Loading...

ОП “Инициатива за малките и средните предприятия” 2014-2020 г.

Актуално към 26.03.2021 г.

Програмният период за изпълнение на тази програмата е изтекъл. В ход е подготовката на новата програма за периода 2021 – 2027 г.

Какво представлява ОП „Инициатива за малките и средните предприятия “ 2014-2020 г.?

Оперативна програма „Инициативата за МСП“ (ИМСП) е съвместна програма на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чиято основна цел е да улесни достъпа на микро-, малките и средни предприятия до финансиране за периода 2014 – 2020.

По какъв начин програмата улеснява достъпа до финансиране на МСП?

Подкрепата е съсредоточена в улесняване на достъпа на МСП до кредити и/или лизинги за инвестиции в активи и/или оборотни средства за засилване на растежа и развитието им. Гаранционният инструмент дава възможност на МСП да получат кредит с по-ниска лихва от стандартната, която предлага банката, защото Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) гарантира 60% от кредитния риск за всеки МСП кредит, който банката отпуска по линия на ИМСП.

Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват МСП?

Бюджетът на оперативната програма е в размер на 102 млн. евро, които са изцяло от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Средствата са заделени от бюджета по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, предвидени за прилагането на финансов инструмент под формата на банкови гаранции за МСП, които кандидатстват за кредити за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за оборотни средства.

Как можете да се възползвате от средствата по ОП „Инициатива за малките и средните предприятия“ 2014-2020 г.?

В края на 2016 г. ЕИФ подписва оперативни споразумения с 10 финансови посредника, които предоставят услуги по линия на ИМСП:

  • Обединена българска банка;
  • Райфайзенбанк България;
  • УниКредит Булбанк;
  • Прокредит банк;
  • СИБАНК;
  • Сосиете Женерал Експресбанк;
  • Банка ДСК;
  • Пощенска банка;
  • Дойче Лизинг България;
  • Банка Пиреос.

От края на 2016 г. финансовите посредници реално са стартирали отдаването на кредити по линия на ИМСП. Тяхната роля е да осъществяват подбора на крайните получатели, които следва да бъдат действащи МСП, като се изключват сектори: селско стопанство, хазарт, тютюневи изделия, алкохол и др. Финансовите посредници имат право да отпускат само нови кредити (изключва се рефинансиране на стари кредитни задължения) на предприятията в срок до 31 декември 2019 г.

Повече подробности за условията и начините за кандидатстване може да получите от самите финансови посредници.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за Оперативна програма „Инициатива за малките и средните предприятия“ можете да получите от Управляващия орган на програмата или на страницата на: