Loading...

Плащане на местните данъци и такси

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Обща информация за местните данъци и такси
 • Как се плащат местните данъци и такси?
 • Какъв е срокът за плащане и начинът на определяне на размера на местните данъци?
 • Електронни услуги.

Обща информация за местните данъци и такси

Местните данъци и такси са уредени в Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“). Въз основа на този закон общинските съвети приемат:

 • „Наредба за размера на местните данъци и такси“;
 • „Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от съответната община“.

Чрез тези две наредби общинските съвети определят размера на местните данъци и такси в рамките на съответната община.

Местните данъци са разделени според обекта на облагане. За стопанските предприятия са относими следните местни данъци:

 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху превозните средства;
 • данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;
 • патентен данък;
 • туристически данък;
 • данък върху таксиметров превоз на пътници.

Местните такси се дължат за използването на услуга, извършвана от съответния общински орган. Те се разделят според вида на услугите. За стопанските предприятия са относими следните местни такси:

 • такса за битови отпадъци;
 • такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение;
 • такси за технически услуги;
 • такси за административни услуги.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Важно е да знаете, че законът само дава рамката на дължимия данък, а конкретната ставка се определя от всяка община поотделно и съответно ставките могат да варират.

Как се плащат местните данъци и такси?

Събираните от съответната община местни данъци и такси могат да бъдат платени на място в отдел „Общински приходи“ на съответната община, както и по банков път по сметката на съответната община. Важно е да знаете, че при плащане по банков път в платежния документ трябва да бъде попълнен кода за вида на плащането. Информация за банковите сметки и начина на плащане на местните данъци може да бъде намерена на интернет страницата на съответната община. Информация за банковите сметки за плащане на местните данъци и такси е налична и на интернет страницата на НАП.

Срокът за плащане на местните данъци и такси зависи от вида на съответния местен данък или такса.

Какъв е срокът за плащане и начинът на определяне на размера на местните данъци?

Таблицата по-долу представя обобщение на начините на определяне на размера и сроковете за плащане на различните видове местни данъци и такси:

Местни данъци
Данък Срок за плащане Начин на определяне на размера на данъка

Годишен данък върху недвижимите имоти

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • първа вноска (1 март до 30 юни на съответната година);
 • втора вноска (до 31 октомври на съответната година).

Важно е да знаете, че предплатилите до 30 април за цялата година имат право на отстъпка в размер 5 % от дължимия данък.

Между 0,1 и 4,5 на хиляда от данъчната оценка на недвижимия имот. Конкретният размер е определен в Наредбата за размера на местните данъци и такси, приета от съответния общински съвет.

Годишен данък върху превозните средства

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:
 • първа вноска (до 30 юни на съответната година);
 • втора вноска (до 31 октомври на съответната година).

Важно е да знаете, че предплатилите до 30 април за цялата година имат право на отстъпка в размер 5 % от дължимия данък.

Данъкът се определя по формула, която включва три отделни компонента:

 • мощността на двигателя на превозното средство;
 • годината на производство на превозното средство;

екологичната категория на превозното средство.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин на недвижим имот и превозни средства

При безвъзмездно придобиване на имущество данъкът трябва да бъде заплатен в двумесечен срок от получаването на имуществото (с изключение на прехвърляне на права върху недвижим имот и моторните превозни средства)

При придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин на недвижим имот и превозни средства данъкът се заплаща при прехвърлянето правата върху недвижим имот и моторните превозни средства.

При безвъзмездно придобиване на имущество:

 • от 0,4 до 0,8 % от оценката на имуществото при дарение между братя и сестри и техните деца;
 • от 3,3 до 6,6 % от оценката на имуществото при дарение между лица извън посочените.

При придобиване на имущества по възмезден начин:

 • от 0,1 до 3 % от оценката на прехвърляното имущество. Конкретният размер е определен от общинския съвет в Наредбата за размера на местните данъци и такси.

Патентен данък

Патентният данък се внася на четири равни вноски:

 • за първото тримесечие – до 31 януари;
 • за второто тримесечие – до 30 април;
 • за третото тримесечие – до 31 юли;
 • за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Общинският съвет определя размера на патентния данък в Наредбата за размера на местните данъци и такси. Размерът се определя в граници съгласно приложение № 4 от ЗМДТ, като зависи от местонахождението на обекта на територията на съответната община.

Туристически данък

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до

15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Общинският съвет определя размера на данъка в Наредбата за размера на местните данъци и такси в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка.

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Данъкът се внася преди получаване на разрешението за таксиметров превоз на пътници съгласно Закона за автомобилните превози.

Общинският съвет определя размера на данъка за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в Наредбата за размера на местните данъци и такси.

 • Данък върху недвижимите имоти – всички фирми, които са придобили недвижими имоти следва в двумесечен срок от датата на придобиването им да подадат декларация в Общината по местонахождение на имотите, в която декларация се подава информация за отчетната стойност на имота и други обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка. Данък при придобиване на имущество по безвъзмезден начин – фирмите, които са придобили имущество по безвъзмезден начин (с изключение на прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства), имат задължение да подадат декларация в двумесечен срок от получаването му в общината по адрес на фирмата.
 • Патентен данък – декларацията за облагане с патентен данък се подава до 31 януари на текущата година, а в случай, че дейността се започва след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започване на дейността.
 • Туристически данък – декларацията за облагане на нощувките с туристически данък се подава в срок до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година;
 • Данък върху таксиметров превоз на пътници – декларацията за облагане с данък върху таксиметровия превоз на пътници се подава преди получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози.

Конкретният размер и срокове за плащане на местните такси за битови отпадъци и ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, се определя в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от съответната община.

В кои случаи фирмите са задължени да подават декларация за облагане с местни данъци?

Електронни услуги

Извършването на справки за местни данъци и такси могат да бъдат извършвани по електронен път чрез електронните услуги, достъпни в системата на НАП.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Важно е да знаете, че информацията относно задължените лица, обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности се предоставя ежедневно от общините до Министерството на финансите.

Повече информация
Повече информация

Повече информация във връзка с местните данъци и такси може да намерите на интернет страницата на Вашата община и на следния интернет адрес.