Loading...

Нидерландия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хага

Панко Панов

Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag
tel. 0031 6 3917 6070.
e-mail: p.panov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”

Весела Байрактарова

ул.”Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886

v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Нидерландия

Кетя Манойлова

ул. “Княз Александър І”12

тел.: +359 2 940 7823;

k.manoilova@mi.government.bg

  1. Икономически отношения между България и Нидерландия
  2. Бизнес компас

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Кралство Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

През 2022 г. износът за Нидерландия е в размер на 1.147 млрд. евро, 31.7% ръст, в сравнение с 2021 г. Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 2.138 млрд. евро и 28.6% ръст, в сравнение с предходната 2021 г. Салдото е отрицателно за България и е на стойност -991.3 млн. евро. Стокообменът възлиза на 3.284 млрд. евро.

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2011

953.8

23.5

359.7

53.4

594.1

10.4

-234.4

2012

1 148.5

20.4

379.3

5.4

769.2

29.5

-389.9

2013

1 164.0

1.3

480.8

26.8

683.2

-11.2

-202.4

2014

1 214.6

4.3

494.9

2.9

719.7

5.3

-224.8

2015

1 422.9

17.2

540.2

9.2

882.7

22.6

-342.5

2016

1 593.3

12.0

638.1

18.1

955.2

8.2

-317.1

2017

1772.9

11.3

661.3

3.6

1 111.5

16.4

-450.2

2018

1994.3

12.5

774.3

17.1

1220.0

9.8

-445.8

2019

1962.95

-1.5

756.6

-2.3

1206.3

-1.0

-449.7

2020

1954.5

-0.4

736.6

-2.7

1217.98

1.0

-481.4

2021

2534.8

29.7

870.8

18.3

1664.0

36.6

-793.3

2022

3284.4

29.6

1146.5

31.7

2137.8

28.6

-991.3

За първо полугодие на 2023 г. стокообменът с Нидерландия е на стойност 1.493 млрд. евро, от които износ на стойност 466.0 млн. евро и внос, 1.026 млн. евро. Регистриран е спад в стокообмена с -16.2%, спрямо същия период на предходната година, спад в износа с -25.5% и спад при вноса с -11.2% за същия период.

По данни на МИИ

  1. Водещи стоки

Структура на двустранния стокообмен през 2022 г.

Водещи стоки в износа

No

Код MT

Описание

EUR’000

1

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

115 009.06

2

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

104 888.74

3

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

101 307.12

4

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация

68 366.31

5

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти,

51 257.51

6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

40 755.30

7

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

35 331.62

8

8712

Велосипеди (вкл. и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

31 307.15

9

7604

Пръти и профили от алуминий:

29 436.56

10

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

26 284.09

Водещи стоки във вноса

No

КодMT

Описание

EUR’000

1

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

608 218.32

2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти,

115 841.71

3

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка

111 105.41

4

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки,

92 113.67

5

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация

67 240.38

6

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели;

34 105.15

7

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm

31 175.02

8

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

30 954.00

9

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

29 833.91

10

8500

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук,

28 834.18

По данни на МИИ

Водещи стоки в износа за Нидерландия през 2022 г. са семена от слънчоглед, слънчогледово, шафраново или памучно масло, биодизел, автоматични машини за обработка на информация, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, медикаменти, семена от репица или рапида и др.

Водещи стоки във вноса от Нидерландия през 2022 г. са биодизел и смеси от биодизел, медикаменти, електрически апарати за телефония, диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори, автоматични машини за обработка на информация, кръвни продукти и др.

  1. Инвестиции

До края на първо полугодие 2023 г. сумарната стойност на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлиза на 8.356 млрд. евро, с което страната се нарежда на 1-во място по размер на ПЧИ в България.

Водещи инвеститори в Република България с нидерландско участие:

Heineken (Zagorka), хранително-вкусова промишленост, производство на бира

ING bank, финансови услуги

Jacobs Douwe Egberts, хранително-вкусова промишленост

Shell, продажба на горива на дребно, търсене и проучване за находища на нефт и природен газ в блок “1-14 Силистар”, доставките на авиационно гориво

Strypes, част от холдинг ICT group, който е на фондовата борса в Амстердам. Основана е през 2008 година. Работата им е свързана изцяло с международни клиенти, с много предизвикателни проекти и иновативни компании. Като водещ доставчик на софтуерни решения от край до край с 400+ висококвалифицирани разработчици, предлагат решения в областите: управление на ИТ инфраструктура, консултации, дистанционна диагностика, приложения за наблюдение и прогнозна поддръжка, разработка на приложения, модернизация и управление, мобилност и транспорт и цифрова трансформация.

Philips – Koninklijke Philips N.V. е нидерландска компания, която е сред най-големите световни производители на електроника.

  1. Договорно-правна рамка

Основа за развитие на българо-нидерландските икономически отношения са следните спогодби:

  • Споразумение за техническо и финансово сътрудничество между правителствата на Република България и Нидерландия, подписана на 01.10.1998 г., в сила от 01.02.1999 г.;
  • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между Република България и Кралство Нидерландия (Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 15.12.1999 г. – ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г. издаден от Министерството на икономиката, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., в сила от 1.03.2001 г.);( денонсирана с ратифицирането и от двете страни на многостранното споразумение за прекратяване от 5 май 2020 г.).
  • Нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане. Обнародвана В ДВ бр. 55 от 2 юли 2021 г. и влиза в сила на 31 юли 2021 г.

Споделете