Loading...

Монголия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Монголия
Юлия Филчева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7784,

u.filcheva@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Монголия

Между Република България и Монголия съществуват дългогодишни добри търговско-икономически отношения. Монголия е потенциален пазар за редица български стоки, които преди 1990 г. имаха традиционно присъствие в страната: консерви – зеленчукови, плодови, месни; парфюмерийни и козметични стоки; вина; цигари и др.

Първата Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество между двете страни е подписана през 1956 г. Сътрудничеството се осъществява главно в областта на геологията, леката промишленост и селското стопанство. Българските инженерингови организации и специалисти имат значителен принос за развитието на Монголия с оказаната от тях помощ при строежа на редица предприятия

От 1991 г. е в сила Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество, която през 2006 г. бе осъвременена във връзка с хармонизирането на законодателството на България с това на ЕС.

Стокообменът между двете страни през 1986-1990 г. се развиваше динамично, като България заемаше 3-то място във външната търговия на Монголия. В периода след 1990 г. се отчита трайна тенденция към съкращаване на взаимната търговия между България и Монголия, силно повлияна от процеса на преструктуриране на икономиките на двете страни, недостига на валутни и финансови ресурси в Монголия, ограничаване на преките бизнес контакти и др.

През 1995 г. бе възстановена дейността на Смесената комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество (СКИТНТС).

СТОКООБМЕН

Двустранният стокообмен между България и Монголия се характеризира с незначителни стойности и постоянно положително салдо за българската страна. Обобщените данни за стокообмена между двете страни през последните години са дадени в следващата таблица.

Търговски стокообмен между Р България и Монголия в млн. US $

Година

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Износ

1.9

2.0

1.9

2.3

2.3

3.3

3.0

Внос

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

Общо

1.9

2.0

2.1

2.3

2.3

3.3

3.0

Салдо

+ 1.9

+ 2.0

+ 1.7

+2.3

+ 2.3

+ 3.3

+ 3.0

Структурата на българския износ през отделните години се определя основно от: тютюневи изделия (пури и цигари); алкохолни напитки (основно вина); захарни изделия, бисквити, сладкарски изделия, хранителни продукти (преработени плодове и зеленчуци, мед); медикаменти; козметика, парфюмерийни продукти; миещи и перилни препарати и др.

Водещи стоки в стокообмена с Монголия през 2018 г.:

Износ от България

%

Внос от Монголия

%

Хранителни продукти

46.6

Готови облекла

71.3

Медикаменти

29.0

Тъкани от щрайхгарна вълна

17.6

Вина от прясно грозде

5.6

Препарати за поддържане на косата

4.2

Миялни машини

3.9

За 2019 г. е реализиран само български износ за Монголия на стойност 2.34 млн. щ.д. и състоящ се от: хранителни продукти (1.1 млн. щ.д.); медикаменти (463 хил. щ.д.); препарати за поддържане на косата (144 хил. щ.д.) и др.

През 2020 г. отново е реализиран само български износ за Монголия на стойност 2.32 млн. щ.д. и състоящ се от: хранителни продукти (783 хил. щ.д.); медикаменти (622 хил. щ.д.) и други.

През 2021 г. стокобменът се състои само от български износ за 3.26 млн. щ.д.; хранителни продукти (1.0 млн. щ.д.); медикаменти (747 хил. щ.д.); пластмасове артикули (246 хил. щ.д.) и други.

През 2022 г. българският износ за Монголия се състои от: медикаменти; хранителни продукти; препарати за поддържане на косата; миялни машини; автоматични машини за обработка на информацията; тютюневи изделия.

В настоящите условия Република България счита, че съществуват потенциални възможности за по-нататъшно разширяване и оптимално балансиране на двустранния стокообмен.

Важна предпоставка за нарастването на българския износ е както либерализирането на външнотърговския режим на Монголия, така и възможностите на българските фирми да предложат конкурентноспособни и атрактивни стоки на монголския пазар. Същевременно, българската страна счита, че символичният понастоящем внос от Монголия може да има съвсем реално изражение, съпоставимо с българския износ за Монголия. България може да внася от Монголия суровини и полезни изкопаеми (редки метали), кожи и кожени изделия, кашмирени влакна и прежди, вълнени камгарни прежди и други.

Българската страна предприема мерки за разширяване износа на висококачествени български вина, разкриване на нови възможности за обучение и подготовка у нас на монголски специалисти, участие на български фирми в търгове по изпълнението на инфраструктурни проекти в Монголия и др.

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

Българските инженерингови организации и специалисти имат значителен принос за развитието на Монголия с оказаната от тях помощ в строежа на редица предприятия – кожухарската фабрика в Дархан, месокомбината в Чойбалсан, керамичното предприятие в Арвайхеер, птицезавод, млекокомбинат и оранжерии в Улан Батор и Шарин Гол, както и за разкриването и разработването на природни изкопаеми и други. У нас са завършили и специализирали стотици монголски граждани, някои от които заемат важни позиции в държавната администрация и в културния елит на страната.

Перспективни области за сътрудничество в търговско-икономическите отношения между двете страни са: минно-добивната промишленост, доставка от България и монтаж на комплектни обекти за хранително-вкусовата и леката промишленост, напр. изграждане парникови стопанства, на малки предприятия за сушене на плодове и зеленчуци, за преработка на кожи и кожени изделия, заводи за производство на керамични блокове и керемиди. За изградените с техническото съдействие на България консервен завод в Орхон Шарингол и месокомбината в Чойбалсан съществуват възможности за модернизация на оборудването.

Съществуват възможности за привличане на висококвалифицирани български специалисти за работа в Монголия в различни области по съвместни проекти с трети страни или по линия на международните организации. Това с особена сила се отнася до съвместното провеждане на геолого-проучвателни работи, добив и преработка на полезни изкопаеми и минерални суровини на територията на Монголия.

СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО, ТЪРГОВСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Смесената комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество (СКИТНТС) е важен механизъм на двустранните отношения, който способства за обсъждане на всички аспекти на отношенията и за набелязване на конкретни мерки за стимулиране на сътрудничеството в търговско-икономическата област.

Добра основа за обсъждане на стъпките и перспективите за бъдещото ни търговско-икономическо сътрудничество предостави провеждането на последната Седма сесия на СКИТНТС, състояла се в периода 24-25 юни 2019 г. в Улан Батор.

Свързани документи

Споделете