Loading...

Норвегия

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Норвегия
Теодора Дойчева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Норвегия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Норвегия

 1. Стокообмен

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2011

42.9

34.9

31.6

35.0

11.3

34.5

20.3

2012

38.6

-10.0

30.7

-2.8

7.9

-30.1

22.8

2013

51.2

32.6

35.5

15.6

15.7

98.7

19.8

2014

52.1

1.8

35.7

0.6

16.4

4.5

19.3

2015

50.6

-2.8

34.0

-4.7

16.6

-1.2

18.0

2016

58.2

-9.5

35.1

-42.8

23.1

38.7

31019

2017

70.9

10.6

40.2

-3.7

30.6

32.3

-73.9

2018

74.4

91.6

39.4

-1.9

35.0

14.3

4.3

2019

65.2

-12.4

42.5

7.9

22.6

-35.3

19.8

2020

69.5

6.4

46.6

9.4

22.8

0.9

23.7

2021

82.6

18.8

53.3

14.1

29.3

28.3

23.9

1-6.2022

45.1

7.7

28.0

5.2

17.1

12.0

10.9

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

През 2021 г. стокообменът възлиза на 82.6 млн. евро (+18.8%), износът е 53.3 млн. евро (+14.1%), а вносът 28.3 млн. евро (+29.3%), в сравнение със същия период на 2020 г.

 1. Стокова структура на стокообмена

Водещи стокови групи в износа за Норвегия за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

53 301

0.1

1

Семена от слънчоглед, дори натрошени

7 827

14.7

2

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

7 239

13.6

3

Памучни прежди

2 915

5.5

4

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

2 487

4.7

5

Пръти и профили от алуминий:

2 249

4.2

6

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

2 165

4.1

7

Електрически двигатели и генератори

2 067

3.9

8

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

1 933

3.6

9

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

1 296

2.4

10

Артикули и съоръжения за физическа култура

1 283

2.4

Водещи стокови групи във вноса от Норвегия за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

29 331

0.1

1

Минерални или химични торове

7 899

26.9

2

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

3 477

11.9

3

Артикули и дрехи, употребявани

3 456

11.8

4

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

2 293

7.8

5

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

1 643

5.6

6

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация

1 419

4.8

7

Минерални или химични азотни торове

1 112

3.8

8

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи:

1 095

3.7

9

Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори концентрирани

943

3.2

10

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане

673

2.3

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 1. Инвестиции

Сумарните норвежки инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 118.2 млн. евро. През 2021 г. потока на инвестициите е в размер на: 3.5 млн. евро, а през първото полугодие на 2022 г. -0.6 млн. евро.

Присъствието на норвежкия бизнес в България е значително. В страната ни присъстват около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори, привлечени от бизнес климата и най-вече от благоприятните данъчни условия у нас (данъците в Норвегия, а и в Северните страни като цяло, са сред най-високите в света). Сред най-значимите инвестиции, правени от норвежка фирма, е на Дино Нобел АСА, водеща в световен мащаб фирма за експлозиви със седалище в Осло.

У нас присъстват следните по-големи фирми с различен процент норвежко участие:

 • Lilltech Defence (военна промишленост)
 • Jotun Bulgaria (прахови бои)
 • IHB ShipDesign, продължение на ВИК-Сандвик-ИХБ дизайн АД (корабен дизайн)
 • Nordic Ltd. (финансов мениджмънт)
 • Telenor Bulgaria (телекомуникации)
 • InterConsult Bulgaria (ИКТ, наскоро норвежките дялове бяха изцяло изкупени от българските партньори)
 • Sofia Statkraft South East Europe (енергетика)
 • AurisMed (медицинска индустрия)
 • Bulgarian Text Ltd. (преводаческа индустрия)
 • Norway Resource Group (недвижими имоти)

Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Норвегия в области като корабостроенето и целия конгломерат от дейности, свързани с морската индустрия, транспорт и търговия, а също така и огромния опит и набор от добри практики, с които Норвегия разполага в областта на зелената индустрия и технологии.

 1. Туризъм

Туристопоток между България и Норвегия

Година

Брой норвежки

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Норвегия

Изменение спрямо

предходна година,%

2011

46 620

-12.7

1 742

-20.2

2012

27 070

-41.9

3 580

109.5

2013

29 003

7.1

5 652

57.9

2014

31 151

7.4

3 820

-32.4

2015

21 669

-30.4

4 677

22.4

2016

41 556

91.8

7 742

65.5

2017

44 528

7.2

8 323

7.5

2018

59 05137

32.6

8 469

1.8

2019

42 829

-27.5

8 706

2.8

2020

1776

-95,9

n/a

2021

4419

148.8

n/a

1-6.2022

8746

1184.3

n/a

Източник: Министерство на туризма

България е интересна и перспективна дестинация за норвежките туристи. Норвежките туристи проявяват интерес към морските курорти в България. Добри възможности съществуват за популяризиране на СПА и уелнес туризъм в България сред норвежките граждани, както и на културно-историческия, познавателния, селския, винен туризъм и др.

 1. Договорно-правна основа

Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от:

 • Спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество, подписана в Осло на 22 ноември 1970 г., безсрочна с право на прекратяване;
 • Дългосрочна търговска спогодба, подписана в Осло на 4 октомври 1970 г. за срок от пет години с автоматично продължение за всеки следващ едногодишен период;
 • Спогодба в областта на туризма, подписана в Осло на 21 август 1981 г., в сила от същата дата;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 1 март 1988 г., в сила от 1 април 1989 г.
 • Споразумение за участие на Република България и Румъния в ЕИП, подписано на 25 юли 2007 г. в Брюксел, прилага се от 1 август 2007 г.
 • Споразумение за норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Кралство Норвегия и Република България, подписано на 25 юли 2007 г., прилага се от 1 август 2007 г.
 • Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 17.06.2011 г.
 • Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17.06.2011 г. С подписването на меморандумите се регламентира управлението на двете програми, финансирани от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. По Норвежкия финансов механизъм на страната ни се предоставят 48 млн. евро. Договорената сума за България по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство е 78.6 млн. евро. В рамките на двете програми страната ни получи достъп до общо 126.6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) като се подкрепят проекти в областите здравеопазване, образование, консервация и възобновяване на културното и природно наследство, иновации за зелена индустрия, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, взаимодействие в рамките на Шенген и противодействие на трансграничната и организирана престъпност и др. Управлението на програмата се осъществяваше от норвежкото правителство в лицето на организацията Innovation Norway. Вторият програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм беше официално открит в София през 2012 г. По двата механизма са одобрени общо шест програми, които бяха изпълнени през 2016 г.

Споделете