8

Печатни платки

25.9

Палмово масло

16.1

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

10.0

Осцилоскопи, спектрални анализатори

15.8

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

6.1

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

5.3

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване

5.6

Механични машини и апарати

4.2

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким

3.9

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати

3.9

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

3.2

Мазнини и масла от животински или растителен произход

1.9

Водещи стоки в стокообмена с Малайзия за 2014 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

ВНОС ОТ МАЛАЙЗИЯ

%

Печатни платки

38.8

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

27.5

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

19.5

Палмово масло

20.3

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

9.5

Осцилоскопи, спектрални анализатори

11.8

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

4.9

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

6.7

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

3.8

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати

4.8

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким

3.5

Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана

3.3

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт

2.3

Мазнини и масла от животински или растителен произход

3.0

3. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ за периода 2014 – 2021 г. потока на преките инвестиции от Малайзия в България е както следва:

(млн. евро)

ГОДИНА

СТОЙНОСТ

2022 (първо тримесечие)

-0,2

2022 (второ тримесечие)

-0,4

2022 (трето тримесечие)

0,6

2021

-0,8

2020

-0,2

2019

0,4

2018

1,7

2017

0,7

2016

0,7

2015

0,9

2014

-0,3

По данни на БНБ за периода 2014 – 2022 г. размера на преките инвестиции от Малайзия в България е както следва:

(млн. евро)

ГОДИНА

СТОЙНОСТ

2022

2.2

2021

2,1

2020

2,8

2019

4,3

2018

4,1

2017

1,9

2016

1,4

2015

0,8

2014

0,0

Източник: БНБ

Като важни бизнес сектори в икономиката на Малайзия, които привличат чуждестранни инвестиции бихме могли да откроим:

 • Електроника и електротехника. Тя е водещ сектор в икономиката на Малайзия. Малайзия изнася най-много електроника за САЩ, Китай и Сингапур и внася електроника от Тайван, САЩ и Южна Корея;
 • Нефтени продукти;
 • Продукти от желязо и стомана;
 • Хранителна промишленост;
 • Машини и оборудване;
 • Фармацевтика;
 • Производство на медицинска апаратура;
 • Текстилна промишленост

4. ЕС И МАЛАЙЗИЯ

Преговорите за споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Малайзия започнаха през 2010 г. и бяха прекратени след седем кръга през 2012 г. по искане на Малайзия. През 2016-17 г. се проведе инвентаризация, за да се оцени перспективата за възобновяване на преговорите. Новото правителство, назначено през август 2021 г., все още не е взело позиция относно евентуалното подновяване на преговорите.

Малайзия е член на СТО от създаването й през 1995 г.

 • Двустранната търговия между двамата партньори възлиза на 35,2 милиарда евро през 2020 г. Вносът на ЕС от Малайзия възлиза на 24,7 милиарда евро през 2020 г., докато износът на ЕС достигна 10,5 милиарда евро миналата година;
 • ЕС е петият по големина търговски партньор на Малайзия (след Китай, Сингапур, Южна Корея и САЩ), като представлява 7,4% от общата търговия на страната. През 2020 г. Малайзия стана 20-ият най-голям търговски партньор на ЕС със стоки;
 • Двустранната търговия между ЕС и Малайзия е доминирана от промишлени продукти. ЕС основно внася машини и уреди и основно изнася електрическо оборудване и машини (и в двете посоки промишлените продукти представляват повече от 90% от търговията). Други релевантни сектори по отношение на вноса в ЕС от Малайзия са пластмаси и каучук, животински и растителни мазнини и масла, а по отношение на износа — механични продукти;
 • Въпреки че досега Малайзия не е била основен търговски партньор в сферата на услугите, възможностите вече се увеличават поради нейните политики за либерализация и дори ще напреднат още повече със ССТ. През 2019 г. изходящите преки чуждестранни инвестиции в Малайзия възлизат на 24,3 милиарда евро.

април 2023 г.

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Министерство на икономиката и индустрията

Споделете