Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква П)

П
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
………………………………….