Loading...

Армения

Министерство на икономиката и индустрията
Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
Деница Колинс
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908;
e-mail: d.collins@mi.government.bg
Референт за Армения
Ивана Маринова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7722
e-mail:
i.marinova@mi.government.bg
Дафина Севдина
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7683
e-mail: d.sevdina@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Република Армения

Стокообмен на България с Армения (в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2013 г.

27.614

22.293

5.320

16.973

2014 г.

25.508

24.757

0.752

24.005

2015 г.

23.176

21.438

1.738

19.700

2016 г.

20.006

19.710

0.296

19.414

2017 г.

31.317

30.936

0.381

30.555

2018 г.

27.388

26.952

0.436

26.516

2019 г.

41.437

39.989

1.448

38.541

2020 г.

40.518

39.968

0.550

39.418

2021 г.

42.556

41.519

1.037

40.482

2022 г.

67.778

63.386

4.392

58.994

Източник: НСИ и МИИ

Двустранните търговски връзки между България и Армения след 2000 г., като цяло се характеризират с малки обеми на доставките, като за годините от 2009 г. до 2022 г. българският износ за Армения възлиза на около 0.1% от съвкупния износ на страната ни.

По данни на НСИ pа 2022 г. двустранният стокообмен възлиза на 67.778 млн. щ. долара, от които 63.386 млн. щ. долара е българският износ за Армения. Износът ни спрямо същия период на 2021 г. се е увеличил с 52%. Вносът ни възлиза на 4.392 млн. щ. долара и е нараснал с 323.5%. Този ръст се дължи на внос на въздухоплавателни превозни средства и космически превозни средства (включително спътниците) на обща стойност 1.880 млн. щ. долара, които за първи път влизат в номенклатурата на стокооборота.

За 2021 г. двустранният стокообмен с Армения възлиза на 42.556 млн. щ. долара, с 5.0% повече, спрямо реализирания през същия период на предходната година. Българският износ за Армения се е увеличил с 3.9% като достига 41.519 млн. щ. долара. Вносът от Армения в България се е увеличил със 88.7% и възлиза на 1.037 млн. щ. долара.

2. Водещи стоки по внос/износ

Водеща стокова група в българския износ за Армения през последните години са: трактори, повърхностно активни органични вещества, перилни и почистващи препарати, машини и устройства за производство на вино, препарати за поддържане на коса, медикаменти, пътнически автомобили.

За 2022 г. водеща позиция в износа ни е стокова група „Трактори“ с относителен дял 8.18%, при която е реализиран износ на стойност 5.184 млн. щ. дол., „Повърхностно активни органични вещества, перилни препарати и др.“ (5.63%), „Препарати за поддържане на косата“ (2.68%), „Автоматични машини за обработка на информация и техните единици“ (2.56%), „Преси, гроздомелачки“ (2.54%), „Миялни машини за съдове“ (2.32%), „Ремаркета и полуремаркета“ (2,26%), „Пътнически автомобили“ (2.02%).

Водеща позиция в износа за 2021 г. е стокова група „Нефтени масла и масла от битуминозни минерали“ с 9,6% относителен дял, при която е реализиран износ на стойност 3.999 млн. щ. дол., „Повърхностно активни органични вещества“ (6,7%), „Препарати за поддържане на косата“ (3,7%), „Трактори“ (3,5%), „Хидравлични турбини“ (3.0%) и “Медикаменти“ (1,7%).

Българският внос от Армения е представен предимно от стоки с по-ниска степен на преработка. Сред водещите стоки във вноса от Армения за последните години присъстват спиртни напитки, вина, изделия от керамика, дървен материал, мебели и части за машини и автомобили, трикотажни изделия.

За 2022 г. водеща позиция във вноса ни е стокова група „Други въздухоплавателни превозни средства, космически превозни средства“ с 42.81% относителен дял, при която е реализиран внос на стойност 1.880 млн. щ. дол., „Костюми, ансамбли, сака, рокли, панталони“ (13.74%), „Етилов алкохол“ (11.70%), „Фланели, пуловери, жилетки“ (11.41%), „Необработено олово“ (7.95%), „Костюми, ансамбли, поли, рокли, сака, панталони – трикотажни или плетени“ (4.24%), Пури (1.61%).

Водеща група стоки във вноса за 2021 г. заемат „Етилов алкохол“ (38,9%), „Фланели, пуловери, жилетки“ (15,8%), „Вина от прясно грозде“ (5,8%), „Вати от текстилни материали“ (4,7%), Изделия от керамика“ (4,5%), „Трикотажни изделия“ (4,2%), „Диаманти“ (3,1), „Шоколад“ (2,7%), „Други ферментирали напитки (2,1%), „Дървен материали“ (2,1%).

Водещи стоки в стокообмена с Армения за 2022 г.

Износ от България

Дял %

Внос от Армения

Дял %

Трактори

8.18

Други въздухоплавателни превозни средства, космически превозни средства

42.81

Повърхностно активни органични вещества, перилни препарати

5.63

Костюми, ансамбли, поли, рокли, сака, панталони

13.74

Препарати за поддържане на косата

2.68

Етилов алкохол

11.70

Автоматични машини за обработка на информация

2.56

Фланели, пуловери, жилетки – трикотажни или плетени

11.41

Преси, гроздомелачки, машини и устройства за производство на вино

2.54

Необработено олово

7.95

Миялни машини за съдове

2.32

Костюми, ансамбли, поли, рокли, сака, панталони (трикотажни или плетени)

4.24

Ремаркета и полуремаркета

2.26

Пури

1.61

Пътнически автомобили

2.02

Хранителни продукти

0.83

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

Водещи стоки в стокообмена между България и Армения през 2021 г.

Износ от България

% от износа

Внос от Армения

% от вноса

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

9,6

Етилов алкохол

38,9

Повърхностно активни органични вещества

6,7

Фланели, пуловери, жилетки

15,8

Препарати за поддържане на косата

3,7

Вина от прясно грозде

5,8

Трактори

3,1

Вати от текстилни материали

4,7

Хидравлични турбини

3,0

Изделия от керамика

4,5

Медикаменти

2,8

Трикотажни изделия

4,2

Медицински, хирургически, зъболекарски инструменти

1,7

Диаманти

3,1

3. Инвестиции

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

0.8

28.0

2015 г.

-14.6

14.0

2016 г.

-1.6

12.2

2017 г.

2.7

19.8

2018 г.

-1.4

14.9

2019 г.

-1.1

15.1

2020 г.

0.2

15.3

2021 г.

0.1

15.4

2022 г.

14.7

33.4

Източник: БНБ

През 2022 г. потокът от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Армения е в размер на 14.7 млн. евро. В края на 2022 г. общият размер на ПЧИ от Армения с натрупване достига 33.4 млн. евро (по данни на БНБ).

4. Туризъм

Пътувания между Армения и България

Период

Арменски граждани посетили България с цел туризъм

2015 г.

5 737

2016 г.

5 270

2017 г.

6 442

2018 г.

6 470

2019 г.

6 334

2020 г.

761

Източник: Министерство на туризма

Географската близост на България и Армения, сходните бит, религия и култура представляват благоприятни фактори за развитието на двустранните отношения в областта на туризма между двете страни. Липсата на директна самолетна връзка между София и Ереван и визовия режим са факторите затрудняващи двустранните туристически връзки.

За 2022 г. няма информация за посещенията на арменски туристи в България.

5. Отношения ЕС – Армения

Отношенията между ЕС и Армения се базират на Споразумението за партньорство и сътрудничество от 1999 г., което предоставя основа за сътрудничество в области като политически диалог, търговия, инвестиции, икономика, култура, законотворчество и други. Армения беше включена в Европейската политика за съседство през 2004 г. и в инициативата Източно партньорство през 2009 г.

През 2015 г. започват преговорите между ЕС и Армения за договаряне на ново двустранно споразумение, което да замени Споразумението за партньорство и сътрудничество. По време на петата среща на върха на Източното партньорство през 2017 г., двете страни подписват Споразумение за всеобхватно и засилено партньорство. През 2018 г. Република България ратифицира Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство с Република Армения, а от 1 март 2021 г. СВЗП влезе напълно в сила, след като бе ратифицирано от всички ДЧЕС, вкл. Великобритания.

На 2 януари 2015 г. Армения се присъедини към Евразийския икономически съюз (с Русия, Беларус, Казахстан и Киргизстан). Въпреки решението на Армения, да не сключва Споразумение за асоцииране с ЕС, Армения и ЕС продължават политически и търговски диалог в сферите, които са съвместими с новите ангажиментите на страната по линия на Евразийския икономически съюз.

Благоприятни условия за развитие на търговските отношения предоставя, членството на Армения в Световната търговска организация (СТО), с което поема ангажименти за либерализиране на пазара си и създаване на условия за свободна конкуренция и търговия.

6. Договорно-правна база

Сред сключените двустранни споразумения с България са:

 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за създаване на българо-арменска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. (подписана на 13 ноември 2007 г., в сила от 21.02.2008 г.);
 • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 19 януари 1995 г.) – в сила от 27 март 1996 г.;
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма (Ереван, 2 декември 1999 г.) – в сила от 2 август 2000 г.;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (София, 10 април 1994 г.);
 • Протокол между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото от 10.04.1995 г. (подписан на 10.12.2008г., не разполагаме с информация за ратифицирането от българска страна).
 • Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ в митническата дейност (Ереван, 2 декември 1999 г. – в сила от 18.04.2002 г.);
 • Договор за сътрудничество за международни комбинирани превози на товари (Ереван, 1 декември 1999 г.);
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии (подписана на 10.04.1995 г., в сила от 3.10.1995 г.);
 • Многостранна спогодба за мултимодални превози на товари между правителството на Република България, правителството на Република Армения и Изпълнителната власт на Грузия, подписана на 10.10.2003 г. (Не разполагаме с информация за приключване на процеса по размяна на ноти между страните по Спогодбата.);
 • Спогодба за регулиране на трудовата миграция между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения (влезе в сила на 9 октомври 2018 г.).
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 28 октомври 2019 г. в град Ереван, Република Армения (заменя Спогодбата от 10 април 1995 г.).

След присъединяването на България към ЕС икономическите връзки се осъществяват на базата на договорноправната рамка между Армения и ЕС и правилата на СТО, в която членуват България и Армения.

7. Междуправителствена комисия

Към момента са проведени осем заседания на Междуправителствената българско-арменска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Съпредседатели на МПК са министърът на иновациите и растежа на Република България (съгласно РМС 808 от 17.11.2023 г.) и министърът на високите технологии и индустрията на Армения.

По време на петото, шестото и осмото заседание на Междуправителствената българо-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, съответно в София на 9-10 декември 2008 г., в Ереван на 9-10 септември 2009 г. и в Ереван на 12-13 март 2019 г. са проведени и бизнес форуми организирани от Българска търговско-промишлена палата, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Арменската агенция за развитие, Арменската търговско-промишлена палата и Фондацията „Бизнес Армения“.

По време на шестото заседание е подписан и Меморандум за разбирателство между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Фонд „Национален център за развитие на малкото и средно предприемачество на Армения”.

Осмото заседание на Междуправителствената българско-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество се проведе в периода 12-13 март 2019 г. в гр. Ереван. В рамките му е направен преглед на състоянието и перспективите за развитие на двустранната договорно-правна база и двустранното сътрудничество в области, като: икономика, транспорт, информационни и комуникационни технологии, селско стопанство, туризъм, образование и наука, култура и други. По време на осмото заседание от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия са подписани 3 меморандума с партньорски организации.

Поредното девето заседание на Междуправителствената комисия ще бъде проведено в България в период съгласуван по дипломатически път.

Споделете