Loading...

Деклариране и изплащане на корпоративен данък. Годишна данъчна декларация

Актуално към 26.03.2021 г.

Годишната печалба, която се формира от фирмите (юридическите лица) в България, се облага с 10% корпоративен данък. Редът за определяне, деклариране и изплащане на корпоративния данък се урежда от Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“).

Съгласно ЗКПО на облагане с корпоративен данък подлежи не формираната годишна счетоводна печалба на фирмата, а годишната данъчна печалба, тоест данъчният финансов резултат. Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със:

1. данъчните постоянни разлики;

2. данъчните временни разлики;

3. други суми в случаите, предвидени в ЗКПО.

Това означава, че определени осчетоводени разходи или приходи през съответната финансова година не се признават за данъчни цели. Част от тези осчетоводени приходи и разходи не се признават изобщо, а друга част не се признават в годината на тяхното осчетоводяване, но се признават на по-късен етап.

Най-често срещаните непризнати разходи са такива, които не са свързани с дейността на фирмата, или такива, които не са документално обосновани (т.е. без счетоводни документи, договори, приемно-предавателни протоколи или отчети и т.н). Това означава, че е възможно една фирма, която е на счетоводна загуба за съответна финансова година, да излезе на печалба за данъчни цели за същата финансова година, или обратното – да е на счетоводна печалба, но да излезе на данъчна загуба за същата финансова година. Поради тази причина предприемачите следва да вземат под внимание съответните данъчни аспекти на осчетоводените от тях приходи и разходи, когато декларират финансовия си резултат за данъчни цели и ако е нужно, да се консултират със специалисти.

Как се декларират годишните финансови резултати за данъчни цели?

Фирмите декларират годишния си финансов резултат за данъчни цели чрез подаване на годишна данъчна декларация („ГДД“) до НАП. Всички фирми освен тези, които нямат дейност през съответната година и за които не са възникнали задължения за корпоративен данък, са длъжни да подават ГДД.

ГДД се подава по образец. Образецът на ГДД е приет от министъра на финансите и може да се намери тук. Към образецът на ГДД има и указания за попълването й , които са изготвени от служители на НАП.

Юридическите лица, които са допуснали грешки при попълването и подаването на ГДД, имат право да подадат коригираща ГДД до 30-ти септември на същата година.

Срок

ГДД за определена календарна година се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година в съответната териториална дирекция на НАП по регистрация на съответната фирма. Подаването на ГДД до НАП може да се извършва единствено по електронен път чрез квалифициран електронен подпис.

Неподаването на ГДД в срок или подаването на ГДД с невярно съдържание може да доведе до административно наказание в размер от 500 до 3000 лв. По-сериозни нарушения се санкционират с наказания, предвидени в Наказателния кодекс („НК“) и се преследват по реда на Наказателно-процесуалния кодекс („НПК“).

Кога и как се внася корпоративният данък?

Плащането на дължимия корпоративен данък се извършва в срока на подаване на ГДД – до 30 юни на годината, следващата годината, за която се отнася подадената ГДД.

Плащането се извършва само по банков път към сметки на НАП.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Важно е да знаете, че различните териториални дирекции на НАП имат различни банкови сметки, които могат да се намерят на страницата на НАП. Също така, при извършването на банковото нареждане, фирмите следва да посочват специален код за конкретно дължимия данък, тъй като в противен случай рискуват да погасяват други задължения (ако има такива).

Компаниите, които имат годишен оборот за годината преди предходната над 300 000 лв., заплащат корпоративния данък авансово чрез тримесечни вноски. Авансовият данък, който се дължи от компаниите, чийто годишен оборот за годината преди предходната е над 3 000 000 лв. се заплаща чрез месечни вноски на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Видът и размерът на дължимите авансови вноски се определя от данъчно задължените лица (фирмите), които следва в срок от 1 март до 15 април на текущата година да подадат декларация за определяне на авансовите вноски.

В такива случаи окончателно дължимият корпоративен данък след края на финансовата година се изплаща след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.

Повече информация
Повече информация Повече информация относно деклариране и внасяне на корпоративен данък и подаване на ГДД може да намерите на интернет страницата на НАП.