Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква А)

А
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Андрей Емилов Лалов Член на СД на ДКК ЕАД 94-А-252/02.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-258/28.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2