Loading...

Съдържание на офертата

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация

Важно е да се отбележи, че Законът за обществените поръчки (ЗОП) урежда няколко вида процедури, които възложителите могат да прилагат при възлагането на обществени поръчки. При някои процедури подаването на оферти се предшества от предварителен подбор на кандидатите, подали заявление за участие.

Най-широко използваната процедура в България е откритата процедура, при която всички заинтересовани лица подават офертите си заедно с информация относно личното си състояние и съответствието си със заложените критерии за подбор.

Друга често използвана процедура, подходяща за МСП, е при поръчки на строителство на стойност от 50 хил. лв. до 270 хил. лв. и за услуги [1] и доставки на стойност от 30 хил. лв. до 70 хил. лв., възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица [2].

Какво трябва да съдържа офертата ми?

Офертата трябва да съдържа:

 • Техническо предложение;
 • Ценово предложение на участника (чл. 101, ал. 3 ЗОП) [3].

Съдържанието на техническото и ценовото предложение е подробно уредено в чл. 39 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП). Техническото предложение в офертата следва да включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата. Към техническото предложение следва да се приложи и пълномощно, когато офертата е подадена от лице, което не е законен представител [4] на участника. В техническото предложение се прилагат още мостри, макети и други документи/снимки/приложения, които възложителят е изискал. Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно цената на придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение.

Ключови особености

Ключови особености, които следва да имате предвид, включват:

 • Образци на изискваните документи и указания за изготвянето им се прилагат от възложителя в документацията на поръчката (чл. 31, ал. 1 ЗОП);
 • Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения (чл. 66, ал. 1 ЗОП);
 • Когато към офертата следва да се представи и информация относно личното състояние и съответствието на участника с критериите за подбор (напр. при открита процедура и публично състезание), тази информация се представя чрез единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Повече информация относно ЕЕДОП и начина за попълването и използването му можете да намерите тук;
 • При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия (чл. 101, ал. 5 ЗОП);
 • Документите, свързани с участието в процедурата, се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна (чл. 101, ал. 6 ЗОП);
 • До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си (чл. 101, ал. 7) ЗОП;
 • Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта (чл. 101, ал. 8 ЗОП). Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта (чл. 101, ал. 9 ЗОП). Когато поръчката е разделена на обособени позиции, участниците могат да представят оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции, но не могат да представят повече от една оферта за една и съща обособена позиция (арг. чл. 101, ал. 13 ЗОП);
 • Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка (напр. ако критерий за възлагане е „най-ниска цена“, цените на офертите не могат да бъдат конфиденциални) (чл. 102 ЗОП);
 • Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап (чл. 39, ал. 4 ППЗОП);

Повече информация
Повече информация

Повече информация за законодателство и методология в областта на обществените поръчки можете да откриете на страницата на:


[1] С изключение на социалните и други специфични услуги, изброени в Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 ЗОП.

[2] По-подробна уредба на процедурата вж. в Глава двадесет и шеста от ЗОП.

[3] Участник е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е поканен да участва в преговори.

[4] Законен представител е например управителят на едно ООД, а пълномощно ще бъде необходимо, ако напр. адвокат, обслужващ дружеството, подава офертата.

Споделете