Loading...

Мерки за насърчаване на инвестициите

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Какви са видовете мерки за насърчаване на инвестициите?
 • Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват инвестициите със сертификат клас „А“ и „Б“?
 • Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват инвестициите при Приоритетен инвестиционен проект?
 • Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват инвестициите със сертификат клас „В“?
 • Какви основни данъчни стимули може да използвате при инвестиции?

Какви са видовете мерки за насърчаване на инвестициите?

Инвестиционните проекти се насърчават в зависимост от размера на инвестицията и създадената заетост. Издават се четири вида сертификати:

 • сертификат за инвестиционен проект – клас „А“;
 • сертификат за инвестиционен проект – клас „Б“;
 • сертификат за инвестиционен проект – клас „В“;
 • сертификат за „приоритетен инвестиционен проект“.

Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват инвестициите със сертификат клас „А“ и „Б“?

След като получи съответния сертификат, инвеститорът може да се възползва от редица насърчителни мерки и стимули, които имат за цел да улесняват изпълнението на инвестиционния проект:

 • съкратени срокове за административно обслужване за процедури, включително по реда на Закона за устройство на територията, Закона за пътищата, Закона за водите (например, по-бързо издаване на виза за проектиране, по-бързо одобрение на инвестиционни проекти; по-бързо издаване на сертификат за пожарна безопасност и други) – важи за инвестиции клас „А“ и „Б“;
 • индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект – важи за инвестиции клас „А“; мярката включва предоставяне на пълна и точна информация за необходими документи, срокове и такси по приложимите закони, както и съдействие за издаването и получаването на всички необходими документи. За да се възползвате от тази мярка следва да подадете искане до Българска агенция за инвестиции (БАИ) на хартиен и електронен носител или по електронен път (с или без използване на електронен подпис);
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Таксите за издаване на всички документи, без значение от класа инвестиция, са за сметка на инвеститора.

 • облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване право на собственост или ограничени вещни права (право на ползване, право на преминаване и др.) върху недвижими имоти – частна държавна и частна общинска собственост,върху имоти, включени в капитала на еднолични дружества с държавно или общинско участие и търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, както и при наемането на такива имоти – важи за инвестиции клас „А“ и „Б“;
 • финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура (публична общинска/държавна собственост), Например – мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др., преносни проводи, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и др.) – важи за инвестиции клас „А“ и два или повече инвестиционни проекта „Б“ в съответната индустриална зона [1].

Приоритет при използването на този вид мерки имат инвестициите, които се осъществяват във високотехнологичните дейности [2] (подробно определени в Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите) или дейности в икономически необлагодетелствани региони [3];

 • финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, заели новите работни места, свързани с инвестициите важи за инвестиции клас „А“ и „Б“. Този вид мерки могат да се използват само за инвестициите, които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в икономически необлагодетелствани региони и когато годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционния проект;
 • финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект (мярката се прилага когато годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционния проект)- важи за инвестиции клас „А“, клас „Б“.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Възстановяването на разходи за осигуровки е за период не по-дълъг от 24 месеца от разкриването на съответното работно място, като:

 • 24 месеца от разкриването на съответното работно място – за проекти в преработващата промишленост и високотехнологичните дейности от сектора на услугите, които се изпълняват в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, по-високо от средното за страната;
 • за период до 12 месеца в останалите случаи.

Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват инвестициите при Приоритетен инвестиционен проект?

Инвестиционните проекти със сертификат за Приоритетен инвестиционен проект могат да се насърчават чрез всички мерки, посочени по-горе за клас „А“ и клас „Б“, и със следните допълнителни мерки:

 • финансовото подпомагане за изграждане на техническата инфраструктура може да се отнася и за други елементи на техническата инфраструктура, определени с правилника за прилагане на закона;
 • продажба или учредяване на ограничени вещни права върху имоти (частна държавна или частна общинска собственост), без търг или конкурс на цени, по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята;
 • продажба, замяна или да учредяване на възмездно ограничено вещно право без търг или конкурс върху имоти, собственост на еднолични дружества с държавно или общинско участие, както и търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие на цени, по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка);
 • институционална подкрепа (напр. създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на подкрепа с участие на представители на заинтересованите органи на централната и териториалната изпълнителна власт, на академичната общност и неправителствени организации),публично-частно партньорство с областите и общините, с организации от академичната общност и др;
 • възможност за сътрудничество с областите и общините, с висши училища и научни организации, както и с еднолични дружества с държавно или общинско участие или с бюджетни предприятия, които могат да бъдат и съучредители за образуване на търговско дружество чрез пряко договаряне с инвеститора;
 • предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в образование и научни изследвания (до 50% от стойността на приложимия минимален праг за сертифициране на проекта) или за инвестиции в преработващата промишленост (до 10 % от стойността на приложимия минимален праг за сертифициране проекта).

Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват инвестициите със сертификат клас „В“?

 • съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 • индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 • придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс (мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор при инвестиция клас „А“, клас „Б“ или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот).
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Редът за прилагането на мерките за насърчаване на инвестиции клас „В“ се урежда в наредба на съответния общински съвет.

Всяка община следва да поддържа на интернет страницата си:

 • актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;
 • формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас „В“.

Какви основни данъчни стимули може да използвате при инвестиции?

Корпоративен данък Корпоративен данък

Корпоративният данък върху годишната данъчна печалба е в размер на 10%. Законът предвижда различни данъчни облекчения, под формата на преотстъпване на корпоративен данък (преотстъпването на корпоративен данък е правото на данъчно задължено лице да не внася в държавния бюджет определените по реда на ЗКПО суми за корпоративен данък, а да задържи тези суми и да ги разходват за цели, определени със закон):

 • данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие (по чл. 189 от ЗКПО) – при това облекчение, корпоративният данък за реализираната през годината печалба от производствена дейност (включително за производство на ишлеме) се преотстъпва в размер до 100 процента, . ако са налице следните условия:

– данъчно задълженото лице да отговаря на условията по чл. 182, ал. 1 от ЗКПО;

– дейността, която извършва данъчно задълженото лице да не е в отраслите транспорт, въгледобив, стоманодобив, енергетика, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, първично производство, преработка, реализация и предлагане на пазара на селскостопански продукти, посочени в приложение № 1 на ДФЕС;

– данъчно задълженото лице да извършва производствена дейност в изпълнение на проект за първоначална инвестиция единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 25% по-висока от средната за страната за същия период;

– през целият период данъчно задълженото лице да поддържа поне 10 работни места, като най-малко 50 на сто от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност;

– през целият данъчен период поне 30 на сто от персонала са лица с постоянен адрес в съответната община с висока безработица;

– преотстъпения данък да бъде вложен в инвестиция, отговаряща на изискванията на чл. 189 от ЗКПО.

 • данъчно облекчение, представляващо минимална помощ (по чл. 188 от ЗКПО). Минимална помощ (помощта de minimis) е помощта, отпускана на едно и също предприятие през даден период от време и която не надвишава определен размер (в общия случай 200 000 евро), която поради своя малък размер не би могла да повлияе негативно на конкуренцията и вътрешния пазар на ЕС. За да се приложи това облекчение трябва да са налице следните условия:

– данъчно задълженото лице да отговаря на условията по чл. 182, ал. 2 от ЗКПО;

– данъчно задълженото лице да извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 25% по-висока от средната за страната за същия период;

₋ през целият период данъчно задълженото лице да поддържа поне 10 работни места, като най-малко 50 на сто от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност;

₋ през целият данъчен период поне 30 на сто от персонала са лица с постоянен адрес в съответната община с висока безработица;

₋ преотстъпения данък да бъде вложен в инвестиция, отговаряща на изискванията на чл. 188 от ЗКПО

 • данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани (по чл. 189б от ЗКПО) – законът допуска преотстъпване на корпоративният данък в размер до 60 %, когато са изпълнени условията на чл. 189б от ЗКПО.
 • данъчни облекчения при наемане на безработни лица, както и за предприятия, наемащи хора с увреждания, уредени в чл. 177 -178 от ЗКПО.
Данък при източника Данък при източника

С данък при източника в размер на 5% се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на:

 • чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
 • местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

Не се облагат с данък при източника дивидентите и ликвидационните дялове, когато са разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз (ЕС) или на друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тоест, ако българска фирма разпределя печалба към чуждестранна фирма, която е установена в ЕС или ЕИП, българската фирма няма задължение за удържане и изплащане на данък дивидент.С 10% данък се облагат и други доходи на чуждестранни лица от източник в страната. Повече информация за тези задължения може да намерите в чл. 195 на ЗКПО.

При прилагането на данъка при източника, моля да имате предвид, че България има сключени Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) с близо 70 държави, които могат да бъдат приложими в съответния случай.

Процедурите за прилагане на СИДДО и самите СИДДО, сключени от България, може да намерите на страницата на НАП.

Данък добавена стойност Данък добавена стойност

Данъкът върху добавената стойност в общия случай е в размер на 20%. За някои хотелиерски,туристически, ресторантьорски и кетърингуслуги, доставка на книги и храни подходящи за бебета и малки деца и бебешки пелени и спортни съоръжения. данъчната ставка е в размер на 9%.В определени от Закона за данък добавена стойност случаи законодателят е предвидил и нулева ставка.

Законът (чл. 164-166 от ЗДДС) допуска данъчни стимули във връзка с инвестиционен проект, който:

 • е одобрен от министъра на финансите;
 • е на стойност над 5 млн. лв.;
 • създава повече от 20 нови работни места;
 • е със срок на изпълнение до 2 години;
 • е обезпечен от гледна точка на финансиране.

Предвиден е специален ред за начисляване на данъка при внос на стоки, като той може да се начисли от регистрираното по ЗДДС лице, ако внася стоки (с изключение на акцизни) по индивидуален списък, одобрен от министъра на финансите. В такъв случай митническите органи допускат освобождаване на стоките без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

Законът е предвидил и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данъка.

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на интернет страниците на:


[1] Индустриална зона е съвкупност от един или няколко съседни поземлени имота.разположени на територии, за които съгласно устройствен план е определено предназначение за производствени дейности.

[2] “Високотехнологични дейности” са определените от ЕВРОСТАТ по Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, определени с правилника за прилагане на този закон, като:

а)”високотехнологични” икономически дейности в преработващата промишленост (High Tech manufacturing Industries);

б) услуги, дефинирани като “интензивно базирани на знания” (Knowledge-intensive services (KIS) и “високотехнологични интензивно базирани на знания услуги” (High-tech KIS).

Списък с конкретните дейности е наличен в чл. 3, ал. 5 и 6 от ППЗНИ.

[3] – общини, в които равнището на безработица за предходната година е по-високо от средното за страната, или – области, в които брутната добавена стойност на глава от населението е по-ниска от средната за страната.