Loading...

Норвегия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Норвегия
Емил Тепавичаров
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7610
e.tepavicharov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Норвегия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Норвегия

 1. Стокообмен

Година

Стокообмен

(млн. евро)

Ръст

%

Износ

(млн. евро)

Ръст

%

Внос

(млн. евро)

Ръст

%

Салдо

(млн. евро)

2016

37.0

-9.5

13.8

-42.8

23.2

38.7

-9.3

2017

70.9

10.6

40.2

298.6

30.6

32.3

7.9

2018

74.4

5.0

39.4

-1.9

35.0

14.3

4.3

2019

65.2

-12.4

42.5

7.9

22.6

35.3

19.8

2020

69.5

6.4

46.6

9.4

22.8

0.9

23.7

2021

82.6

18.8

53.3

14.1

29.3

28.3

23.9

2022

93.9

13.0

57.6

7.1

36.2

23.6

21.3

2023

233.4

148.6

65.9

14.4

167.5

361.9

-101.5

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 1. Стокова структура на стокообмена

Водещи стоки в износа за 2023 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2023 г.

44 225 175

100.00

в т. ч. Норвегия

65 943

0.15

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

7 781

11.80

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

7 234

10.97

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

4 175

6.33

2303

Остатъци от производството на нишесте и подобни остатъци, пулп от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

3 975

6.03

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

3 262

4.95

8419

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация

3 016

4.57

5207

Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно

2 659

4.03

7407

Пръти и профили от мед

2 318

3.51

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

2 162

3.28

7604

Пръти и профили от алуминий

1 941

2.94

Водещи стоки във вноса за 2023 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2023 г.

49 535 659

100.00

в т. ч. Норвегия

167 522

0.34

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

129 302

77.19

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

6 236

3.72

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава

5 659

3.38

6309

Артикули и дрехи, употребявани

4 770

2.85

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

3 211

1.92

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки

2 564

1.53

3102

Минерални или химични азотни торове

1 619

0.97

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

1 370

0.82

4702

Химична дървесна маса за разтваряне

1 302

0.78

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

1 161

0.69

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

Водещи стоки в износа за 2022 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 2022 г.

47 508 105

100.00

в т.ч. Норвегия

57 643

0.12

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

10 442

18.11

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

6 442

11.18

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

3 542

6.15

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

2 649

4.60

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни

2 631

4.56

7604

Пръти и профили от алуминий

2 428

4.21

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

2 104

3.65

7407

Пръти и профили от мед

2 087

3.62

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

1 698

2.95

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне

1 409

2.44

Водещи стоки във вноса за 2022 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 2022 г.

55 174 919.63

100.00

в т.ч. Норвегия

36 265.40

0.07

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава

16 840.59

46.44

6309

Артикули и дрехи, употребявани

3 778.87

10.42

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

3 183.14

8.78

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи

2 065.98

5.70

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

1 135.34

3.13

2912

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид

1 064.82

2.94

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

761.77

2.10

7606

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

573.85

1.58

3804

Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори концентрирани, обеззахарени или обработени химически, включително лигносулфонатите, с изключение на таловото масло от № 3803

549.04

1.51

4702

Химична дървесна маса за разтваряне

526.46

1.45

 1. Инвестиции

Сумарните норвежки инвестиции в България към 31.12.2023 г. възлизат на 127.7 млн. евро.

Присъствието на норвежкия бизнес в България е значително. В страната ни присъстват около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори, привлечени от бизнес климата и най-вече от благоприятните данъчни условия у нас (данъците в Норвегия, а и в Северните страни като цяло, са сред най-високите в света).

През м. май 2021 г. в Осло беше открита Норвежко-българска търговска камара, целта на която е търсене на нови възможности и партньорства за българския и норвежкия бизнес, както и промотиране на България като атрактивна бизнес дестинация.

 1. Договорно-правна основа

Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от:

 • Спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество, подписана в Осло на 22 ноември 1970 г., безсрочна с право на прекратяване;
 • Дългосрочна търговска спогодба, подписана в Осло на 4 октомври 1970 г. за срок от пет години с автоматично продължение за всеки следващ едногодишен период;
 • Спогодба в областта на туризма, подписана в Осло на 21 август 1981 г., в сила от същата дата;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 1 март 1988 г., в сила от 1 април 1989 г.
 • Споразумение за участие на Република България и Румъния в ЕИП, подписано на 25 юли 2007 г. в Брюксел, прилага се от 1 август 2007 г.
 • Споразумение за норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Кралство Норвегия и Република България, подписано на 25 юли 2007 г., прилага се от 1 август 2007 г.
 • Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 17.06.2011 г.
 • Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17.06.2011 г. С подписването на меморандумите се регламентира управлението на двете програми, финансирани от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. По Норвежкия финансов механизъм на страната ни се предоставят 48 млн. евро. Договорената сума за България по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство е 78.6 млн. евро. В рамките на двете програми страната ни получи достъп до общо 126.6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) като се подкрепят проекти в областите здравеопазване, образование, консервация и възобновяване на културното и природно наследство, иновации за зелена индустрия, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, взаимодействие в рамките на Шенген и противодействие на трансграничната и организирана престъпност и др. Управлението на програмата се осъществяваше от норвежкото правителство в лицето на организацията Innovation Norway. Вторият програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм беше официално открит в София през 2012 г. По двата механизма са одобрени общо шест програми, които бяха изпълнени през 2016 г.

Споделете