Loading...

Инвестиции

Във Втора част от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна е включен Дял ІІ Услуги и инвестиции и Глава 2 “Либерализация на инвестициите”, в която се разглеждат обхват, достъп до пазара, национално третиране и третиране най-облагодетелствана нация, висше ръководство и управителни съвети, изисквания за ефективност и несъответстващи на изискванията мерки и изключения.

И след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, между Република България и Обединеното кралство и Северна Ирландия продължават да се прилагат сключените договори за взаимно насърчаване и защита на инвестициите и за избягване на двойното данъчно облагане. След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., Европейската комисия поде инициатива за прекратяване на двустранните инвестиционни договори, сключени между държавите-членки на ЕС, тъй като ги счита за несъвместими със законодателството на ЕС.

Във връзка с решението на Съда на ЕС по дело C-284/16 от 6 март 2018 г. (Ahmea срещу Словакия), на 5 май 2020 г. в Брюксел 23 държави-членки на ЕС подписаха многостранно Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите-членки на Европейския съюз, но Обединеното кралство не се присъедини към споразумението. С оглед осигуряването на пълно съответствие с правото на ЕС, и по-специално с принципа на правната сигурност, Европейската комисия счита, че двустранният инвестиционен договор между България и Обединеното кралство следва официално да бъде премахнат от правния ред на двустранна основа.