Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3(имена, започващи с буква Б)

Б
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Бойка Маркова Василева член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-Б-193/03.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-199/29.12.2021 по чл.35, ал.1, т.2