Loading...

Молдова

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Кишинев

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс

Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел.: +359 2 940 7908

e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Молдова в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Киара Маринска
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7662
e-mail:
k.marinska@mi.government.bg

Богдана Григорова
ул. “Княз Александър І” 12
, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Молдова

На 27 юни 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Република Молдова, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.). Някои части от СА с Молдова, включително и ДВЗСТ се прилагат временно от 1 септември 2014 г., а в своята цялост, договорът влиза в сила на 1 юли 2016 г.

1. Стокообмен (в млн. щ. долара)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2010

83,8

67,9

15,9

52,0

2011

96,1

75,3

20,8

54,5

2012

117,6

89,6

28,0

61,6

2013

126,3

93,0

33,3

59,7

2014

143,7

102,9

40,8

62,1

2015

85,2

55,9

29,3

26,6

2016

132,2

59,3

72,9

-13,6

2017

161,3

80,2

81,1

-0,9

2018

129,2

69,0

60,2

8,8

2019

132,5

63,3

69,2

-5,9

2020

118,5

70,0

48,5

21,5

2021

152,4

80,7

71,7

9,0

1-6.2021г.

57.2

37.7

19.5

18.2

1-6.2022г.

190.5

72.4

118

-45.6

Източник: Министерство на икономиката и индустрията; НСИ.

Молдова е един от традиционните търговски партньори на България. През 2021 г. стокообменът ни с Молдова възлиза на 0,2% от общия износ и 0,2% от общия внос на България.

За периода януари-юни 2022г., двустранният стокообмен между България и Молдова достига 190.5 млн. щ. д., като се наблюдава значителен ръст от 232.6% спрямо същия период на предходната година. Износът ни за Молдова за посочения период е възлязъл на 72.4 млн. щ. д., като се е увеличил с 91.8%. Вносът от Молдова е достигнал 118 млн. щ. д., като отбелязва значителен ръст от 505%, спрямо същия период на предходната година. Този ръст се дължи на реализиран значителен внос на водещите стокови групи за периода – „Семена от слънчоглед“ и „Слънчогледово, шафраново или памучно масло“ съответно на стойност 71,3 и 18.4 млн. щ. д.

През 2021 г. двустранният стокообмен се е увеличил с 28,6%, спрямо предходната година и е възлязъл на 152,4 млн. щ. д. Износът на България за Молдова се е увеличил с 15,4% и достига 80,7 млн. щ. д., а вносът от Молдова се е увеличил с 47,8%, като е достигнал 71,7 млн. щ. д.

През 2020 г., в условията на пандемията от Ковид-19, стокообменът с Молдова е намалял с 10,6%, спрямо 2019 година. Въпреки негативната тенденция, износът на България се е увеличил с 10,5%, а вносът от Молдова е намалял с 29,9%, спрямо предходната година.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в българския износ за и внос от Молдова през първото полугодие на 2022 г.

Групи стоки

Износ

Хил. USD

Отн. (%)

Групи стоки

Внос

Хил. USD

Отн. (%)

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

33 872

46.8

Семена от слънчоглед

71 251

60.3

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано

2 341

3.2

Слънчогледово, шафраново или памучно масло

18 397

15.6

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

2 062

2.8

Валцдрат от желязо или от нелегирани стомани

4 346

3.7

Медикаменти

1 770

2.4

Жици, кабели и други изолирани ел. проводници

4 281

3.6

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; приспособления за затваряне

1 753

2.4

Семена от репица или рапида

2 392

2.0

Водещи стоки в българския износ за и внос от Молдова през 2021 г.

Групи стоки

Износ

Хил. USD

Отн. (%)

Групи стоки

Внос

Хил. USD

Отн. (%)

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

25 083

31,1

Семена от слънчоглед

26 560

37,1

Медикаменти

4 461

5,5

Жици, кабели и др. изолирани проводници

10 178

14,2

Пластмасови едножични влакна, пръстени, пръчки и профили

2 818

3,5

Валцдрат

6 674

9,3

Флоат стъкло и шлифовано или полирано стъкло

2 673

3,3

Етилов алкохол

6 522

9,1

Хранителни продукти (2106)

2 250

2,8

Семена от рапица

3 734

5,2

Водещи стокови групи в износа ни за Молдова през първото полугодие на 2022 г. са нефтените масла, флоат стъкло и нефтен газ. Износът на нефтени масла се е увеличил с 236% спрямо същия период на предходната година, а на флоат стъкло с 215%. При износът на медикаменти се регистрира спад от 26,5%, спрямо реализираният през същия период на 2021 година.

При вносът в България от Молдова през периода януари-юни 2022 г., водещите стокови групи са слънчогледови семена; слънчогледово, шафраново или памучно масло и и валцдрат. Вносът на семена от слънчоглед се е увеличил значително, с над 1 400%, в сравнение със същия период за предходната година, като достига стойност от 71,3 млн. щ. д. Значителен ръст се регистрира и при вноса на стокова група слънчогледово, шафраново или памучно масло, който достига стойност от 18,4 млн. щ. д. При група жици, кабели и други изолирани електрически проводници, кабели от оптични влакна, се наблюдава спад от 19,4%, спрямо същия период на предходната година.

През 2021 г. най-голям дял в българския износ за Молдова имат следните групи стоки: нефтени масла (31,1%), медикаменти (5,5%), пластмасови едножични влакна (3,5%), флоат стъкло (3,3%). Останалите са с дял под 3%. Износът на нефтени масла се е увеличил с 56%, спрямо предходната година. Значително процентно увеличение на износа, спрямо 2020 г. се наблюдава и при стоковите групи пури, етерични масла и артикули за фойерверки, сигнални ракети и ракети срещу градушка. Износът на медикаменти е с 27,9% по-малко от реализирания през предходната година.

Водещи стокови групи във вноса от Молдова през 2021 г. са семената от слънчоглед (37,1%), жици, кабели и др. изолирани проводници (14,2%), валцдрат (9,3%), като вносът им се е увеличил, съответно със 77%, 42,5% и 11,5%, спрямо предходната година. Значителен процентен ръст, спрямо предходната година се отбелязва и при вноса на нефтени масла, захар и слънчогледово масло. Най-голям спад има при вноса на етилов алкохол; броячи за газове, течности и електричество и етерични масла.

Налице са реални възможности за увеличение на взаимните доставки на стоки и разширяване сътрудничеството в областта на туризма. Възможни направления за активизиране на сътрудничеството с Молдова и увеличаване на българския износ могат да се търсят в областта на доставки на стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, медикаменти, парфюмерия и козметика, електронни и електротехнически стоки, електродвигатели, машини, подемно-транспортни средства и др. За разширяване на търговските връзки следва да се засилят контактите на фирмено ниво, участието в панаири и изложения, бизнес делегации и др.

Селското стопанство е една от важните области с добър потенциал за развитие на двустранното сътрудничество, като на последното заседание на МПК са обсъдени възможностите за увеличаване на търговията със земеделски продукти, обмен на информация, възможности за участие в съвместни проекти и инвестиции в аграрния сектор, сътрудничество в областта на животновъдството, растениевъдството и лозаро-винарския сектор.

3. Инвестиции

Преки инвестиции от Молдова в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

0.3

5.6

2015 г.

1.2

8.5

2016 г.

0.4

9.1

2017 г.

1.1

11.2

2018 г.

1.0

13.1

2019 г.

0.7

14.2

2020 г.

-0.9

13.4

2021 г.

0.2

14.6

Източник: БНБ.

По данни на БНБ към края на 2021 г. потокът на молдовски инвестиции в България възлиза на 0.2 млн. евро, а общата стойност на преките молдовски инвестиции към края на 2021 г. е 14.6 млн. евро.

За периода 1996-2015 г. Република Молдова е инвестирала в страната ни 8,7 млн. евро. От общата сума на инвестициите от Молдова най-голям е размерът на тези в сферата на финансите.

4. Туризъм

През последните години броят на молдовските туристи посетили България постепенно се увеличава, до 2020 г. когато се отбелязва сериозен спад, в резултат на извънредната епидемиологична обстановка и разпространението на COVID-19 в световен мащаб.

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2010

46 617

23,8%

2011

55 669

19,4%

2012

74 110

33,1%

2013

71 784

– 3,1%

2014

126 999

76,9%

2015

149 357

29,3%

2016

179 034

9,1%

2017

208 594

16,5%

2018

232 103

11,3%

2019

256 754

10,6%

2020

35 482

-86,2%

2021

84 291

137,6%

1-6 2022 г.

39 546

70,7%

Източник: Министерство на туризма.

За периода януари-юни 2022 г. Молдова се нарежда на 13-то място по брой туристи, посетили България. Реализирани са 39 546 туристически посещения на молдовски граждани в България, което е с 70.7% повече от осъществените през преходната година.

През 2021 г. Молдова се нарежда на 12-то място по брой туристи, посетили България. Реализирани са 84 291 туристически посещения на молдовски граждани в България, което е с 137.6% повече от осъществените през преходната година, най-силно засегната от ограниченията в пътуванията свързани с COVID-19.

През последните години броят на молдовските туристи посетили България постепенно се увеличава.

През 2021 г. Молдова се нарежда на 12-то място по брой туристи, посетили България. Реализирани са 84 291 туристически посещения на молдовски граждани в България, което е с 137.6% повече от осъществените през преходната година, най-силно засегната от ограниченията в пътуванията свързани с COVID-19.

5. Договорно-правна база

Основа за развитие на българо-молдовските икономически отношения са следните спогодби:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество (в сила от 23.04.2007 г.);
 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (в сила от 11.06.1997 г.);
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (в сила от 24.03.1999 г.);
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма;
 • Спогодба за взаимни пътувания на гражданите (в сила от 22.12.2000 г.);
 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари;
 • Спогодба за сътрудничество в областта на въздушните съобщения;
 • Спогодба за принципите на сътрудничеството в областта на железопътния транспорт;
 • Ветеринарно-санитарна конвенция;
 • Договор между съответните министерства за сътрудничество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
 • Спогодба за сътрудничество между КЗК на България и Министерство на икономиката и реформите на Молдова;
 • Протокол за сътрудничество между търговско-промишлените палати на България и Молдова;
 • Спогодба за взаимна административна помощ в митническата област (16.01.2003 г.).

6. Междуправителствена комисия

На 24-25.03.2016 г. в гр. София е проведено VІІI заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия. Председатели на Комисията са заместник-министър на икономиката на Република България и заместник-министър на икономиката на Молдова. На заседанието са разгледани актуални въпроси на двустранното икономическо сътрудничество и са набелязани основните направления за неговото по-нататъшно развитие.

Споделете