Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Й)

Й
Име Длъжност

№ и
Дата на
———подаване———

Вид
—-
Декларация—-
Йордан Василев Георгиев Мл. експерт 23.03.2015
29.10.2015
Изтегли
Изтегли
94-Й-28/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-22/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-11/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-Й-13/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Йордан Георгиев Попов Държ. инспектор 94-Й-43/16.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Й-44/19.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-2/05.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-9/04.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-8/03.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Йордан Георгиев Христозов Гл. специалист 94-Й-18/01.09.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Й-20/08.09.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. инспектор 94-Й-37/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Й-38/02.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-11/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Йордан Емилов Татарски Директор 94-Й-2/10.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
Йордан Илиев Драганчев Гл. специалист 01.09.2016 Изтегли
94-Й-30/15.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-28/20.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-14/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-20/17.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Йордан Красимиров Ласков Гл. специалист 94-Й-27/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Й-18/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-10/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Йордан Красимиров Ласков Гл. експерт 94-Й-45/31.10.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Й-46/01.10.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Й-19/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Йорданка Кирилова Медарска Техн. сътрудник 23.01.2009 Изтегли
94-Й-20/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Гл. специалист 94-Й-20/18.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-11/18.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-1/15.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-6/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Йоханес Рупен Крикорян Гл. специалист 94-Й-39/04.09.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Й-38/04.09.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Й-27/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-9/30.04.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Й-18/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2