Loading...

Здравословни и безопасни условия на труд

Актуално към 26.03.2021 г.

Здравословните и безопасни условия на труд („ЗБУТ“) са такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица. Здравословни са условията на труд, които отстраняват вредностите в трудовата дейност. Безопасни са условията на труд, които запазват физическия и психическия интегритет на служителите.

Какви са основните задължения на работодателя?

Работодателят е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд в следните три направления:

 • превенция на професионалните рискове, чрез оценка на възможните рискове и предприемане на мерки за тяхното ограничаване;
 • предоставяне на информация и обучение;
 • осигуряване на необходимата организация и средства.

Основните му задължения в тази посока включват:

 • оценка на риска на работното място и определяне на мерки за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • създаване на необходимата организация за осъществяване на контрол по изпълнението на планираните мерки;
 • сключване на договор със Служба по трудова медицина;
 • спазване на нормативните разпоредби и изисквания, свързани с определени рискове;
 • съобразяване на работните места с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
 • осигуряване използването на лични предпазни средства, облекло и оборудване от служители, работещи в опасни условия;
 • провеждане на първоначални и редовни инструктажи по безопасност и здраве при работа;
 • осигуряване на служителите, които работят нощни смени, храна, освежаващи напитки и условия на труд, улесняващи работата им през нощните часове;
 • преценка на специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност и т.н.

Работодателят трябва да гарантира, че всеки служител е получил подходящо обучение (под формата на инструктаж) Инструктажът се провежда:

 • при започване на работа
 • при преместване на друга работа;
 • при промяна на работата и при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;
 • периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

С оглед на това, инструктажът може да бъде начален, на работното място на служителя; периодичен, ежедневен редовено; и извънреден (напр. в случай на трудова злополука, пожар, природно бедствие и др.).

Работниците и служителите, работата на които е свързана с използуване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя.

Служителят има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота/здравето му, за което уведомява прекия си ръководител незабавно.

Профилактични медицински прегледи

Всички служители подлежат на задължителни предварителни (при постъпване на работа, при преместване на друга работа в същото предприятие с по-висок риск от професионално увреждане и т. н.) и периодични профилактични медицински прегледи, които са за сметка на работодателя. Служителите между 18 и 40 години имат право на профилактични прегледи веднъж на всеки пет години, а служителите над 40 години – веднъж на всеки три години. Ако служителите работят в опасни за здравето си условия, те имат право на по-чести профилактични медицински прегледи.

Комитети и групи по условия на труд в предприятията

В дружества с персонал повече от 50 служители трябва да бъде създаден Комитет по условия на труд (в предприятия със брой служители между 5 и 50 се изгражда група по условия на труда). Комитетът/групата се състои от представители на работодателя и служителите, които обсъждат дейности, които се извършват с цел защита на здравето и установяване на безопасни условия на труд.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Във връзка с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да съхранява следните документи:
 • сключен договор със Служа по трудова медицина;
 • дневник с проведени инструктажи (първоначални и редовни), вкл. използвани материали и подписи на служителите, на които е проведен инструктажа (документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години);
 • регистър на трудовите злополуки.
Повече информация
Повече информация Повече информация за конкретните задълженията на работодателя и на служителите за осигуряването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд можете на намерите тук.