Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Й)

Й
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Йордан Карлов Георгиев Член на УС на ДП РАО 07.07.2011 Изтегли