Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Х)

Х
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Харалампи Пенчев Ряпов Гл. юрисконсулт 28.01.2009 Изтегли
Христена Василева Ангелова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Х-26/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Христина Андонова Владимирова старши експерт 09.02.2015 Изтегли
94-Х-24/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-25/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Христина Димитрова Хрисоскулова Държ. инспектор 14.01.2009
02.09.2013
25.09.2013
13.03.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Х-19/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Христина Георгиева Гайдарска Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Х-30/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Христина Захариева Захариева-Лачковска Гл. вътр. одитор 09.01.2012 Изтегли
Христина Сабинова Ковачева Ст. експерт 07.03.2011 Изтегли
Християн Георгиев Стефанов Мл. експерт 01.03.2017 Изтегли
Християн Пламенов Султанов Н-к отдел 94-Х-8/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Х-27/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Христо Деянов Касаджиков Държ. инспектор 18.02.2013 Изтегли
Христо Иванов Ивановски Директор 18.01.2009
19.07.2013
11.12.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Х-21/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Иванов Цонков Гл. експерт 04.07.2012
13.05.2015
09.09.2016
21.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Х-28/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Илиев Кулински Гл. специалист 04.03.2010 Изтегли
Христо Николаев Томов Гл. експерт 09.07.2012 Изтегли
94-Х-20/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-20/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т2
Христо Панайотов Панайотов Гл. сътрудник 12.05.2014 Изтегли
Христо Райков Райков Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Х-32/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Симеонов Петков Гл. специалист 01.08.2011 Изтегли
Христо Стефанов Атанасов Н-к отдел 26.01.2009
02.10.2014
Изтегли
Изтегли
Христомир Радославов Христов Държ. експерт 15.01.2010 Изтегли