Loading...

„Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

Дата на обявяване: 13.11.2018

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с участие на външен експерт в подготовка на документация по обществена поръчка с предмет: Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“.

При подготовката на документацията за обществената поръчка е участвало външно лице, а именно Йоанна Каменарска, с № ВЕ-2001 от Списъка на АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, във връзка с договор № 80/26.10.2018 г.

Доклад /публикуван в Профила на купувача на 13.11.2018 г./

Споделете