Loading...

Марки

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Какво представлява марката?
 • Какви са видовете марки?
 • Каква е функцията на търговските марки?
 • На какви условия трябва да отговаря марката, за да може да бъде регистрирана?
 • Каква защита предоставят търговските марки?
 • За какъв период е валидна търговската марка?
 • Какъв географски обхват на марката да избера – национален, европейски или международен?

Какво представлява марката?

Марката е знакът, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията (чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения). Такива знаци могат да бъдат:

 • думи,включително лични имена;
 • букви;
 • цифри;
 • рисунки;
 • фигури;
 • формата на стоката или на нейната опаковка;
 • комбинация от цветове;
 • звуци;
 • всякакви комбинации от такива знаци (напр. лога).

Какви са видовете марки?

Марките могат да бъдат:

 • търговска марка – търговската марка се използва за означаване на стоки или услуги, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката. Търговските марки могат да бъдат притежание на две или повече лица, като разпореждането с тях се осъществява със съгласието на всички притежатели;
 • колективна марка – това е марка, посочена като такава при подаване на заявката за регистрация, която е притежание на сдружение на производители, търговци, на лица, извършващи услуги, които са правоспособни съгласно приложимото право, както и на юридически лица – субекти на публичното право, и която е способна да отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица. Правото върху колективна марка не може да се прехвърля. Лица, които не са членове на сдружението, не могат да получат разрешение за използването ѝ;
 • сертификатна марка – това е марка, която е посочена като такава при подаване на заявката за регистрация и която е способна да отличава стоките или услугите, по отношение на които притежателят ѝ удостоверява материала, метода на производство на стоките или начина на предоставяне на услугите, качеството, точността или други техни характеристики, с изключение на географския произход, от стоките или услугите, чиито характеристики не са удостоверени по този начин.

Каква е функцията на търговските марки?

 • Отличават продуктите или услугите на една компания от тези на друга компания – марките разграничават не само продуктите и услугите, но и самите компании, които ги предлагат.
 • Ползват се с рекламни цели, които да подпомогнат продажбите – марките служат като средство за привличане на вниманието на клиентите. Една марка изпълнява тази функция, когато вдъхновява клиента и създава чувство на увереност в продукта/услугата. Това е т.нар. комуникационна функция на марките.
 • Свързват се с определени качества на продукта или услугата – марките служат като гаранция за качеството на продуктите и услугите. Много често една марка се ползва от повече от една компания чрез лицензионни договори. Тези, които получават лиценза са длъжни да се съобразяват със стандартите за качество на собственика на марката.

На какви условия трябва да отговаря марката, за да може да бъде регистрирана?

 • Марката ясно и точно представя обекта на закрила – знакът, който искате да регистрирате като марка, трябва да бъде представен така, че обектът на закрила да може бъде определен ясно и точно. Знакът трябва да е ясна дума, лого, музикална композиция на нотен лист и др.
 • Марката притежава отличителен характер – знакът трябва да е такъв, че да разграничава стоките/услугите, които носят марката, от други стоки и услуги. Ако сте производител на ягоди, не може да регистрирате марка „ягода“. Ако сте производител на дрехи, бихте могли да използвате думата „ягода“.
 • Марката не съдържа елементи, които могат да заблудят потребителя – не можете да регистрирате марка „Без захар“ за продукти, които съдържат захар. Същият принцип важи за марки, които биха могли да заблудят клиента по отношение на качеството и произхода на продукта/услугата.
 • Марката не описва буквално характеристиката на стоките/услугите, за които е предназначена – знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите не могат да бъдат регистрирани като марки.
 • Марката вече е заявена или знакът е популярен в устната и писмена комуникация на територията на страната;
 • Марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави – не можете да регистрирате марка, която съдържа нецензурна дума, дума с обиден характер и т.н.

Повече за основанията за отказ на регистрация на марка можете да прочетете в чл. 11 от Закона за марките и географските означения.

Каква защита предоставят търговските марки?

Притежателят на марката има право да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:

 • е идентичен на марката и е използван за за стоки/услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;
 • поради своята идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките/услугите съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
 • е идентичен или сходен на марката независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Лица, които не притежават права върху марката, не могат (чл. 13 отЗакона за марките и географските означения) да:

 • поставят знака върху стоки или върху техните опаковки;
 • предлагат за продажба или да пускат на пазара стоки/услуги с този знак или да съхраняват стоки/услуги с тези цели;
 • внасят или изнасят стоки с този знак;
 • използват знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование
 • използват знака в търговски книжа и в реклами.

За какъв период е валидна търговската марка?

Срокът на действие на регистрацията на марката е 10 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван неограничено за следващи периоди от 10 години (чл. 20 от Закона за марките и географските означения).

Какъв географски обхват на търговската марка да избера – национален, европейски или международен?

Търговските марки имат териториално приложение, което означава, че изключителните правата се предоставят и изпълняват само в рамките на географските граници на страната, в която са регистрирани. Има три начина, по които можете да регистрирате търговска марка в една или повече държави:

Цифра едно

Чрез регистрация в Патентното ведомство в България

Процедурата за регистрация на национално ниво е описана подробно на официалната страница на Патентното ведомство и на портала за електронни услуги, които ведомството предлага. На страницата на портала има секция с указания за заявяване на търговска марка. Указанията проследяват всяка стъпка от процедурата и съдържат визуализации къде и каква информация трябва да въведете. Кратки обучителни видео клипове за основните стъпки от процедурата по регистрация може да видите на страницата на Патентното ведомство.

Такса

Може да видите всички такси, които трябва да заплатите за регистрацията на марка тук.

Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете

Заявката трябва да се отнася до една марка, предназначена за стоки и/или услуги от един или повече класове на Международната класификация на стоките и услугите (чл. 42, ал. 2 от Закона за марките и географските означения). Още преди да подадете заявката, трябва да разберете в кой клас/класове попада стоката/услугата. За да улесни заявителите, Патентното ведомство е разработило първия от поредицата обучителни видео клипове, който представя централизирания портал за класификация на стоки и услуги в областта на марките и дава указания за работа с него.

Цифра две

Чрез регистрация в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

На официалната страница на службата на Европейския съюз за интелектуална собственост може да откриете подробна информация за процедурата за регистрация на марки на Европейски ниво.

Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете

Тези и много други ресурси са достъпни на български език на официалната страница на Службата на Европейския съюза за интелектуална собственост.

Такса

Можете да намерите информация за дължимите такси при регистрация тук.

Цифра три Чрез регистрация в Световната организация по интелектуална собственост по реда на Мадридската спогодба

На официалната страница на Патентното ведомство на България можете на откриете подробна информация, която описва:

 • какво представлява Мадридската спогодба за международна регистрация на марките;
 • какви са предимствата на международната закрила на марките на международно ниво;
 • кой може да подаде регистрация за международна закрила;
 • какъв е срокът на закрилата;
 • какви са редът и процедурата за подаване на международна заявка (можете да видите кратки указания за международна регистрация на марки тук.
Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете

На официалната страница на Световната организация за интелектуална собственост можете да откриете указания как да попълните и подадете заявка за международна закрила, всички необходими документи и таксите.

Повече информация
Повече информация Повече информация за марките и свързаната с тях нормативна уредба можете да откриете на страницата на: