Loading...

Определяне и актуализиране на общите условия в договор

Актуално към 26.03.2021 г.

Общите условия са предварително формулирани договорни условия за множество договори, които едната страна предлага на другата при сключване.

От кого се съставят и от кого се приемат?

Общите условия са едностранно формулирани клаузи, които се предлагат от търговеца/доставчика при сключването на множество еднотипни договори с различни лица и стават задължителни, само ако бъдат писмено приети от купувача/потребителя.

Какви са основните характеристики на общите условия?

Установяването на общите условия трябва да се изпълни преди сключването на договора, тъй като това са условия за много потенциални бъдещи предложения за сключване на договори. Общите условия се отнасят до еднотипни договори и са абстрактно формулирани клаузи, които не са съобразени с конкретните признаци на предмета на договора, а по-скоро с видовите характеристики на договора, между които е и предметът на всички договори от съответния вид.

Какво е съдържанието на общите условия за електронна търговия?

Стриктното съдържание на общите условия не е законово регулирано, като в чл. 9 от Закон за електронната търговия (ЗЕТ) се казва, че доставчикът на услуги е длъжен да предостави на получателя на услугата общите условия и съдържанието на договора по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Все пак Комисията за защита на потребителите (КЗП) с подкрепата на Българска уеб асоциация са съставили образец на общи условия за предоставяне на услуги в интернет. Информацията можете да намерите тук.

Как се приемат общите условия?

При сключване на договор при общи условия с потребител общите условия обвързват потребителя, само ако са му били предоставени и той се е съгласил с тях:

  • Съгласието на потребителя с общите условия се удостоверява с неговия подпис.
  • Търговецът е длъжен да предаде подписан от него екземпляр от общите условия на потребителя.
  • Тежестта на доказване на изразеното от потребителя съгласие с общите условия и получаването им при подписване на договора се носи от търговеца.
  • Клаузата за съгласие с общите условия на договора и деклариране на получаването им от потребителя, включена в индивидуалните договори, не е доказателство за действителното приемане на общите условия и получаване на екземпляр от потребителя.

Изискванията към Общите условия важат и за електронната търговия.

Как се актуализират общите условия?

Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

Това поражда възможността, когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

За да упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да изпрати до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от търговеца.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Потребителят не може да се откаже от договора, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

Измененията в общите условия се считат за валидни, когато потребителят е уведомен за тях и не е упражнил правото си на отказ от договора.

Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия (напр. обратна разписка за получаване на писмо, потвърждение за получен електронен документ и др.).

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на Комисия за защита на потребителите.