Loading...

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Актуално към 26.03.2021 г.

Програмният период за изпълнение на тази програмата е изтекъл. В ход е подготовката на новата програма за периода 2021 – 2027 г.

Какво представлява ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.?

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 (ОПРЧР) е национална програма, която цели повишаване качеството и нивата на заетостта, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и модернизиране на публичните политики.

Какви дейности подкрепя ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.?

 • В ОПРЧР са предвидени мерки за подкрепа на заетите, предприятията и предприемачите, които искат по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда.
 • Подкрепата е под формата на безвъзмездна финансова помощ за развитие на знания и умения на заетите съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност.
 • Поради увеличаващата се нужда от непрекъснато осъвременяване на управленските и предприемачески умения на ръководния екип, оперативната програма финансира обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.

Какъв е размерът на бюджета на програмата?

Общият бюджет на ОПРЧР е в размер на 1,09 млрд. евро с включено националното съфинансиране.

Как се разпределя бюджетът по програмата?

Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси:

 • Приоритетна ос 1: „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“;
 • Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“;
 • Приоритетна ос 3: „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“;
 • Приоритетна ос 4: „Транснационално сътрудничество“;
 • Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“.

По коя приоритетна ос е най-вероятно да получите безвъзмездна финансова помощ?

Най-подходяща и насочена към бизнеса е Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ с двете си тематични цели „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“ и „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и учене през целия живот“. Тази приоритетна ос подкрепя мерки за развитие на социално предприемачество, ново работно място и активно включване на целеви групи в пазара на труда, както и мерки за осигуряване на добри и безопасни условия на труд в предприятията.

В програмата, която е публикувана на официалния сайт на ОПРЧР в секцията „Стратегически документи“, непрекъснатото обучение на управленския персонал е посочено като един от факторите, допринасящи за увеличаване на конкурентоспособността на предприятията на фона на необходимото адаптиране към промените.

Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?

 • За да създадете и подадете проектно предложение по конкретна процедура на ОПРЧР е необходимо да се регистрирате в системата на ИСУН.
 • Системата е интерактивна и лесна за работа. В случай че срещате някакви затруднения при подаване на проектно предложение, можете да се запознаете с ръководството за работа със системата, публикувано, за да насочва и улеснява потребителите.
 • На официалния сайт на ОПРЧР, за конкретна процедура можете да намерите информация по какъв начин, към кого и в какви срокове можете да зададете допълнителни въпроси и да искате разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по процедурата.

Какви са условията за кандидатстване в процедури по ОПРЧР?

Към всяка процедура има публикувани „Условия за кандидатстване“, в които ще намерите конкретна информация за:

 • цели, индикатори на процедурата;
 • общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата;
 • минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект;
 • процент на съфинансиране – има процедури, при които не се изисква собствено финансиране;
 • критериите, на които трябва да отговаря Вашият бизнес, за да е допустим кандидат. Допустими кандидати могат да са вкл. работодатели, обучителни организации, неправителствени организации;
 • дейностите, които са допустими за финансиране – зависят от съответната процедура;
 • допустимите и недопустимите разходи по процедурата – обикновено по програмата са допустими разходи за персонал (разходи за трудови възнаграждения по реда на Кодекса на труда, вкл. осигурителните вноски; разходи за командировки); за материални/нематериални активи; за услуги (обучения, проучвания, анализи); непреки разходи [1] (определен процент от преките разходи).
 • приложим режим на минимални/държавни помощи;
 • минимален и максимален срок за изпълнение на проекта – например между 6 и 12 м.;
 • реда, критериите и методиката, по които се оценяват проектните предложения.

Оценката на проектните предложения преминава през два етапа, както следва:

Етап 1 Етап 1:

Оценка на административното съответствие и допустимостта – тази оценка отговаря например на следните въпроси: представени ли са всички изискуеми документи; правилно подадено ли е проектното предложение; валиден ли е КЕП, с който е подписано; валидно ли е пълномощното за подаване на проектно предложение; има ли съответствие със специфичните критерии за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване и други.

След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта, на интернет страницата на Управляващия орган се публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, като се посочват и основанията за недопускане.

Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването.

Етап 2 Етап 2:

Техническа и финансова оценка. Техническата и финансовата оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта. На този етап се оценяват, например:

 • оперативен капацитет на кандидата/партньора – опит в управление на проекти, както и опит в дейности като тези, включени в проектното предложение;
 • описание и обосновка на целите на проекта и на потребностите на целевите групи и връзката им със заложените резултати по проекта;
 • съответствие на дейностите със заложените цели и очакваните резултати, както и последователност и продължителност на изпълнение на дейностите;
 • бюджет–съответствие на предвидените разходи с поставените цели, дейности и очаквани резултати.

Оценката на този етап включва и:

 • проверка и оценка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи (включени ли са в проектното предложение недопустими дейности, недопустими и/или нереалистични разходи, дублиране на заложени дейности и/или разходи);
 • начин и срок за получаване на разяснения по процедурата;
 • други.

Допустимост на разходи

Бенефициентите следва да се съобразяват с правилата за допустимост на разходите, разписани в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление
№ 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

За да се считат разходите за допустими, трябва:

 • да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;
 • да са в съответствие с условията на съответната процедура. При изпълнението на проектите, бенефициентите следва да се съобразяват с Указанието на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМР на ЕС за програмен период 2014-2020;
 • за разходите да е налична адекватна одитна следа;
 • да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, (включително стойността на ДДС), по банков път или в брой;
 • да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
 • да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;
 • да са извършени за допустими дейности съгласно съответната процедура;
 • да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Може да кандидатствате за средства по ОПРЧР в зависимост от крайния срок за подаване на проектни предложения за всяка една процедура до приключване на оперативната програма през 2020 година.

Повече информация
Повече информация Можете да разгледате списъка с отворена процедура, сроковете и всички други документи, необходими за кандидатстване, на страницата на:

Информация за важни нормативни актове и процедури можете да откриете на страницата на:

Информация относно финансовите инструменти, свързани с ОПРЧР, можете да откриете на страницата на:


[1] „Непреки” са разходите по изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко, но са необходими за цялостното управление, оценка и финансово изпълнение. Непреки са и разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта.