Loading...

Патенти за изобретения – обща информация

Актуално към 26.03.2021 г.

На тази страница можете да намерите следната информация:

 • Какво представляват изобретението и патентът?
 • Какви права получава притежателят на патента?
 • Кои изобретения могат и не могат да бъдат патентовани?
 • Какво означава патентоспособност на изобретението?
 • За какъв период е валиден патентът?
 • Какъв географски обхват на патента да избера – национален, европейски или международен?

Какво представляват изобретението и патента?

Повечето закони, които регламентират защитата на изобретенията, не дават ясна дефиниция какво е изобретение. В редица държави, сред които и България, националното законодателство определя понятието патентоспособно изобретение чрез неговите основни характеристики – новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост (чл. 6 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели). Правната закрила на изобретението се предоставя с патент, който удостоверява изключителното право на притежателя му върху иновативния продукт или процес (изобретението). Патентите или още наричани патенти за изобретения са най-често срещаният начин за защита на техническите изобретения. Системата за патентоване цели да насърчава иновациите, трансфера и разпространението на нови знания и нови технологии и едновременно да предоставя предимства на изобретателите, потребителите на иновациите и широката публика.

Какви права получава притежателят на патента?

Притежателят на патента може да използва изобретението и да предоставя разрешение или лиценз за използването му на трети страни при конкретни договорени условия. Собственикът на патента може да се разпорежда с патента, вкл. да продаде правата върху изобретението на друг, който да се превърне в новия собственик на патента. Притежателят на патента има право да решава кой може или не може да използва патентованото изобретение за периода, през който изобретението е защитено. С други думи, патентната защита означава основно, че изобретението не може да бъде произвеждано, използвано, разпространявано, внасяно или продавано от други без съгласието на собственика на патента (чл. 19 от Закон за патентите и регистрацията на полезни модели).

Кои изобретения могат и не могат да бъдат патентовани?

Патентите могат да бъдат предоставени за изобретения във всяка технологична област, от ежедневни кухненски прибори до чип, разработен чрез нанотехнология (чл. 6 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели). Изобретението може да бъде продукт (напр. химично съединение) или метод (напр. метод за получаване на специфично химично съединение).

Не може да патентовате открития, научни теории и математически методи, резултати от художествено творчество, планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми, както и представяне на информация (чл. 6, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели). Забранено е патентоването на методи за клониране на хора, методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш, използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели, методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, когато има опасност това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива методи, методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора или животни, като това не се отнася за продукти, по-специално вещества или състави, употребявани при тези методи. Освен това нямате право да патентовате сортове растения и породи животни и биологични методи за произвеждане на растения и животни (чл. 7 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели).

Какво означава патентоспособност на изобретенията?

Изобретенията трябва да отговарят на следните условия, които в законодателството са описани като патентоспособност на изобретенията:

 • Новост – изобретението трябва да има някаква нова характеристика, която не съществува в техниката до момента (чл. 8 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели). Състоянието на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или разгласяване по друг начин където и да е по света преди датата на подаване, съответно приоритетната дата, на заявката за патент.
 • Изобретателска стъпка – за създаването на изобретението е била необходима изобретателска стъпка, т.е. изобретението не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката за специалист в областта (чл. 9 отЗакона за патентите и регистрацията на полезни модели).
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Условията за новост и изобретателска стъпка трябва да бъдат изпълнени до определена дата. Най-общо това е датата, на която е подадена заявката за патент. Изключение от това правило е описано в Парижката конвенция като правото на подателя на приоритет. Това означава, че ако вие сте изобретател, който подава заявка за патентоване на изобретение в България, а
по-късно подавате заявка за патент върху същото изобретение във Франция, условията за новост и изобретателска стъпка са налични от датата на подаване на заявката в България. В този случай заявката, която е подадена във Франция с по-късна дата, има приоритет пред заявките на кандидати, които са подали заявки между датата на подаване в България и датата на подаване във Франция, ако срокът между двете дати не надвишава 12 месеца.

 • Промишлена приложимост – изобретението трябва бъде практически приложимо или по някакъв начин да може да се използва в промишлеността. Промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван, в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство (чл. 10 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели).
 • Разкриване, което не влияе на новостта – разкриването на изобретението не влияе на новостта, когато това разкриване е направено в шестмесечен срок преди датата на подаване на заявката за изобретението, съответно преди приоритетната дата, и е следствие от: очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или предходния притежател на правото на заявяване; излагане на изобретението на официална или официално призната изложба от заявителя или предходния притежател на правото на заявяване, ако заявителят декларира излагането на изобретението при подаване на заявката и в тримесечен срок от датата на подаване на заявката представи доказателства за това. (чл. 11 от Законa за патентите и регистрацията на полезните модели).

За какъв период е валиден патентът?

Патентната защита се предоставя за ограничен период от време, обикновено 20 години от датата на подаване на заявката (чл. 16 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели).

За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство (съответно от Европейската патентна служба) на следните документи:. – (чл. 34 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели):

 • Заявление за патент с наименование на изобретението, за което се иска издаване на патент, както и с идентификационните данни на заявителя на български език (за национален патент) и на английски, френски или немски език (за европейски патент).
 • Описание на изобретението, включено в заявлението, разкриващо поне неговите съществени елементи.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Когато дадено изобретение е патентовано, собственикът на патента има правото да ограничи други лица да го използват за този период. След като периодът на защита изтече, всеки може да използва патента за комерсиални търговски цели, без да нарушава правата на изобретателя.

Какъв географски обхват на патента да избера – национален, европейски или международен патент?

Патентите са териториални права. По принцип изключителните права са приложими само в страната или региона, в които е подаден и предоставен патент в съответствие със закона на тази държава или регион. Когато кандидатствате за патент, можете да изберете дали да кандидатствате на национално, европейски или международно ниво. Добре е да вземете информирано решение, като се запознаете с процедурата за кандидатстване за:
Първа дейност Национален патент

Когато кандидатствате за патент, който да важи само на територията на една държава, трябва да следвате приложимото законодателство за съответната страна. Тук можете да научите повече за процедурата за кандидатстване в България.

Втора дейност Европейски патент
Когато планирате да защитите своето изобретение в повече страни членки на Европейската патентна конвенция (ЕПК) може да изпълните единната европейска процедура, за да получите европейски патент или европейски патент съгласно ЕПК, който ще важи за всички желани страни в ЕПК. На официалната страница на Европейската патентна служба можете да намерите практическо ръководство, с помощта на което да попълните своята заявка за европейски патент или патент съгласно Европейската патентна конвенция. Официалните езици, на които можете да попълните своята заявка за патент в Европейската патентна служба, са английски, френски и немски. Можете да попълните и изпратите заявлението лично, по факс или по пощата до един от трите клона на Европейската патентна служба в Мюнхен, Хага или Берлин. Също така представителите на службата насърчават заявителите да използват специалния софтуер за кандидатстване. Повече информация може да откриете на официалната страница на Европейската патентна служба или на страницата на Патентното ведомство.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Европейското законодателство (Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод и Споразумение относно Единен патентен съд) предвижда въвеждането на два нови инструмента за защита на индустриалната собственост, които ще допълнят и укрепят съществуващата централизирана европейска система за предоставяне на патенти. Това са единният патент и единният патентен съд. Единният патент ще е най-изгодният вариант за патентна защита в 26 държави-членки на ЕС (Испания и Хърватска не участват в засиленото сътрудничество) и няма да има нужда да бъде валидиран от националното представителство по индустриална собственост в отделните държави. Влизането в сила на новата система за единна патентна закрила е поставена в зависимост от влизането в сила на Споразумението за Единен патентен съд. Има очаквания това да се случи в началото на 2022 г. Повече за това какво представлява единният патент и как бихте могли да получите, поддържате и управлявате такъв, можете да научите от страницата на Европейската патентна служба.

Трета дейност Международен патент

Можете да търсите патентна защита в 153 държави само с едно заявление и срещу единен набор от такси, ако кандидатствате за патент чрез Международната патентна система/Договора за патентно коопериране (PCT), която се администрира от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). На официалната страницата на СОИС можете да намерите обучителни материали как да попълните своята международна заявка за патент. Информация за подаването на международна заявка за патент може да откриете и на страницата на Патентното ведомство.