Loading...

Полезни модели – обща информация

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява полезният модел?

Полезните модели често са наричани „малки изобретения“. Въпреки че не навсякъде съществуват като форма на индустриалната собственост, полезните модели, подобно на патентите, защитават изобретенията. Защитата с полезен модел е подходяща за продукти с по-кратък жизнен цикъл на пазара или такива, които не могат да издържат на критериите за патентоспособност, във връзка с издаване на патент.

Какво не може да бъде регистрирано като полезен модел?

Не може да регистрирате като полезни модели:

 • биотехнологични изобретения по смисъла на чл. 7а от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели;
 • методи, химични съединения или тяхното използване;
 • открития;
 • научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност;
 • компютърни програми;
 • представяне на информация;
 • изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави, в това число отнасящи се до:
  • клониране на хора;
  • методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш;
  • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели
  • методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, когато има опасност това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива методи;
 • методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора или животни, като това не се отнася за продукти, по-специално вещества или състави, употребявани при тези методи;
 • сортове растения;
 • породи животни;
 • по същество биологични методи за произвеждане на растения и животни.
 • човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген.

Какви права получава притежателят на полезен модел?

Правата, които получавате с полезния модел, са подобни на правата, които получавате с патента за изобретение. Притежателят на полезния модел има право да решава кой и при какви условия може или не може да използва изобретението за търговски цели и за периода, през който е защитено.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Имате право едновременно с подадена заявка за патент да подадете и паралелна заявка за регистрация на полезен модел за едно и също изобретение – паралелни заявки (чл. 75б от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели). До изтичане на срока за заплащане на таксите за издаване и публикация на патент или на 3-месечния срок за обжалване на решението на Патентното ведомство е възможно да трансформирате заявката си за патент в заявка за регистрация на полезен модел (при условията на чл. 47а от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели). В този случай трансформираната заявка запазва датата на подаване и датата на приоритета на първоначално подадената заявка за патент, която се счита за оттеглена.

За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и паралелна заявка за регистрация на полезен модел при спазване на изискванията за правна закрила, като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент.

Каква е разликата между патент за изобретение и полезен модел?

Изискванията за придобиване на полезен модел не са толкова строги, колкото тези за придобиване на патент за изобретение. Полезните модели, както и патентоспособните изобретения, трябва да отговарят на критериите новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, но за „новостта“ и „изобретателската стъпка“ законодателят е предвидил специални критерии в чл. 73а, чл. 73б и чл. 73в от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, които са по-лесно преодолими в сравнение с приложимите за патентите съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 11 от същия закон. На практика полезните модели са подходящи за малки иновации, които все още не са били използвани в България и имат по-малка изобретателска стъпка. Процедурата за получаване на защита с полезен модел е по-ускорена, отколкото тази за получаване на патент за изобретение, тъй като не включва служебна проверка за новост и изобретателска стъпка.

За какъв период е валиден полезният модел?

Полезният модел се издава за срок от 4 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван два пъти като всяко подновяване важи за не повече от 3 години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката. В сравнение с патента, който е валиден за 20 години, продължителността на правната закрила с полезен модел е наполовина по-кратка.

Национален, европейски или международен полезен модел?

За полезните модели не съществува защита на европейско или международно ниво. България е една от деветнадесетте държави в Европейския съюз където можете да кандидатствате за полезен модел. Останалите четиринайсет страни членки са: Австрия, Чехия, Естония, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Румъния, Испания, Хърватия, Унгария.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Полезните модели имат териториално приложение, което означава, че изключителните правата се предоставят и изпълняват само в рамките на географските граници на страната, в която са регистрирани.

Повече информация
Повече информация Повече информация за полезния модел и свързаната с него нормативна уредба можете да откриете на страницата на: