Loading...

Министър Богданов стартира програма за оздравяване на публичните предприятия

Министър Богданов стартира програма за оздравяване на публичните предприятия

Предприемат се действия за значително намаляване на разходите за възнагражденията на органите за управление и контрол на дружествата към МИИ

С цел оздравяване на дейността и подобряване на ефективността на работата на публичните предприятия към Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) бе извършен анализ относно финансовото им състояние, включително и на получените възнаграждения на всички служители.

На база на предоставената информация е установено, че въпреки множеството констатирани управленски проблеми, ръководните органи получават изключително високи възнаграждения (над 12 хил. лв. месечно), независимо от финансовото състояние и постигнатите резултати от предприятията.

С оглед целесъобразното разходване на средствата и предвид предоставената възможност в Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), Министерството на икономиката и индустрията намалява значително възнагражденията на органите за управление и контрол на дружествата към МИИ. Освен възнагражденията, ще бъдат ограничени и сумите за представителните разходи и начините за тяхното разходване.

В някои от публичните предприятия продължават проверки и на компетентните органи. При всяка приключила от тях проверка незабавно ще се предприемат мерки за отстраняване на констатираните нарушения и оздравяване на съответното дружество.

Програмата по оздравяване и преструктуриране на публичните предприятия ще премине през няколко етапа като се очаква процесът да приключи до края на 2023 г. Първият етап стартира с ограничаване на разходите и неправомерното разходване на средства. На второ място е гарантиране на управленския капацитет в дружествата. В процес на изготвяне е и актуализирана бизнес програма за периода 2024-2026 година, както и изграждане и въвеждане на система за мониторинг и контрол.

Споделете