Loading...

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1

Име/презиме/фамилия

длъжност/звено/дирекция/ ВРБ/ТД

Вид на
—-декларацията—-

2020 г.
2. Юрий Стефанов Гунчев (1) Сътрудник по УЕПП по чл.35, ал.1, т.2
1. Методи Иванов Миладинов (1) Гл. инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА по чл.35, ал.1, т.2
2019 г.
2. Калинка Милчова Живкова (1) Инспектор, Инспекторат по чл.35, ал.1, т.2
1. Теменужка Несторова Янкова (1) Главен експерт, дирекция ФУС по чл.35, ал.1, т.2
2018 г.

Забележка:
(1) – лицето е подало декларация извън срока