Loading...

Оценка за необходимостта от извършване на ОВОС

Актуално към 26.03.2021 г.

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е неразделна част от реализирането на всеки един голям инвестиционен проект. Независимо дали ще инвестирате в построяване на магистрала, промишлена сграда, хотелски комплекс и др., следва да получите положително решение от компетентните органи относно въздействието, което реализацията на вашия проект ще окаже върху околната среда.

Необходимостта от ОВОС е заложена в два нормативни документа съобразно спецификата на инвестиционния проект, който подготвяте.

Кога е необходимо да се извърши преценка за необходимостта от ОВОС?

 • За инвестиционни предложения съгласно приложение №2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
 • За всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2 на ЗООС, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 • За всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към ЗООС и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 • За инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 от ЗООС, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години, с изключение на инсталациите за обезвреждане на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците;
 • инвестиционни предложения съгласно т. 10.1 от приложение № 1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.)

Кой може да е заявител?

Съгласно параграф 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗООС, възложител на инвестиционно предложение е обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт, има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

Искането за предоставяне на услугата може да се подаде и чрез изрично упълномощено лице.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда. Списък с регионални инспекции по околна среда може да намерите тук.

Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете

Решението по ОВОС, губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Компетентни органи Компетентни органи

Министърът на околната среда и водите преценява необходимостта от извършване на ОВОС за:

 • инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години, с изключение на инсталациите за обезвреждане на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците;
 • инвестиционни предложения за инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.);
 • всички случаи на предположения за значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави;
 • инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са разположени на или засягат пряко територия на резервати, национални паркове и поддържани резервати – защитени територии по реда на Закона за защитените територии;
 • инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет;
 • инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, засягащи територия, контролирана от две или повече РИОСВ;
 • инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, изцяло попадащи в акваторията на Черно море или река Дунав.

Във всички останали случаи, компетентен орган е РИОСВ Във всички останали случаи, компетентен орган е директорът на съответната РИОСВ

Повече информация
Повече информация

Повече информация за преценката за необходимостта и извършване на оценка за въздействие върху околната среда и свързаната нормативна уредба може да откриете на страницата на: