Loading...

Германия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Берлин
Анета Груйчева
Aneta Grouytcheva
Botschaft der Republik Bulgarien in der Bundesrepublik Deutschland
Mauerstraße 11, 10117 Berlin
e-mail: a.grouytcheva@mi.government.bg ; wirtschaft@botschaft-bulgarien.de
Tel:+49 30 2088094
Mobil: +49 160 956 834 87
Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Мюнхен
Стефан Йонков
Stefan Ionkov
Leiter der Wirtschafts-und Handelsabteilung,
Wirtschaftskonsul
Wirtschafts- u. Handelsabteilung
Generalkonsulat der Republik Bulgarien in München
Walhallastraße 7, 80639 München
Email: wirtschaft@bulgeneralkonsulat-muenchen.de ; s.ionkov@mi.government.bg
Tel.: + 49 15 146390549, +49 89 32223355
Mob.: +49 170 5509424
Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Франкфурт на Майн
Румен Бонев
Wirtschaftsrat, Konsul
Leiter der Wirtschafts- und Handelsabteilung
Konsulat der Republik Bulgarien
Eckenheimer Landstrasse 101, 60318 Frankfurt am Main
тел.: +49 69 295286
факс: +49 69 295286
моб.тел.: +49 176 80184542
e-mail: r.bonev@mi.government.bg
e-mail: stivbgbonn@gmx.de
Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хамбург
Стойчо Стойчев
Служба по търговско-икономическите въпроси
гр. Хамбург, ПК 22085, ул. Хофвег 8.
тел: +4917632013831
e-mail: s.stoytchev@mi.government.bg ; stivbghamburg@gmail.com
Министерство на икономиката и индустрията
Началник на отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Германия
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Федерална Република Германия

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Други

I. Икономически отношения между България и Германия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

млн.евро

Промяна

%

Износ

млн.евро

Промяна

%

Внос

млн.евро

Промяна

%

Салдо

млн.евро

2010

3 894

14.7

1 658

25.6

2 236

7.8

-578

2011

4 891

25.6

2 355

42.0

2 536

13.4

-181

2012

4 957

1.3

2 126

-9.7

2 831

11.6

-705

2013

5 534

11.6

2 741

28.9

2 793

-1.3

-52

2014

5 868

6.0

2 655

-3.1

3 213

15.0

-558

2015

6 288

7.2

2 893

9.0

3 395

5.7

-502

2016

6 638

5.6

3 216

11.2

3 422

0.8

-206

2017

7 294

9.9

3 590

11.7

3 703

8.2

-112

2018

8 153

11.8

4 174

16.2

3 979

7.5

194

2019

8 462

3.7

4 410

5.6

4 052

1.8

358

2020

8 202

-3.1

4 466

1.7

3 715

-8.3

771

2021

9 981

21.7

5 181

15.5

4 800

29.3

380

По данни на МИ

През 2020 г. стокообменът с Германия е в размер на 8,202 млрд. евро /спад от 3,1%, дял 14%/. Износът за Германия е в размер на 4,466 млрд. евро /ръст от 1.7%, дял 16%/. Вносът от Германия е в размер на 3,715 млрд. евро /спад от 8.3%, дял 12,1%/.

През 2021 г. стокообменът с Германия е в размер на 9, 981 млрд. евро /ръст от 21,7%, дял 13,5%/. Износът за Германия е в размер на 5, 181 млрд. евро /ръст от 15,5%, дял 14,9%/. Вносът от Германия е в размер на 4, 390 800 млрд. евро /ръст от 29,3%, дял 12,2%/.

Членството на България в ЕС от 01 януари 2007 г. оказа положително влияние върху развитието на двустранния стокообмен, поради хармонизирането на процедурите и улесняването на вноса и износа.

No

КодMT

Описание – водещи стоки / износ

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100.00

0

в т.ч. Германия

5 181 129

14.9

1

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати

687 018

13.3

2

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

209 490,6

4.0

3

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без

168 652,9

3.3

4

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

91 868,1

1.8

5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

95 838,8

1.8

6

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, за управление или електрическо разпределение

124 439,7

2.4

7

8544

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници, кабели от оптични влакна

126 977,9

2.2

8

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

173 625,4

3.4

9

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване

100 180,1

1.9

10

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на

101 847,2

2.0

No

КодMT

Описание – водещи стоки / внос

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 492,5

100.00

0

в т.ч. Германия

4 800 449,4

12,2

1

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на

246 354,2

5.1

2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

200 443,6

4.2

3

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични

145 371,6

3.0

4

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

88 251,8

1.8

5

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на

85 805

1.8

6

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

70 326,5

1.5

7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

82 772,7

1.7

8

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

83 593,6

1.7

9

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (

75 221,5

1.6

10

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

89 124,9

1.9

ИНВЕСТИЦИИ

Германските компании са надеждни инвеститори, тъй като се ангажират дългосрочно. Инвестициите са разпределени равномерно по отрасли и региони в страната, повече от половината от тях са “на зелено” чрез създаване на дъщерна фирма или филиал, от което следва да се приеме, че германските инвеститори оценяват като привлекателни условията за бизнес в България.

По данни на БНБ към 01 януари 2021 г. преките инвестиции от Германия са в размер на 3,882.6 млрд. евро

През 2021 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Германия е в размер на 271.1 млн.евро.

ТУРИЗЪМ

Германия е водещ туристически партньор на България сред страните от ЕС и е един от най-важните пазари за българския туристически продукт.

Германски туристи в България за периода 2010 – 2020 г.

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Германски туристи 713 980 700 062 650 236 682 702 714 195 622 751

Година 2016 2017 2018 2019 2020
Германски туристи 826 939 870 448 850 096 761 156 Над 90 000 хил.

Данните за броя на туристите през 2020 г. се базират на ЕСТИ /Единна система за туристическа информация/, която през 2020 г. е била в изпитателен период. В тази връзка са взети предвид и данните на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла. Въвеждането на Единната система за туристическа информация променя метода за отчитане на броя на туристите. Новият метод се базира на данни от местата за настаняване, като те не са съпоставими с данните от ГКПП.

През 2021 г. общият брой туристически посещения на чужденци без транзит в България e 3 722 200, а пренощувалите в места за настаняване чуждестранни туристи са над 1,9 млн. Увеличението на общия брой туристически посещения на чужденци през 2021 г. спрямо 2020 г. е 38,5%.Германия се подрежда на трето място по брой посетители в България – 288 212.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Постоянен орган за координиране на двустранни междуправителствени инициативи е Българо-Германският съвет за коопериране, на чиито сесии се решават конкретни въпроси на търговско-икономическите отношения. Председател на съвета от българска страна е министърът на икономиката, а от германска страна – държавен секретар във Федералното министерство на икономиката и енергетиката. Към Съвета за коопериране функционират следните работни групи:

 • Работна група “Туризъм” – партньор от българска страна е МТ;
 • Работна група “Енергетика” – партньор от българска страна е МЕ;
 • Работна група “Селско стопанство и ХВП” – партньор от българска страна е МЗХ;
 • Работна група “Малки и средни предприятия” – партньори от българска страна са БТПП, БСК и Германо-българската индустриално-търговска камара, с участие и на ИАНМСП и БАИ;
 • Работна група “Инфраструктура” – партньори от българска страна са МРРБ, МОСВ, МТИТС;
 • Работна група “Енергийна ефективност” – партньор от българска страна е МРРБ;
 • Работна група “Електронно управление” – партньор от българска страна е МТИТС.

В процес на съгласуване между двете страни и преструктуриране на съвета чрез закриване на действащите работни групи и адаптиране на неговите функции към актуалните приоритети в икономическите отношения между България и Германия. В процес на подготовка е Решение на МС за определяне на министъра на икономиката и индустрията за съпредседател от българска страна.

Търговско-икономическите отношения с Германия са традиционно активни и задълбочаващи се не само на федерално ниво, но и по линия на сътрудничеството с отделните федерални провинции. От особена важност за устойчиво и динамично развитие на контактите са и създадените междуправителствени комисии на ниво федерални провинции, а именно:

 • Смесена междуправителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг”, създадена с РМС № 17 от 27 април 2006 г., като за председател от българска страна е определен заместник-министър на външните работи. От баден-вюртембергска страна комисията се ръководи от Държавното министерство на федералната провинция. МИ участва в работна група “Икономика, туризъм и финансова сфера”. До момента са проведени 8 сесии на комисията. С Решение на Министерския съвет от 12 ноември 2020 г. за председател на комисията от българска страна е определен заместник-министърът на икономиката Стамен Янев.
 • Постоянна междуправителствена комисия „България – Бавария”, създадена през юни 1995 г., като за председател от българска страна е определен заместник-министър на външните работи. От баварска страна комисията се ръководи от Баварската държавна канцелария. МИ участва в работна група “Икономика, туризъм и енергетика”. До момента са проведени 14 сесии на комисията.

Доказателство за интензивността и значимостта на политическите и търговско-икономическите отношения между България и Германия е и откритата през март 2004 г. Германо-българска индустриално-търговска камара, която е висшата институционализирана форма на германско икономическо представяне в дадена страна.

Германо-българската индустриално-търговска камара участва всяка година в проучването на бизнес средата на германските външнотърговски камари на държави от Централна и Източна Европа. Съгласно проучването, проведено през пролетта на 2019 г., липсата на кадри и корупцията са основен проблем пред бизнеса. На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“ 88% от анкетираните фирми отговарят положително, с което се запазва удовлетвореността от миналата година. По-голямата част от участниците (51%) оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна. 57% от анкетираните заявяват, че състоянието на предприятията им ще се подобри през тази година като 35% разчитат на повишаване на износа, а 37% планират повече инвестиции през 2019 г. Рязко спадат очакванията за състоянието на българската икономика през настоящата година в сравнение с предходната. Само 25% от запитаните вярват, че ще има подобрение. За сравнение през 2018 г. процентът на оптимистично настроените е бил 44%. Що се отнася до работната ръка, 31% планират да наемат нови служители, докато 5% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. 63% от компаниите изпитват трудности при осигуряването на квалифицирани работници. Проблемът с недостига на квалифицирани кадри създава проблеми за бизнеса, изразяващи се главно в намаляване на производството и увеличаване разходите за труд. Увеличава се положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута – 53% искат въвеждане на еврото, 31% са на противоположното мнение. Половината от анкетираните заявяват, че излизането на Великобритания от ЕС няма да окаже директно влияние върху дейността на компаниите им. Относно състоянието на инфраструктурата страната ни се нарежда на 9-то място сред 15-те държави от Централна и Източна Европа. Най-голямото недоволство на компаниите е борбата с корупцията и престъпността62% от анкетираните заявяват, че са необходими повече усилия в тази област. 54% са недоволните от непрозрачността при обществените поръчки. За поредна година нараства доверието в публичната администрация, където доволни са 23%. По отношение на политическата и социална стабилност и предвидимостта на икономическата политика нивото на удовлетвореност е над средното за Централна и Източна Европа – 31%. Страната ни е в дъното на класацията по отношение качеството на академичното образование. Реформи са необходими и при професионалното образование. Бизнесът продължава да очаква решителни действия – за качествено образование, за осигуряване прозрачност при обществените поръчки и справяне с корупцията.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА РАМКА

Дипломатическите отношения между България и Германия са установени на 8 юли 1879 г. На 5 ноември 1992 г. влиза в сила Договорът за приятелско сътрудничество и партньорство в Европа между Р България и ФР Германия като юридическа основа на отношенията между двете страни.

До 01 януари 2007 г. като член на ЕС Германия прилагаше в икономическите си връзки с България Споразумението за асоцииране на България към ЕС, в сила от 1 февруари 1993 г. Търговията и значителна част от другите форми на икономически отношения се регулират от Спогодба за търговия, търговско и икономическо сътрудничество между България и Европейската общност, подписана на 8 май 1990 г.

Важни средства за регулиране на външноикономическите връзки с Германия са двустранните договори и спогодби в областта на икономиката, енергетиката и туризма:

 • 1988, Договор между Народна република България и Федерална република Германия относно взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Ратифициран с Указ № 2024 на Държавния съвет на НРБ на 16.06.1986 г. – ДВ, бр. 48 от 1986 г. В сила от 10.03.1988 г.
 • 1988, 25 февруари, подписана в Бон – Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Федерална република Германия за сътрудничество в научноизследователската дейност и технологическото развитие. В сила от 25.02.1988 г. Регистрация в ООН под № 27013/5.01.1990 г.
 • 1997, 27 март, подписана в Пловдив – Рамкова спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество. В сила от 10.11.1997 г. Ратифицирана със закон, приет от НС на 29.10.1997 г., ДВ, бр. 103/1997 г. Обн. – ДВ, бр.121/1997 г. Регистрирана в Секретариата на ООН от Германия под № 42111 на 01.12.2005 г.
 • 1997, 31 януари, подписано в София – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия, съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие за изграждането и разширяването на тържища за плодове и зеленчуци въз основа на Кредитното споразумение между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие. В сила от 31.01.1997 г.
 • 2000, 13 октомври, подписано в София – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Програма за насърчаване на икономиката и заетостта”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.
 • 2000, 13 октомври, подписано в София – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Подпомагане на ловешкия планински район, както и на българското овощарство и лозарство”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.
 • 2000, 13 октомври, подписано в София – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Дружество за насърчаване на заетостта и структурното развитие”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.
 • 2000, 28 ноември, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2000 година/. В сила от 20.04.2001 г. Ратифицирана със закон на НС от 28.03.2001 г./ДВ бр.35/10.04.2001 г. Обн. – ДВ бр. 55/19.06.2001 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.
 • 2000, 13 октомври, подписано в София – Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Реституция на горите”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.
 • 2001, 10 октомври/29 декември, сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Изграждане на дружества за заетост и структурно развитие”. В сила от 29.12. 2001 г.
 • 2002, 4 септември, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2001 година/. В сила от 13.01. 2003 г. Ратифицирана със закон на НС от 21.12. 2002 г./ДВ бр. 120/2002 г. Обн. – ДВ бр. 12/7.02.2003 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.
 • 2003, 1 април, сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за проекта “Национална програма за намаляване на броя и опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци”. В сила от 1.04.2003 г.
 • 2003, 22 май, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2002 година/. В сила от 30.10.2003 г. Ратифицирана със закон на НС от 02.10. 2003 г./ДВ бр. 91/14.10.2003 г. Обн. – ДВ бр. 110/19.12.2003 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.
 • 2003, 22 май, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2002 година/. В сила от 30.10.2003 г. Ратифицирана със закон на НС от 02.10. 2003 г./ДВ бр. 91/14.10.2003 г. Обн. ДВ бр. 110/19.12.2003 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.
 • 2003, 30 юни/21 октомври, сключено чрез размяната на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Изграждане на структури за пазарна реализация на плодове и зеленчуци”. В сила от 21.10. 2003 г.
 • 2003, 21 октомври, сключено чрез размяната на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Реституция на горите и икономическа консултация”. В сила от 21.10.2003 г. Одобрено с Решение на МС № 737/08.11. 2002 г.
 • 2004, 26 януари/8 март – сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Програма за насърчаване на икономиката и заетостта”. В сила от 8.03.2004 г.
 • 2004, 5 февруари, сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за създаване на Българо-германска индустриално-търговска камара в България. В сила от 5.02.2004 г. Обн. – ДВ, бр. 73/20.08.2004 г.
 • 2005, 22 февруари, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2003 г. В сила от 22.02.2005 г. Обн. – ДВ, бр. 22/15.03.2005 г.
 • 2005, 4 август, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2004 г. В сила от 4.08.2005 г. Обн. – ДВ бр.69/23.08.2005 г.
 • 2006, 5 май, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2005 г. В сила от 5.05.2006 г. Обн. – ДВ бр.56/11.07.2006 г
 • 2006, 5 май, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество за 2005 г. В сила от 11.09.2006 г. Ратифицирана със закон на НС от 16.08.2006 г. /ДВ бр. 70/29.08.2006 г./. Обн. – ДВ, бр. 95/ 24.11.2006 г.
 • 2007, 16 февруари, сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2000 г.). В сила от 29 май 2007 г. Ратифицирано със закон на НС от 9.05.2007 г.; ДВ бр. 41/22.05.2007 г. Обн. – ДВ, бр.77/25.09.2007 г.
 • 2007, 16 февруари, сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.). В сила от 29 май 2007 г. Ратифицирано със закон на НС от 10.05.2007 г.; ДВ бр. 41/22.05.2007 г. Обн. – ДВ, бр.77/25.09.2007 г.
 • 2007, 16 февруари, сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2002 г.). В сила от 29 май 2007 г. Ратифицирано със закон на НС от 10.05.2007 г.; ДВ бр. 41/22.05.2007 г. Обн. – ДВ, бр.77/25.09.2007 г.
 • 2008, 26 май, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2006 г. В сила от 26.05.2008 г.
 • 2010, 7 юни, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006). В сила от 05.08.2010 г. Ратифицирана със закон на НС от 21.07.2010 г./ДВ бр.59/31.07.2010 г. Обн. – ДВ бр.67/27.08.2010 г.
 • 2010, 2 ноември, подписано в София – Споразумение между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Германско дружество за техническо сътрудничество Гмбх във връзка с проект „Регионална програма за учредяване на „Дунавски компетентен център” за укрепване на региона по средното и долното течение на река Дунав в Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна и Молдова. В сила от 02.11.2010 г. Обн. – ДВ бр.99/17.12.2010 г.

През 2010 г. е сключена нова Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото, която заменя съществуващата спогодба от 21.12.1988 г.

Споделете