Loading...

Нидерландия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хага

Панко Панов

Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag
tel. 0031 6 3917 6070.
e-mail: p.panov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Нидерландия
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Нидерландия

II. Бизнес компас

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Кралство Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

През 2021 г. износът за Нидерландия е в размер на 870.8 млн. евро, 18.3% ръст, в сравнение с 2020 г. Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 1664.0 млн. евро и 36.6% ръст, в сравнение с предходната 2020 г. Салдото е отрицателно за България и е на стойност -793.3 млн. евро. Стокообменът възлиза на 2534.8 млн. евро.

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2011

953.8

23.5

359.7

53.4

594.1

10.4

-234.4

2012

1 148.5

20.4

379.3

5.4

769.2

29.5

-389.9

2013

1 164.0

1.3

480.8

26.8

683.2

-11.2

-202.4

2014

1 214.6

4.3

494.9

2.9

719.7

5.3

-224.8

2015

1 422.9

17.2

540.2

9.2

882.7

22.6

-342.5

2016

1 593.3

12.0

638.1

18.1

955.2

8.2

-317.1

2017

1772.9

11.3

661.3

3.6

1 111.5

16.4

-450.2

2018

1994.3

12.5

774.3

17.1

1220.0

9.8

-445.8

2019

1962.95

-1.5

756.6

-2.3

1206.3

-1.0

-449.7

2020

1954.5

-0.4

736.6

-2.7

1217.98

1.0

-481.4

2021

2534.8

29.7

870.8

18.3

1664.0

36.6

-793.3

2021 1-6

1148.9

415.6

733.3

-317.6

2022 1-6

1719.6

49.7

625.8

50.6

1093.7

49.2

-467.9

По данни на МИИ

  1. Водещи стоки

Структура на двустранния стокообмен през 2021 г.

No

Код MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100.0

0

в т.ч. Холандия

870 773

2.5

1

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

83 575

9.6

2

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

44 960

5.2

3

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

44 875

5.2

4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

39 470

4.5

5

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори

35 558

4.1

6

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

33 980

3.9

7

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани,

33 702

3.9

8

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация

24 054

2.8

9

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване

23 050

2.6

10

1005

Царевица:

20 747

2.4

No

Код MT

Описание

EUR’000

%

No

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100.0

0

в т.ч. Холандия

1 664 037

4.2

1

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

314 633

18.9

2

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка

103 417

6.2

3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006

99 732

6.0

4

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация

69 527

4.2

5

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

47 118

2.8

6

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

30 375

1.8

7

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки,

28 905

1.7

8

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

24 904

1.5

9

1804

Масло, мазнина и течно масло от какао

20 387

1.2

10

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

20 220

1.2

No

КодMT

Описание

EUR’000

%

По данни на МИИ

Водещи стоки в износа за Нидерландия през 2021 г. са семена от репица или рапида (9.6%), биодизел (5.2%), семена от слънчоглед (5.2%) медикаменти (4.5%), стъклени предмети за сервиране (4.1%), пшеница и смес от пшеница и ръж (3.9%) и др.

Водещи стоки във вноса от Нидерландия през 2021 г. са биодизел и смеси от биодизел (18.9%), електрически апарати за телефония (6.2%), медикаменти (6.0%), автоматични машини за обработка на информация (4.2%), кръвни продукти (2.8%) и др.

  1. Инвестиции

През 2021 г. инвестициите от Нидерландия са с отрицателна стойност, -76.3 млн. евро.

В края на 2021 г. сумарната стойност на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлиза на 7411.3 млн. евро, с което страната се нарежда на 1-во място по размер на ПЧИ в България.

Стойността на инвестициите от Нидерландия през първо тримесечие на 2022 г. е 500.8 млн. евро. През второ тримесечие на 2022 г. статистиката отчита отрицателни инвестиции със страна на произход Нидерландия, т.е. отлив на парични потоци в размер на -676.0 млн. евро.

Водещи инвеститори в Република България с нидерландско участие:

Heineken (Zagorka), хранително-вкусова промишленост, производство на бира

ING bank, финансови услуги

Jacobs Douwe Egberts, хранително-вкусова промишленост

Shell, продажба на горива на дребно, търсене и проучване за находища на нефт и природен газ в блок “1-14 Силистар”, доставките на авиационно гориво

Strypes, част от холдинг ICT group, който е на фондовата борса в Амстердам. Основана е през 2008 година. Работата им е свързана изцяло с международни клиенти, с много предизвикателни проекти и иновативни компании. Като водещ доставчик на софтуерни решения от край до край с 400+ висококвалифицирани разработчици, предлагат решения в областите: управление на ИТ инфраструктура, консултации, дистанционна диагностика, приложения за наблюдение и прогнозна поддръжка, разработка на приложения, модернизация и управление, мобилност и транспорт и цифрова трансформация.

Philips – Koninklijke Philips N.V. е нидерландска компания, която е сред най-големите световни производители на електроника.

  1. Tуризъм

Между правителствата на Република България и Кралство Нидерландия няма действащи спогодби и споразумения за сътрудничество в областта на туризма.

Туристи от Нидерландия в България

Година

туристи в БГ

2011

99 114

2012

95 835

2013

92 360

2014

101 960

2015

79 835

2016

110 291

2017

135 406

2018

126 066

2019

134 804

2020

11000

2021

53 970

По данни на МТ

През 2021 г. туристите от Нидерландия в България са 53 970 с ръст от 109,8% спрямо 2020 г.

По данни на МТ, през 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации за периода е прекратено.

За периода януари-юни на 2022 г. туристите от Нидерландия са 22 088, което е ръст от 264,2% спрямо същия период на 2021 г.

  1. Договорно-правна рамка

Основа за развитие на българо-нидерландските икономически отношения са следните спогодби:

  • Споразумение за техническо и финансово сътрудничество между правителствата на Република България и Нидерландия, подписана на 01.10.1998 г., в сила от 01.02.1999 г.;
  • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между Република България и Кралство Нидерландия (Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 15.12.1999 г. – ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г. издаден от Министерството на икономиката, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., в сила от 1.03.2001 г.);( денонсирана с ратифицирането и от двете страни на многостранното споразумение за прекратяване от 5 май 2020 г.).
  • Нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане. Обнародвана В ДВ бр. 55 от 2 юли 2021 г. и влиза в сила на 31 юли 2021 г.

Споделете