Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Т)

Т
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Таня Найденова Митова Член на СД на ДКК ЕАД 94-Т-17/14.02.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-26/08.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2