Loading...

Помощ за опазване на околната среда

Актуално към 26.03.2021 г.

Инвестиционни помощи, които дават възможност на предприятията да надвишат стандартите на Съюза за опазване на околната среда или да повишат равнището на опазване на околната среда при липса на стандарти на Съюза.

Инвестиционни помощи, които дават възможност на предприятията да надвишат стандартите на Съюза за опазване на околната среда или да повишат равнището на опазване на околната среда при липса на стандарти на Съюза

Помощта се предоставя когато инвестицията дава възможност на бенефициера да повиши равнището на опазване на околната среда в резултат от дейността си, като надвиши приложимите стандарти на Съюза или при липса на стандарти на Съюза.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Помощи не могат да се предоставят, когато инвестициите са с цел да се гарантира, че предприятията спазват стандартите на Съюза, които вече са приети, но все още не са влезли в сила.

Допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими на предприятията да надвишат приложимите стандарти на Съюза или да повишат равнището на опазване на околната среда при липса на стандарти на Съюза. При определени условия помощ може да бъде предоставена за модернизиране или закупуване на нови транспортни средства за автомобилен, железопътен, вътрешноводен и морски транспорт.

Интензитетът на помощта е до 40 % от допустимите разходи (при определени условия може да се повиши с 10 или 20 %).

Инвестиционни помощи за ранно адаптиране към бъдещи стандарти на Съюза

Инвестиционни помощи за ранно адаптиране към бъдещи стандарти на Съюза

Стандартите на Съюза трябва да са били приети и инвестицията да е осъществена и приключена най-малко една година преди датата на влизане в сила на съответния стандарт.

Допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на равнище на опазване на околната среда, което е по-високо от равнището, заложено в приложимите стандарти на Съюза.

Не са допустими разходите, които не са пряко свързани с постигането на по-високо равнище на опазване на околната среда.

Интензитетът на помощта стандартно е между 5 % и 20 % от допустимите разходи (в зависимост от вида предприятие и времето на осъществяване на инвестицията).

Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност

Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност

Допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност.

Интензитетът на помощта е до 30 % от допустимите разходи (интензитетът може да бъде увеличен при малки и следни предприятия и при инвестиция, осъществявана в подпомагани райони).

Инвестиционни помощи за проекти за енергийна ефективност на сгради

Инвестиционни помощи за проекти за енергийна ефективност на сгради

Допустимите разходи са общите разходи за проекта за енергийна ефективност. Помощите се предоставят под формата на дотация, капиталово участие, гаранция или заем на фонд за енергийна ефективност или на друг финансов посредник, които ги прехвърлят изцяло на крайните бенефициери, които са собствениците на сградата или наемателите.

Инвестиционни помощи за високоефективно комбинирано производство на енергия

Инвестиционни помощи за високоефективно комбинирано производство на енергия

Инвестиционните помощи се предоставят само за новоинсталирани или реновирани мощности. Новите агрегати за комбинирано производство на енергия като цяло трябва да постигат икономии на първична енергия в сравнение с разделното производство на топлинна енергия и електроенергия. Съответно подобряването на съществуващ агрегат за комбинирано производство на енергия или превръщането на съществуващ агрегат за производство на електроенергия в агрегат за комбинирано производство на енергия трябва да води до спестяване на основна енергия спрямо изходното положение.

Допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи за оборудването, необходимо на инсталацията, за да може да функционира като високоефективна инсталация за комбинирано производство на енергия, в сравнение с традиционните електрически или отоплителни инсталации със същия капацитет, или допълнителните инвестиционни разходи за модернизиране до по-висока ефективност, когато съществуващата инсталация вече е достигнала прага на висока ефективност.

Интензитетът на помощта е до 45 % от допустимите разходи (интензитетът може да бъде увеличен при малки и следни предприятия и при инвестиция, осъществяване в подпомагани райони).

Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници

Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници

Може да се финансира производството на устойчиви биогорива, които не са произведени на основата на хранителни култури.

Инвестиционни помощи се предоставят само за нови съоръжения. След като съоръжението започне своята работа, помощи не се предоставят и не се изплащат. Помощите не зависят от продукцията.

Регламент (ЕС) № 651/2014) урежда и други помощи, насъчаващи опазването на околната среда:

 • Оперативни помощи за насърчаване на електроенергията от възобновяеми източници;
 • Оперативни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници в маломащабни съоръжения;
 • Помощи под формата на намаления на данъци за околната среда по Директива 2003/96/ЕО;
 • Инвестиционни помощи за саниране на замърсени обекти;
 • Инвестиционни помощи за енергийноефективно районно отопление и охлаждане;
 • Инвестиционни помощи за рециклиране и повторна употреба на отпадъци;
 • Инвестиционни помощи за енергийна инфраструктура;
 • Помощи за проучвания в областта на околната сред.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Минимална (“de minimis“) е помощта, която поради своя размер не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея. За да се ползва от правилото de minimis, размерът на помощта не трябва да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро (в общия случай) за период от три фискални години, независимо от формата на помощта и преследваните с нея икономически цели.

Минимална помощ може да бъде предоставяна за предприятията от всички отрасли с изключение на:

 • рибарство и аквакултури;
 • ;
 • дейности, свързани с производство ипреработка на селскостопански продукти;
 • дейности, свързани с износ, а именно помощ, пряко свързана с количествен износ;
 • помощи, свързани с използване на национални продукти за сметка на вносни такива.

Важно е да знаете
Важно е да знаете За всяка от гореизложените категории държавна помощ, както и за помощта “de minimis” е приложим определен интензитет на безвъзмездна финансова помощ. Интензитетът може да варира от 35% до 100% от общата инвестиция (в зависимост от вида на помощта, големина на предприятието, характера на проекта и района, в който се изпълняват дейностите).

Примери за програми, по които МСП могат да получат държавна помощ:

Програмният период за изпълнение на част от посочените по-долу програми е изтекъл. В ход е подготовката на новите програми за периода 2021 – 2027 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020:

 • помощ „de minimis”;
 • „Регионална инвестиционна помощ“;
 • помощи за консултантски услуги в полза на МСП и др.

Норвежки финансов механизъм 2014-2021/ Финансов механизъм на ЕИП:

 • помощ „de minimis”;
 • “Регионална инвестиционна помощ“;
 • помощи за консултантски услуги в полза на МСП;
 • помощи за опазване на околната среда;
 • помощи за участие на МСП в панаири и др.;
 • помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020:

 • помощ „de minimis”;
 • помощи за работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания и др.
Повече информация
Повече информация

Повече информация относно нормативната уредба можете да откриете в Закона за държавни помощи и Правилника за прилагането му.,

Информация относно Европейската нормативна уредба, свързана с държавната помощ, можете да откриете на страницата на:

Повече информация
Повече информация

Повече информация за държавните помощи в областта на земеделието можете да откриете на страниците на: