Loading...

Помощи за достъп на МСП до финансиране

Актуално към 26.03.2021 г.

Помощи за рисково финансиране

Помощи за рисково финансиране

На равнище финансови посредници помощите за рисково финансиране в полза на независими частни инвеститори могат да бъдат под формата на:

  • капиталово или квазикапиталово (например – хибридни капиталови инструменти, които включват дългов компонент) участие или финансова дотация за предоставяне на инвестиции за рисково финансиране, пряко или непряко, на допустими предприятия;
  • заеми за предоставяне на инвестиции за рисково финансиране, пряко или непряко, на допустими предприятия;
  • гаранции за покриване на загубите от инвестиции за рисково финансиране, пряко или непряко, на допустимите предприятия.

На равнище независими частни инвеститори помощите за рисково финансиране могат да са и под формата на данъчни стимули в полза на частни инвеститори, които са физически лица, предоставящи рисково финансиране, пряко или непряко, на допустимите предприятия.

На равнище допустими предприятия [1] помощите за рисково финансиране могат да са под формата на капиталови, квазикапиталови инвестиции, заеми, гаранции или комбинация от тях.

Помощи за стартиращи предприятия

Помощи за стартиращи предприятия

За да отговарят на условията за подпомагане, предприятията трябва да са малки [2] и да не са минали повече от пет години от тяхното създаване, да не са регистрирани на фондовата борса, все още да не са разпределяли печалби и да не са били създадени чрез сливане.

Помощите за стартиращи предприятия са под формата на:

  • заеми с преференциални лихвени условия;
  • гаранции с премии, които не съответстват на пазарните условия;
  • безвъзмездни средства, включително капиталови или квазикапиталови инвестиции, намаление на лихвени проценти и гаранционни премии.
Помощи за проучвателни разходи Помощи за проучвателни разходи

Допустимите разходи включват разходите за първоначален преглед и официален финансов и правен анализ, от страна на управителите на финансови посредници или инвеститорите за установяване на предприятия, които отговарят на условията за помощ за рисково финансиране и за стартиращо предприятие.

Интензитетът на помощта е до 50 % от допустимите разходи.

Помощи за алтернативни търговски платформи, специализирани в МСП Помощи за алтернативни търговски платформи, специализирани в МСП

Когато операторът на платформата е малко предприятие, мярката за помощ може да бъде под формата на помощ за стартиращи предприятия в полза на оператора на платформата.

Мярката за помощ може да бъде под формата на данъчни стимули в полза на независими частни инвеститори, които са физически лица, във връзка с техните инвестиции за рисково финансиране, направени чрез алтернативна търговска платформа в предприятия.


[1] Допустими са предприятията, чиито акции не се котират на фондова борса към момента на първоначалната инвестиция за рисково финансиране и които отговарят поне на едно от следните условия:

а) те не упражняват дейност на нито един пазар;

б) те упражняват дейност на който и да било пазар от по-малко от 7 години след първата си търговска продажба;

в) те се нуждаят от първоначална инвестиция за рисково финансиране, която, на основата на бизнес план, изготвен с цел навлизането на нов продуктов или географски пазар, надхвърля 50 % от средния им годишен оборот през предходните 5 години.

[2] Малки предприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.