Loading...

ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Актуално към 26.03.2021 г.

Програмният период за изпълнение на тази програмата е изтекъл. В ход е подготовката на новата програма за периода 2021 – 2027 г.

Какво представлява ОП „Иновации и конкурентоспособност“?

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК) е една от националните програми, финансирана от Структурните фондове на Европейския съюз, по която микро-, малки и средни предприятия могат да получат безвъзмездна финансова помощ.

Какви дейности подкрепя ОП „Иновации и конкурентоспособност“?

Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средните предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват МСП?

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).

Как се разпределя бюджетът по програмата?

Ресурсът по програмата, предназначен за МСП, е разпределен в четири приоритетни оси:

 • приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“;
 • приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;
 • приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“;
 • приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“;

Към всяка приоритетна ос има отворени процедури, които се планират на годишна база и се публикуват в Индикативната годишна работна програма на ОПИК, на официалния сайт на ОПИК.

Повече информация
Повече информация

Информация за отворени за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата може да откриете и в специално създадената за програмен период 2014-2020 г. Информационна система за управление, изпълнение и наблюдение (ИСУН 2020). Тя включва одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, като повече конкретика можете да откриете на страницата на:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 .

Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?

 • За да създадете и подадете проектно предложение по конкретна процедура на ОПИК, е необходимо да се регистрирате в системата на ИСУН.
 • Системата е интерактивна и лесна за работа. В случай че срещате някакви затруднения при подаване на проектно предложение, можете да се запознаете с ръководството за работа със системата, публикувано, за да насочва и улеснява потребителите;
 • На официалния сайт на ОПИК, за конкретна процедура можете да намерите информация по какъв начин, към кого и в какви срокове можете да зададете допълнителни въпроси и да искате разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по процедурата.

Какви са условията за кандидатстване в процедури по ОПИК?

Към всяка процедура има публикувани „Условия за кандидатстване“, в които ще намерите конкретна информация за:

 • цели, индикатори на процедурата;
 • общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата;
 • минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект;
 • процент на съфинансиране. С изключение на процедури насочени към стартиращи предприятия и насърчаване на предприемачеството, обикновено процентът на собствено финансиране зависи от:

– категорията на предприятието (по-малък процент на съфинансиране за микро- и малки предприятия и по-голям – за средни и съответно за големи предприятия);

– региона, в който се осъществяват дейностите по проекта –
по-висок процент на съфинансиране за проекти, които се осъществяват на територията на Югозападен район на планиране (включващ и град София). Например, при идентични обстоятелства, микропредприятие би получило БФП в размер на 70% от общата стойност на проекта, ако реализира проекта си на територията на гр. Пловдив и едва 45% от общата стойност ако дейностите по същия проект се осъществяват на територията на гр. София;

 • критериите, на които трябва да отговоря Вашият бизнес, за да е допустим кандидат. С изключение на процедури, насочени към стартиращи предприятия и насърчаване на предприемачеството, обикновено предимство по програмата имат стабилни (с печалба) предприятия, с поне 3 години история, с определен праг на приходи от продажби и др.;
 • дейностите, които са допустими за финансиране – зависят от съответната процедура;
 • допустимите и недопустимите разходи по процедурата – обикновено по програмата са допустими разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (машини, съоръжение, оборудване), дълготрайни нематериални активи (софтуер, лицензи, патенти), външни консултантски услуги, внедряване на системи за качество (БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001) и др.;
 • минимален и максимален срок за изпълнение на проекта – обикновено не повече от 18-20 месеца;
 • приложим режим на минимални/държавни помощи;
 • реда, критериите и методиката, по които се оценяват проектните предложения;
 • начин и срок за получаване на разяснения по процедурата;
 • други.

Какъв е редът, критериите и методиката, по които се оценяват проектните предложения?

Оценката на проектните предложения преминава през два етапа, както следва:

Оценка на административното съответствие и допустимостта Оценка на административното съответствие и допустимостта

Този етап търси отговор на следните въпроси:

 • представени ли са всички изискуеми документи;
 • правилно подадено ли е проектното предложение, валиден ли е КЕП, с който е подписано;
 • валидно ли е пълномощното за подаване на проектно предложение;
 • има ли съответствие със специфичните критерии за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване и други.

След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта, на интернет страницата на Управляващия орган и в ИСУН 2020 (в случай че подобна функционалност е налична) се публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, като се посочват и основанията за недопускане.

Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването.

Техническа и финансова оценка

Техническа и финансова оценка

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта. На този етап се оценява:

 • технически капацитет на участниците (напр. внедрени стандарти и системи, като БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 9001, EMAS, налични сертификати и т.н.);
 • финансова стабилност (напр. претеглена стойност на печалба преди данъци, лихви и амортизации; безвъзмездна помощ по проекта; марж на печалба; реализирани приходи и др.);
 • социален и/или екологичен ефект от проекта;
 • съответствие на прогнозни данни с поставени индикатори и приоритети на процедурата и др.

Следва да се отбележи, че оценката включва и проверка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи – т.е. тази проверка търси отговор на следните въпроси:

 • включени ли са в проектното предложение недопустими дейности, недопустими и/или нереалистични разходи;
 • има ли дублиране на заложени дейности и/или разходи.

Какви са условията за допустимост на разходите?

За да бъдат допустими разходите по ОПИК, те трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства. Това означава, че разход, който не е обоснован, може да бъде премахнат от бюджета.
 • Ако оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета на проекта, проектното предложение се отхвърля;
 • да бъдат извършени след датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и до крайния срок за подаване на отчет;
 • да са в съответствие с условията на съответната процедура. При изпълнението на проектите, бенефициентите следва да се съобразяват с Указанието на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Европейски фонд за морско дело и рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 [1];
 • да е налична адекватна одитна следа за разходите;
 • да са действително платени от страна на бенефициента, т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, (включително стойността на ДДС), по банков път или в брой;
 • да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
 • да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;
 • да са извършени за допустими дейности съгласно съответната процедура;
 • да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

Като бенефициенти Вие следва да се съобразявате с правилата за допустимост на разходите, разписани в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Може да кандидатствате за средства по ОПИК в зависимост от крайния срок за подаване на проектни предложения за всяка една процедура до приключване на оперативната програма през 2020 година.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за Оперативната програма можете да откриете на страницата на:

Ръководство за изпълнение на ДБФП по ОПИК 2014-2020 можете да откриете на страницата на:

Списък с често допускани грешки можете да откриете на страницата на:

Информация относно финансовите инструменти, свързани с ОПИК, можете да откриете на страницата на:


[1] https://www.eufunds.bg/images/files/DNF3_23.12.2016.pdf