Loading...

Избор на одитор за 2019 г. на „НКИЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 04.12.2019

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-53/26.11.2019 г.

Днес, 26.11.2019 г. в гр. София, Емил Любенов Караниколов, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и консолидирания годишен финансов отчет на Групата „Национална компания индустриални зони” за 2019 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон и чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка чл.37, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-50/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от заседание проведено на 19.11.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-16-273/19.02.2019 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена: Назначава регистрирания одитор Светослав Димитров Димитров, гр. София, притежаващ диплом № 0776 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС за одитор на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София за 2019 г. при условията предложени в офертата – обща цена на одита 2 400 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 700 часа и работни часове за текущи консултации – 350 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет за 2019 г. на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София и консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г. на Групата „Национална компания индустриални зони”, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклади за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на „Национална компания индустриални зони” ЕАД за 2019 г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г. на Групата „Национална компания индустриални зони”.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишните финансови отчети за 2019 година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Заверените годишни финансови отчети и докладите от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.

Споделете